Oproep voor kandidaten die in aanmerking komen voor de Culturele Prijs Maassluis. Door Arnold Nieuwboer en Joop Vaissier

MAASSLUIS | Een werkgroep van de Culturele Raad Maassluis (CRM) organiseert al vele jaren de huldiging voor het toekennen van de Culturele Prijs Maassluis. Deze prijs is bedoeld om personen en/of instellingen een blijk van waardering te verlenen voor door hen geleverde opmerkelijke prestaties op cultureel gebied.

Het voornemen bestaat om, indien er voldoende geschikte kandidaten zijn, de prijs uit te reiken in het najaar van 2016, tijdens het Cultureel Café.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de Culturele Prijs Maassluis gelden de volgende criteria:

a. Het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, provinciaal, landelijk dan wel internationaal niveau op het gebied van kunst of cultuur.
b. Een langdurige of opvallende inzet of bijdrage aan de cultuur of cultuurhistorie, in het bijzonder die van Maassluis.
c. Een opmerkelijke erkenning van kunstenaars die bijvoorbeeld blijkt uit een nationale of internationale reeks van exposities, optredens of opdrachten of gewonnen prijzen.
d. Een in het oogspringende prestatie in een van de vormen van kunst, zoals beeldende kunst, literatuur, kunsthistorie, dans, zang, muziek, toneel, film, fotografie etc.

De Culturele Prijs Maassluis bestaat uit een oorkonde met daarin vermeld de motivatie en een, door de Maassluise kunstenaar Ans van de Wiel speciaal voor dit doel ontworpen, beeldje.

Indien u meent personen of instellingen te kennen die op grond van het bovenstaande in aanmerking komen voor deze culturele prijs, wilt u dit dan melden aan de contactpersoon van de werkgroep Culturele Prijs Maassluis,

Joop Vaissier, Ankerstraat14, 3144 EA Maassluis of per e-mail naar: Joop@jvaissier.nl

Graag bij uw aanbeveling een goede onderbouwing, waarom u uw kandidaat geschikt acht voor de CPM.

De werkgroep Culturele Prijs Maassluis toetst vervolgens de aangemelde kandidaten aan de opgestelde criteria en adviseert de CRM hierover.

Wij zien uw inzending graag vóór 20 april 2016 tegemoet.

Te zijner tijd ontvangt u van ons bericht welk besluit de CRM over uw inzending heeft genomen.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer