INBRENG DEBAT SPORT & CULTUUR – FORUM VOOR MAASSLUIS

MAASSLUIS | Vrijdagavond j.l. heeft in het Muziekgebouw in Maassluis het debat plaatsgevonden over Sport & Cultuur. Vanwege de door lijsttrekker Sjoerd Kuiper (PvdA) eerder op de dag van het debat gebezigde uitspraken in een radio-interview bij WOS.nl heeft Forum voor Maassluis besloten een “statement” voor het begin van het debat af te leggen waarin FvM tevens excuses en het terugnemen van de in onze ogen kwetsende polariserende uitspraken verlangde. Toen deze uitbleven besloot FvM af te zien van deelname aan het verkiezingsdebat en trok haar sprekers Aad Rietdijk en Frank Baart terug.

Aad Rietdijk

[ Redactie: Dit is het: Statement FvM

 

Hieronder vindt U als nog de bijdrage die Forum voor Maassluis had willen leveren aan het debat.

 

klik per onderwerk op de PLUS (+)

1e ronde Jeugd & Vrijwilligers

Jeugd & Vrijwilligers

STELLING #1`Sport en cultuurbeoefening zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen /jongeren. Hoe gaat u daar vorm aan geven? 

STELLING #2`Verenigingen en organisaties werken met vrijwilligers. Die zijn steeds lastiger te vinden. Op welke wijze gaat u daar vanuit politiek iets aan verbeteren?

Oneerlijk verdeeld
Forum voor Maassluis vindt sport en cultuur belangrijk voor alle Maassluizers. Er zal niemand zijn die hierop tegen is. Belangrijk is wel dat hierbij goed naar de inhoud en het bereik wordt gekeken. Wie namelijk de subsidiebedragen ziet die beide aandachtsgebieden ontvangen kan niet anders dan het eens zijn met FvM dat de verhoudingen van de subsidiebedragen niet in verhouding staan tot de inhoud en/of het bereik. Volgens de laatste berekeningen wordt er op dit moment € 1,00 aan Cultuur en € 5,70 aan Sport per bewoner besteed.

Te vaak gaat er (te) veel geld naar projecten en evenementen waar slechts een klein deel van de Maassluise bevolking van kan of wil genieten. Dat vinden wij niet rechtvaardig. Kortom, wij willen de subsidies eerlijker verdelen met meer oog voor de smaak en behoeften van de inwoners van onze stad. Wij vinden het ook een gemis als bepaalde publieksevenementen zouden verdwijnen. Niet alleen omdat deze een zeer groot publiek bereiken maar ook vanwege de economische spin-off voor de winkels en de horeca in de binnenstad.

Neem sport en cultuur serieus
Forum voor Maassluis wil flink investeren in sportlessen en faciliteiten op de basis- en middelbare school. Daarom en ook uit toekomstperspectief zijn wij voor gratis schoolzwemmen. Niet alleen voorkomen we op die manier dat nieuwe generaties aan overgewicht gaan lijden maar we vertellen ook dat sport van onschatbare waarde is voor de persoonlijke ontwikkeling en het overbruggen van cultuurverschillen, want sport verbroedert. Je leert ook je eigen mogelijkheden en grenzen kennen en het stimuleert jouw doorzettingsvermogen. Tevens is hierna de stap naar een sportvereniging veel eenvoudiger te doen.

Schoolzwemmen
CBS heeft onderzocht dat kinderen van migrante achtergrond in Nederland drie tot vier keer zo’n groot risico lopen door verdrinking dan geboren Nederlanders. Ook de Reddingsbrigade Nederland heeft hier al diverse malen op gewezen. Het zijn niet alleen kinderen maar ook tieners en volwassenen van migrante afkomst die vaker verdrinken. Volgens CBS komt dit omdat zwemlessen in dit soort gezinnen minder gebruikelijk zijn, zeker nu schoolzwemmen ook daartoe behoort. Forum voor Maassluis staat dus voor schoolzwemmen, mede om het risico van verdrinking te verminderen.

Het plan van VSP om kinderen zwemdiploma A en B te laten halen is toe te juichen maar stuit daarbij wat ons betreft op praktische- en financieringsproblemen.

Sportaccommodatie bij scholen
Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat elke school een eigen sportaccommodatie bij het schoolgebouw heeft staan of toegang tot een sporthal in de naaste omgeving heeft. Forum voor Maassluis is voorstander van snelle en duidelijke communicatie naar de schooldirecties en sportverenigingen over deze nieuw te bouwen sportaccommodatie. Het lijkt ons ontmoedigend voor docenten en leerlingen om voor en na een sportles telkens weer grote afstanden te moeten overbruggen om sportlessen van de school te kunnen geven en volgen.

Daarom zijn wij voor het bouwen van de 3e sporthal aan de Sportlaan. Aangezien de sporthal vooral in de avond door volwassenen wordt gebruikt – waarbij gebruik kan worden gemaakt van de bij het VDL-veld gelegen parkeerruimte – en overdag kan worden gebruikt door leerlingen van bijv. Lentiz college en/of ouderen, zal bij een juist stedenbouwkundig plan hier aan alle omgevingsbezwaren een eind kunnen worden gemaakt.

Plannen voor een sporthal in het Wilgenrijk zoals o.a. door Maassluis Belang en CU geopperd wijzen wij categorisch af. Vreemd was het dat tijdens het fractieleiders debat Sjoerd Kuiper van de PvdA dit ook opperde terwijl er net daarvoor door hem gezegd was dat het Wilgenrijk een miljonairsbuurt is. Tegenstrijdig zeker met het convenant in het achterhoofd wat spreekt van 33% sociale woningbouw en hierin ook nergens over een sporthal gesproken wordt.

Maatschappelijke waarde
In Maassluis zijn er veel sportverenigingen actief die samen een grote maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. Toch baart het ons als FvM zorgen dat enkele verenigingen met een vernieuwde of deels vernieuwde accommodatie een betalingsachterstand hebben. Gezien de maatschappelijke waarde van alle sportverenigingen en om de motivatie van het bestuur en andere vrijwilligers niet te ondermijnen is het dus de vraag wat hier structureel aan kan worden gedaan. Gelukkig kan er en wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, zodat ook jongeren in armoe omstandigheden, waarvoor wij onze ogen zeker niet sluiten, hun sport en cultuur kunnen bedrijven. Het feit dat Sport in alle facetten “goed” voor de mens is behoeft geen nader betoog. Anders ligt dat bij de Cultuur.

Definitie begrip Cultuur: “Cultuur is dat wat de mens schept; Het begrip staat tegenover “Natuur” (dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan) en verwijst naar de menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven.”

Alleen al over deze definitie kan men een debat voeren en discussiëren. Daar waar sport gekwalificeerd en gekwantificeerd kan worden is dat voor cultuur geen eenvoudige opgave.

Nuchtere beoordeling bij subsidies
Als we al subsidiëren moeten wij zo nuchter mogelijk kijken naar het publieksbereik, ondernemerschap en waarde voor de stad. Daarnaast vinden wij dat muziekverenigingen, sportverenigingen, ons historisch goed en kunst en cultuur in zijn algemeenheid basisvoorzieningen zijn die onze langdurige steun verdienen. Want zonder een ordentelijke infrastructuur is er geen inspirerend cultuurleven.

Het is echter niet meer van deze tijd om altijd voor experimentele en elitaire kunstuitingen de hand op te houden bij het gemeenteloket. Het is bevorderlijk voor het cultureel ondernemerschap om zelf met een trots gevoel de boer op te gaan en bedrijven, instellingen, fondsen en bemiddelende personen te interesseren voor het financieel mogelijk maken van bijzondere cultuuruitingen. Het Maassluise belastinggeld kan en moet zoveel beter worden besteed zoals aan verenigingen en instellingen waar burgers direct van baat bij hebben.

Cultuur is geen kasplantje
Overigens hoeft cultuur niet altijd bij iedereen in de smaak te vallen. Het mag protest uitlokken en experimentele wegen volgen. Daarvoor leven wij in een westerse democratie. Maar waarom zou dergelijke kunst als het gedreven wordt door inhoudelijke ambities en avontuur door de overheid betaald moeten worden? Waarom zouden kunstenaars met een drang naar het experimentele uitgerekend willen aankloppen bij de loketten van onze gemeente? Forum voor Maassluis wil cultuur zeker niet als een kasplantje behandelen, deze subsidies goed inventariseren en waar nodig herverdelen.

Forum voor Maassluis wil:

 • Geen extra financiële steun voor topsport maar wel voor breedtesport;
 • Minimaal gratis zwemlessen in het basisonderwijs;
 • Een realistische, maar bovendien ook een evenwichtige subsidieverdeling tussen sport en cultuur;
 • Nieuw te bouwen sporthal aan de Sportlaan; na de opmaak van een breed gedragen stedenbouwkundig plan.

 

STELLING #3 Verenigingen en organisaties werken met vrijwilligers. Die zijn steeds lastiger te vinden. Op welke wijze gaat u daar vanuit politiek iets aan verbeteren?

 

Vrijwilligers is een zaak voor de sport en cultuurverenigingen. Verschillende verenigingen zijn op dit moment voor hun vrijwilligers maatschappelijk betrokken bij StOED, Stroomopwaarts, Vluchtelingenwerk en Re-integratieprojecten van 3 uur/dag onder begeleiding.

Forum voor Maassluis is er voor dit traject te vervolgen en te intensiveren en door de politiek mede te faciliteren.

Ook willen wij graag verenigingen wijzen op Sportservice Zuid-Holland naar de methode “meer vrijwilligers in korte tijd”. Daarin wordt in 4 stappen samen met de sportvereniging een wervingsactie onder de leden voorbereid en met een gestructureerde aanpak makkelijk gemaakt. Dit is een methode, waar ook een softwarepakket voor bestaat, die voor elke tak van sport geschikt is.

 

2e ronde - CULTUUR

2e ronde – CULTUUR

STELLING #1  In veel verkiezingsprogramma’s staat “uitvoeren cultuurvisie”, zijnde:

 1. Aantrekkelijk wonen, werken en leven in Maassluis
  • Zichtbaarheid cultureel erfgoed
  • Aantrekkelijk buitenruimte
 2. Maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Maassluis
  • Bewoners betrekken
  • Versterken amateurkunst
 3. Cultuurparticipatie van kinderen en jongeren

Forum voor Maassluis staat achter het uitvoeren van de “Cultuurvisie”, een wel doordachte en kundig opgestelde visie met veel ambitie. Maar daar komen meteen ook de vraagtekens om de hoek, zoals hoe en wie gaan deze visie in al haar facetten uitvoeren? Vanuit de politiek zal Forum voor Maassluis daar waar mogelijk ondersteunen en faciliteren.

 “Zichtbaarheid cultureel erfgoed/aantrekkelijke buitenruimte”

Maassluis heeft geweldige culturele instellingen, zoals de HVM-Historische Vereniging Maassluis en de CRM-Culturele Raad Maassluis. O.a. deze instellingen “waken” voortdurend over het “beschermd stadsgezicht” en in stand houden van “zichtbaar cultureel erfgoed”. Een voorbeeld hiervan zijn de vanuit cultureel standpunt ingediende bezwaarschriften tegen het al jaren omstreden bouwproject Noorddijk/Geerkade, waardoor de zichtbaarheid van de Groote Kerk (!) in grote mate zal verdwijnen, het beschermd (monumentale) stadsgezicht zal worden aangetast, om van “welzijn” voor met name de bewoners en omgeving maar niet te spreken.

Forum voor Maassluis vindt dat de gemeente meer en beter naar deze en alle andere culturele instellingen moet luisteren en uitgebrachte adviezen serieus moet nemen en zwaar moet laten wegen.

****

Bij het schrijven van het verslag van het beoogde verkiezingsdebat afgelopen vrijdag 9 maart, bereikt FvM een publicatie op de facebook pagina van de PvdA waarin PvdA wethouder Arnold Keijzer “kort stil staat bij een aantal belangrijke resultaten bereikt in de afgelopen 20 jaar, waarin hij zich met ziel en zaligheid voor Maassluis heeft ingezet en zijn PvdA stempel op de stad heeft mogen drukken”.

De wethouder vergeet te vermelden dat hij en zijn partij – ondanks de ongetwijfeld goed bedoelde tomeloze inzet- de gemeenschap van Maassluis zal achterlaten met een enorm bedrag aan verspild gemeenschapsgeld, welke onder zijn verantwoording zijn ontstaan door een opeenstapeling van financieel gezien mislukte en uit de hand gelopen projecten: Noorddijk/Geerkade, Renovatie Schansbrug, Fietsbrug, om er maar een paar op te noemen. Het totaal aan verkwanselde gemeenschapsgelden omvat een 6-cijferig bedrag (tussen 1-5 miljoen).

Arnold roept u op om 21 maart lijst 1 te stemmen om ook na 21 maart deze tomeloze (FvM: zeer kostbare gemeenschapsgelden kostende) inzet voor onze mooie stad voor de toekomst te kunnen blijven leveren!

Kiezers: bezint eer gij begint!

****

“Maatschappelijk rol van kunst en cultuur in Maassluis”

Een prachtig voorbeeld van een breed gedragen maatschappelijk en sociaal project is het initiatief van de “Historische Scheepswerf Zorg en Vlijt”. Het terugbrengen van de oude scheepswerf “Zorg en Vlijt”, zoals deze door Hendrik de Haas in 1879 werd opgericht op de westhoek van het Schanseiland, strandde helaas begin 2017 om “administratieve” redenen. Sindsdien is alles in het werk gesteld om een alternatieve locatie te vinden en het project alsnog te realiseren en voor Maassluis te behouden. Een kernpunt is het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en deze middels een werk/leer project in samenwerking met instellingen als StOED en Stroomopwaarts weer een kans te geven te her-integreren in het arbeidsproces. Hierbij behoort ook de door FvM gewenste mogelijkheid voor een mogelijkheid voor een technische opleiding voor jongeren.

Maassluise historie, scheepsbouw, werk/leer project/opleidingen, museale functie, historische beleving (snikschuit), toeristische attractie, noem maar op: alles door en met “Zorg en Vlijt”. Forum voor Maassluis ondersteunt dit project waar politiek mogelijk.

 

2e ronde - SPORT

2e ronde – SPORT

STELLING #1 Voorzieningen voor sport worden onvoldoende adequaat aangepakt en onderhouden (ijsbaan/atletiekbaan/polder Lickebaert)

Wat gaat uw partij ondernemen om dit te verbeteren?

Het is jammer dat bij de buurtbezoeken van de PvdA in verkiezingstijd zoveel onvoldoend aangepakte dingen zijn geconstateerd. Dat dit ook aan hun kiezers via facebook en andere media wordt gemeld. Als deze bezoeken eerder hadden plaatsgevonden en niet vanwege de verkiezingen dan had geconstateerd kunnen worden dat de werkzaamheden die binnen de ambtstermijn van hun eigen coalitie vallen onvoldoende geweest zijn en dus mede hun eigen beleid geweest zijn. Dat dit volgens de bewering van de PvdA al 3 jaar zo is moeten wij betwijfelen aangezien in 2016 nog een ijsbaan is gelegd, of is iets anders de reden. Waarom is de ijsbaan bij de scouting niet gebruikt.

Verkiezingen maken dus maar wat los bij partijen. Maar kom a.u.b. niet met verkiezingsretoriek.

Waar wij als Forum voor Maassluis ons ook bezorgd over maken is het feit dat er bepaalde informatie wordt achtergehouden.

Ons is ter ore gekomen dat bij zowel wethouder Pleijsier als wethouder Keijzer – en nog wat andere prominente leden van de PvdA die supporter zijn van de vereniging – al heel lang bekend is dat het veld van voetbalvereniging Excelsior versleten zou zijn, en dit ondanks een “stand tijd” van 12 jaar die nog lang niet aangebroken is. De demping is uit het veld waardoor sneller blessures kunnen ontstaan. Er is al door verschillende tegenstanders over geklaagd en zelfs de KNVB schijnt daarover gecontacteerd te zijn.

Is dit het gevolg van slecht onderhoud, intensief gebruik. Is er een jaarlijks keuringsrapport bij de gemeente aanwezig.

Zijn er nog andere feiten die voor de raad en de Maassluise bevolking zijn achtergehouden?

Forum voor Maassluis wil een inventarisatie van de problemen en ook van mogelijke oplossingen.

 

3e ronde CULTUUR en SPORT

3e ronde – CULTUUR

STELLING #1 Cultuur is een (linkse) hobby voor de elite. Eens of oneens? Wat is het voor uw partij?

Forum voor Maassluis is het met deze stelling ONEENS. Het is in feite een contradictio in terminis. Cultuur is en geeft een enorme verrijking van ons geestelijk welzijn. FvM staat voor cultuurbehoud in alle vormen, behoud van Hollandse waarden en daar horen wat ons betreft Sinterklaas en Zwarte Piet bij! Ook het wijzigen van bijvoorbeeld straatnamen, waarop uitingen van onze helden met hun inmiddels bekend geworden “slechte” daden staan, is een vorm van cultuurverkrachting. We mogen de geschiedenis niet ontkennen of proberen weg te poetsen. In tegendeel, deze moet worden overgedragen aan de jongeren om herhaling te voorkomen.

3e ronde – SPORT

STELLING #1 Er worden eisen aan duurzaamheid en vergroening van (sport) accommodaties gesteld. Verenigingen kunnen deze kosten niet dragen, ondanks de subsidies. Wat gaat uw partij hierop ondernemen?

Forum voor Maassluis is van mening dat de bestaande accommodatie subsidie voldoende zou moeten zijn voor een deel van de nieuwbouw. Voorwaarde hierbij is een eigen inbreng van 25% uit eigen liquide middelen of banklening. Buiten dit is er nog een gemeentesubsidie van 10% tot max. van € 25.000,= .

Er zullen door de verenigingen zelf subsidiemogelijkheden moeten worden gezocht bij Fonds Vlaardingen/Schiedam, etc.

Forum voor Maassluis verwacht bij nieuwbouw of verbouw-activiteiten dat verenigingen bijv. gebruik gaan maken van zonnepanelen, zonnecollectoren, etc.

Forum voor Maassluis vindt dat de gemeente na moet denken over verlichting van accommodaties wanneer deze onder de grens van 75 lux vallen en daarmee vervangen dienen te worden. Deze vervanging willen wij graag via LED verlichting hebben. Bijkomend voordeel voor de verenigingen is dat men van grootverbruiker naar kleinverbruiker gaat met het voordeel van salderen. (stroom terug leveren)

Een van de voetbalverenigingen is al bezig geweest een prijs te bepalen voor ledverlichting voor het hele terrein. Dit vinden wij vanwege duurzaamheid een uitstekend initiatief hetgeen wij ook hebben opgenomen in ons programma. Verlichting van 4 velden (2 wedstrijdverlichting en 2 veldverlichting) kost ca. € 110.000,=. Ook hebben zij bronnen voor subsidies aangeboord wat een opbrengst geeft van ca. € 45.000,=. Het resterende bedrag zou FvM in dit soort gevallen verminderd willen zien met de onderhoudskosten van de nieuwe lampen (<75 lux)

Forum voor Maassluis is er in dit soort gevallen voor het resterende bedrag als bijv. achtergestelde lening – tegen nader te bepalen voorwaarden – aan de vereniging te verstrekken.

Waar wij als Forum voor Maassluis ons ook bezorgd over maken, is het feit dat ook hier bepaalde informatie wordt achtergehouden.

Ons is ter ore gekomen dat bij zowel bij MSV als bij Evergreen problemen zijn met niet toereikende subsidies. Wat is de reden daarvan? Gaat dit opgelost worden ten koste van de duurzame oplossingen die FvM voorstaat. Wordt dit door het huidige college weer doorgeschoven naar het nieuwe college of is daar consensus over. Waarom wordt bij openheid van bestuur dit soort dingen niet gemeld?

Vanuit de Maassluise Sport & Recreatieraad is er trouwens een mogelijkheid voor gratis ondersteuning door een financieel adviseur. FvM vindt dat verenigingen hier eerder gebruik van moeten maken om hun financiële huishouding op orde te hebben. Bij leningen tussen Gemeente en verenigingen moet financiële verantwoording verplicht worden gesteld.

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  14 maart 2018 at 08:46

  “Forum Voor Maassluis!”

  DE Partij Van Nu…,
  Deden Uit-Ter-Mate Hun Best
  Lieten Met Hun Maten.
  Met Aju Paraplu,
  Zonder Het Uit Te Praten,
  Ons Zitten Met De Rest!