© PR – De burgemeester gaat Marokkaanse ouders rechtstreeks aanspreken

Een bericht  in AD Waterweg was voor de fractie van de CU aanleiding om vragen te stellen over veiligheid. In het artikel van 16 juni gaat het over Marokkaanse Maassluizers die crimineler worden. De CU fractie vraagt aan het college van B&W welke maatregelen worden genomen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Wie worden betrekken bij het oplossen van dit groeiende probleem? Er wordt in het artikel gesproken over jongeren die niet meer naar school gaan. Waren deze jongeren bekend bij de begeleidingsteams op school?

Het college van B&W heeft in reactie aangegeven dat de gemeente al geruime tijd beleid voert dat gericht is op een integrale aanpak van deze groep jongeren. Bij de aanpak wordt breed ingezet. Breed in de zin dat naar de totale leefwereld van jongeren wordt gekeken. Maar ook breed in aanpak, hetgeen betekent dat zowel partners uit de strafketen als de zorgketen worden betrokken. Leerplicht maakt hier onderdeel van uit.

Hierbij staat een persoonsgerichte aanpak centraal waarbij per individu gekeken wordt naar problematiek en individuele aanpak van deze jongeren. Er wordt de komende periode, mede door meer inzet op preventie, de criminaliteitscijfers onder deze groep naar beneden moeten krijgen. Daartoe zijn in mei in de bestuurlijke driehoek een aantal afspraken gemaakt:

  1. De gemeente zet sterk in op vroege signalering. Alle partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van jeugd hebben daarbij een rol te vervullen.
  2. De gemeente en politie gaan nog intensiever informatie delen met elkaar. Doel daarbij is dat in het proces-verbaal van een jongere die over de schreef gaat niet uitsluitend de overtreding wordt gerapporteerd. In het verbaal komt ook de informatie die voorhanden is bij de gemeente, zoals leerplicht of GOSA (*). Daardoor ontstaat er een beter en completer beeld van de persoon.
  3. Het Openbaar Ministerie zorgt er vervolgens voor dat alle beschikbare informatie bij de rechterlijke macht komt.
  4. Een andere belangrijke afspraak is dat het Openbaar Ministerie zich gaat inspannen om de doorlooptijden te verkorten.
  5. De burgemeester gaat ouders (weer) rechtstreeks aanspreken op het gedrag van hun kinderen.
  6. Daarnaast zal de burgemeester de Marokkaanse gemeenschap mobiliseren om opnieuw de zorgelijke ontwikkeling te bespreken en hen te betrekken bij het vinden van oplossingen.

De overheid heeft een belangrijke rol bij de openbare orde en veiligheid, maar dat ontslaat ouders niet van hun verantwoordelijkheid hun taak als opvoeder op te pakken.

(*)

DOSA/GOSA richt zich op een sluitende aanpak van risico- en probleemjongeren in alle (deel)gemeenten van de stadsregio Rotterdam. Bij deze (deel)gemeentelijke aanpak zijn alle jeugdinstellingen in de preventieve, hulpverlenende en justitiële sfeer betrokken, evenals diverse instanties op stedelijk, regionaal of districtsniveau. Om de lijnen kort te houden is er een DOSA/GOSA-regisseur, die fungeert als spin in het web. Daar komen alle signalen over risicojongeren binnen.

De regisseur registreert de meldingen en stemt ze af met de voorziening of instantie die erover gaat. Hij registreert de relevante gegevens van de jongeren en houdt bij in welke trajecten ze opgenomen worden. Daarnaast geeft de DOSA/GOSA-regisseur een signaal af over de betrokken jongere in het SISA-signaleringssysteem. Zo wordt voorkomen dat jongeren steeds bij andere instellingen om hulp en begeleiding aankloppen of van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt