MAASSLUIS | Per brief informeert burgemeester Haan de gemeenteraad. Ook tijdens de komende jaarwisseling hebben we weer te maken met de beperkende maatregelen in verband met het COVID-19 virus. Op dit moment is nog niet bekend welke beperkende maatregelen tijdens de jaarwisseling van kracht zijn.

B&W gaan op dit moment uit van de beperkingen per 28 november 2021 waarvan de belangrijkste zijn:
• Horeca om 17.00 uur dicht
• Geen evenementen na 17.00 uur

Medio december zal er meer duidelijk zijn wat de beperkingen zijn die tijdens de jaarwisseling gelden. Aanvullend heeft het kabinet op 19 november jl. wederom een landelijk vuurwerkverbod afgekondigd. Dit besluit heeft ook invloed op de lokale voorbereidingen.

 

Geachte dames en heren,

Met onze partners (Maasdelta, Politie, Brandweer, Welzijn E25) hebben wij, zoals we al jaren gewend zijn, de voorbereidingen besproken om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. De ervaringen van voorgaande jaren hebben wij hierbij betrokken. Met onderstaande brief informeren wij u over de maatregelen zoals we die zullen gaan treffen.

Voorkomen van schade
Door de preventieve maatregelen zijn zowel in de buitenruimte, de onderwijsgebouwen als bij panden van de woningcorporatie Maasdelta de afgelopen jaarwisselingen minder vernielingen aangericht. Ook het vuurwerkverbod heeft hier mogelijk ook invloed op gehad. Wij en onze partners zetten in op preventie en toezicht.

Vuurwerk en vuurwerkoverlast
Ook voor deze komende jaarwisseling heeft het kabinet, mede op aandringen van het Veiligheidsberaad, de zorgsector en de politie, weer een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van alle soorten consumentenvuurwerk ingesteld.

Dit vuurwerkverbod geldt niet voor het zogenaamde F1-vuurwerk wat het hele jaar te koop is en mag worden afgestoken. Het gaat dan om het kleine vuurwerk, bijvoorbeeld sterretjes, trektouwtjes, knalerwten en grondbloemen.

Belangrijkste reden is dat de zorg en het zorgpersoneel momenteel onder zware druk staan als gevolg van de coronacrisis. Vorig jaar gold tijdens de jaarwisseling ook een algeheel vuurwerkverbod. Het verbod zorgde ervoor dat er flink minder vuurwerkslachtoffers in het ziekenhuis belandden. Bijkomende voordelen van een vuurwerkverbod zijn dat er mindergeluidsoverlast is, er geen uitstoot van grote hoeveelheden schadelijk fijnstof in de lucht plaatsvindt, er minder afval op straat terechtkomt en er minder stress bij kwetsbare personen en bij dieren ontstaat.
De politie zet in met een speciaal vuurwerkteam om verkoop en verspreiden van illegaal vuurwerk -o.a. via internet- tegen te gaan. De politie roept ook op om illegale handel in vuurwerk te melden (kan via een anonieme melding) want het gaat veelal om zwaar professioneel en levensgevaarlijk vuurwerk. Daarnaast zal door zowel de politie als het team Handhaving & Toezicht extra worden gesurveilleerd op meldingen van vuurwerkoverlast.

Brandveiligheid
Als de horeca tijdens de jaarwisseling open mag zijn, zal de brandweer voorafgaand aan de jaarwisseling in de horecabedrijven steekproefsgewijs controles uitvoeren op de brandveiligheidsvoorschriften.

Jongerenwerk
Welzijn E25 zal in de periode tussen Kerst en de jaarwisseling actief zijn op straat met voorlichting over het vuurwerkverbod. De inzet van het jongerenwerk was het afgelopen oud- en nieuw succesvol, mede door het openstellen van In-Blik. Zij willen dat dit jaar ook weer doen.
In-Blik is in de oudejaarsnacht tot 01.30 uur geopend. Deze uitzondering voor jongerenwerk is opgenomen in de toelichting bij de maatregelen rond COVlD-19. Het jongerenwerk spreekt de jongeren op straat en in de wijk ook aan over het geldende vuurwerkverbod. Door het aanbieden van activiteiten in “In Blik” wordt geprobeerd om de jeugd toch wat extra aan te bieden.

Maasdelta
Evenals voorgaande jaren krijgen tussen kerst en de jaarwisseling de portieken (grof vuilopslag) en de kelderboxen (illegale opslag brandbaar materiaal) extra aandacht van de wijk- en huismeesters. Helaas zijn er recent in een aantal portiekflats postkasten opgeblazen. Preventief sluit Maasdelta rond de jaarwisseling op meer plekken de postkasten af.

Dienstencentrum de Vliet (aan de P.C. Hooftlaan/Zuidvliet) wordt beheerd door Villex Leegstandsbeheer. Het complex staat op de nominatie om gesloopt te gaan worden maar wordt nog deels bewoond. Ook de leegstaande woningen aan de G.A. Brederolaan hebben extra aandacht van Maasdelta.

Aannemers die in de periode van de jaarwisseling werkzaamheden aan het uitvoeren zijn, en in het bijzonder de aannemers op de nieuwbouwlocaties het Balkon en De Kade worden verzocht brandbaar-, vandalisme- (hout, pallets, losse stenen e.d.) en diefstalgevoelige materialen tijdens hun verlofperiode einde jaar en sowieso tijdens oud en nieuw, niet onbeheerd achter te laten op de werkplekken en bouwlocaties, of in ieder geval veilig op te bergen.

Extra mobiele surveillance (ND-Security) wordt ingezet voor toezicht op een aantal complexen, o.a. in Sluispolder West, Sluispolder Oost, in de Burgemeesterswijk en op bouwplaatsen.

Politie en Handhaving
In de week voor de jaarwisseling én tijdens de jaarwisseling zijn diverse partners (politie, brandweer, Maasdelta, gemeente, team handhaving, buurtpreventie) actief om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dagelijks wordt in een gezamenlijk overleg de eventuele knelpunten en de inzet besproken. Extra aandacht is er voor leegstaande (sloop)panden.

Het team Handhaving is op oudejaarsdag tot 22.00 uur in dienst en heeft direct contact met de politie om tegen ernstige overlast op te treden. Tijdens de jaarwisseling is er extra politiecapaciteit in de nachtelijke uren. Vanaf eind november is het team Handhaving, in samenwerking met buurtpreventie, ingezet op het voorkomen van overlast en het afsteken van vuurwerk.

Cameratoezicht
Naast onze eigen twee mobiele cameras wordt deze jaarwisseling één extra mobiele camera gehuurd. Wij zetten deze cameras in van 21 december t/m 4 januari in het Beethovenpark  (Cruyffcourt), bij de Dennendalscholen en bij de lchtusschool.
Vorige jaren heeft vooral de camera bij het Beethovenplantsoen geleid tot merkbaar minder overlast.

Bewaking schoolgebouwen
Vijf schoolgebouwen wordt door een beveiligingsbedrijf permanent bewaakt. Daarnaast rijdt een surveillanceauto van dit bedrijf langs alle schoolgebouwen. De beveiligers kunnen direct contact opnemen met het dienstdoende team van de politie.

Agressie tegen hulpverleners / werknemers met een publieke taak
Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt niet getolereerd en heeft grote gevolgen voor de daders. Vormen van agressie en/of geweld worden direct gemeld bij de politie en er wordt aangifte gedaan.

Brandweer
De brandweer is op 31 december vanaf 20.00 uur op de kazerne aanwezig om direct te kunnen uitrukken. Er zijn twee bluseenheden en een redvoertuig in dienst. Regionaal staan alle kazernes gesteld om deze jaarwisseling veilig te laten verlopen. Het dienstdoende personeel wordt voor de jaarwisseling geïnformeerd over de getroffen maatregelen.

Vuilcontainers en overig vuil
Vanaf de 2e week in december wordt op een aantal plaatsen afvalbakken afgesloten. Dit om te voorkomen dat de afvalbakken worden vernield of in brand worden gestoken.

Op vrijdag 31 december worden nog rondes gereden om het huisvuil op te halen. Daarna is de wacht- en waakdienst beschikbaar voor calamiteiten. De inzet van de wacht- en waakdienst geschiedt via de politie. Op nieuwjaarsmorgen worden de doorgaande wegen waar nodig vrij gemaakt van (resten van) brandhaarden.

Communicatie / voorlichting
Er wordt veel aandacht besteed aan gerichte communicatie met inwoners en ondernemers vanMaassluis waarbij in toenemende mate een beroep wordt gedaan op burgerzin om schade en ongeregeldheden te voorkomen.

Op 16 december zal in de Schakel een speciale pagina worden gewijd aan de jaarwisseling. In januari zullen wij de jaarwisseling en de effecten van de voorbereidingen evalueren. Wij zullen u in februari hierover in een raadsinformatiebrief informeren.

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema