O P I N I E
Een opiniestuk is een artikel waarin voornamelijk de mening van de auteur over een bepaald onderwerp weergegeven wordt. Met een goed geschreven opiniestuk stuurt de auteur de lezer in een bepaalde denkrichting. De rubriek opinie biedt op uitnodiging van de redactie ruimte aan inwoners die een duidelijke visie, een afgewogen mening of diepgaand idee helder kunnen uitdragen.

De financiële regeling die de Gemeente Maassluis in de toekomst lijkt te gaan willen treffen met een voetbalvereniging om een Sporthal en eventuele huizen te bouwen werkt nu al flink al wat wrevel op bij andere sportverenigingen en in de niet tricolor gekleurde politiek. “Dit is meten met twee maten”.

In de media maar ook vanuit de raadscommissie van 5 maart jl. zijn berichten te vernemen dat de gemeente van plan is om een project daartoe uit te werken en hiervoor een groot budget te reserveren.
Er bestaat een terechte zorg over het feit dat er sprake lijkt te zijn van bevoordeling van één specifieke sportvereniging, terwijl andere verenigingen hiervan worden uitgesloten. Dit kan leiden tot scheve verhoudingen en ongelijkheid binnen het sportlandschap van Maassluis.

Het is van belang dat de gemeente transparant en eerlijk handelt in dit soort zaken en ervoor zorgt dat alle sportverenigingen gelijke kansen en mogelijkheden hebben. Het is dan ook verstandig om het huidige beleid tegen het licht te houden en te kijken naar mogelijke aanpassingen die ervoor zorgen dat er een eerlijke verdeling van middelen plaatsvindt.

Het is van groot belang dat de gemeente openstaat voor input vanuit alle betrokken partijen en dat er een breed gedragen beleid wordt gevoerd dat recht doet aan de diversiteit en behoeften binnen de sportwereld van Maassluis. Alleen op die manier kan er een gezonde en evenwichtige sportinfrastructuur worden gerealiseerd waar alle inwoners van Maassluis van kunnen profiteren.

Het is te begrijpen dat de wethouder van Sport & Recreatie op een creatieve manier probeert om de bouw van de sporthal en eventueel woningen voor elkaar te krijgen. Deze sporthal en woningbouw is hard nodig voor de vervanging van de bestaande Olympiahal en voor onze eigen inwoners die op zoek zijn naar een woning. Maar het is daarbij belangrijk dat er een eerlijk en transparant accommodatiebeleid wordt gevoerd, waarbij alle sportverenigingen gelijke kansen krijgen op financiële steun voor hun accommodaties. Het is niet juist om bepaalde verenigingen te bevoordelen ten koste van anderen, alleen omdat zij iets te bieden hebben in ruil voor nieuwbouwprojecten.

Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een standpunt innemen dat recht doet aan alle sportverenigingen in Maassluis en ervoor zorgt dat zij gelijk worden behandeld bij het verkrijgen van financiële steun, dus de zgn. kleedkamer subsidie, voor hun accommodaties. Dit is, ondanks de eventueel wat gekleurde adviezen van de MSR, in het belang van de gehele sportsector en het behoud van een eerlijke en gezonde sportinfrastructuur in de gemeente.

Integriteit (schendingen) waarborgen

Het is cruciaal om de integriteit binnen het gemeenteapparaat te waarborgen, vooral bij bouwprojecten waar belangenverstrengeling op de loer ligt. Het is dus hoopvol en te prijzen dat zowel de wethouder als één van de raadsleden, beiden Maassluis Belang, zich schijnen te distantiëren vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Volgens een intern contactpersoon binnen Excelsior is hun oud-speaker daarbij zelfs zover gegaan dat hij lid geworden is van een andere voetbalvereniging in Maassluis. Wat vreemd zou zijn maar is wel bij deze bevestigd.

Het is van groot belang dat er binnen het gemeentebestuur wordt gezocht naar een onafhankelijk persoon die de belangen van de gemeente, haar inwoners en haar verenigingen op een integere wijze behartigt. Het is aan het college van B&W om deze persoon zorgvuldig te selecteren en te benoemen, zodat de integriteit en transparantie binnen het gemeenteapparaat worden gewaarborgd. Bij bouwwerkzaamheden wordt dan waarschijnlijk in eerste instantie gedacht aan de wethouder van de PvdA Sjoerd Kuiper. Maar een wethouder die als voorzitter van het team “tricolores” de quiz van de Historische Vereniging Maassluis wint kan waarschijnlijk niet als “helemaal onafhankelijk” worden bestempeld.

Eventueel kunnen er ook richtlijnen en protocollen worden opgesteld om belangenverstrengeling te voorkomen en te identificeren. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur en zorgen voor een transparante en integere besluitvorming.

Vervanging Olympiahal en participatie bewoners Vertowijk

Dit besluit is genomen naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek waaruit bleek dat het terrein aan de Rozenlaan de meest geschikte locatie is voor de nieuwe sporthal. De nieuwe hal zal voldoen aan alle moderne eisen en voorzieningen bieden voor zowel sporters als bezoekers.

Het is spijtig dat er blijkbaar onvoldoende overleg is geweest met de bewoners van onze Vertowijk bij het nemen van dit besluit. Het is belangrijk dat de gemeente hier alsnog actief in gaat voorzien, zodat onze bewoners(groepen) inspraak kunnen hebben in de vormgeving van het project en eventuele zorgen kunnen uiten. Het is namelijk belangrijk om de bewoners van deze wijk te betrekken bij dit soort grote projecten, met name als het gaat om de impact op hun leefomgeving door de plaatsing van een muur van ca. 7 meter hoog en 30 – 40 meter breedte vlak voor hun voordeur.

Participatie van de bewoners kan ervoor zorgen dat zij gehoord worden en eventuele zorgen of bezwaren kunnen uiten. Het is dan ook zeker relevant om te kijken naar alternatieven en mogelijke oplossingen om de impact van de sporthal op de leefomgeving te minimaliseren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de lengte van de sporthal parallel aan de Rozenlaan hetgeen dan direct zal dienen als een soort geluidsscherm.

Het is belangrijk dat de gemeente en projectontwikkelaars open communiceren met de bewoners en hun input serieus nemen in het besluitvormingsproces. Samenwerking en transparantie zijn essentieel om een project succesvol te laten verlopen en om de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen.

Exploitatie

Het is belangrijk dat bij het evalueren van de exploitatie van gemeentelijke sporthallen alle kosten en inkomsten in kaart worden gebracht, inclusief kapitaallasten en eventuele horeca-omzet. Alleen op die manier kan een realistisch beeld worden verkregen van de financiële situatie van de hal en kunnen eventuele verbeteringen worden geïdentificeerd, we praten hier tenslotte over gemeenschapsgeld.
De uitbater van het horecagedeelte in de sporthal – in dit geval “de Ollie’s, kan vaak extra inkomsten genereren door het aanbieden van drankjes, snacks en eventueel zelfs maaltijden voor bezoekers. Dit zou een mooie aanvulling zijn op de exploitatie van de sporthal zelf kunnen zijn maar dit is dus langdurig verpacht en kan daarmee niet zorgen voor meer financiële stabiliteit.

In het krachtenveld van de nogal tricolor gekleurde Maassluise politiek en ambtenarij is toch besloten te gaan kijken naar een samenwerking tussen de Gemeente Maassluis, Excelsior Maassluis, Mahorokan Sportclub en Eetcafe Ollie’s. Twee entiteiten zonder winstoogmerk en twee bedrijven met winstoogmerk.

Mahorokan

Het is een juridisch complexe kwestie om te bepalen of de vastgoedwaarde moet worden vergoed wanneer het gesloopt zou moeten worden. In de meeste gevallen zal de eigenaar van het vastgoed een vergoeding ontvangen voor de waarde van het pand en de eventuele kapitaalvernietiging bij sloop. Dit kan bijvoorbeeld via een onteigeningsprocedure of een planschadevergoeding. Of de Maassluise burger daarbij uiteindelijk opdraait voor deze kosten, hangt af van de specifieke situatie en afspraken die zijn gemaakt tussen de betrokken partijen.

Eetcafé Ollie’s

Deze beschikt volgens ingewijden over een langjarig contract voor de kantine van de sporthal en hij zal daar, als goed zakenman, waarschijnlijk geen concessies op willen doen. Wie weet dat? Daarnaast zorgt de aanwezigheid van een horecagelegenheid wel voor een fijne plek voor bezoekers om na het sporten nog even te ontspannen en bij te praten. Het is dan ook een win-win situatie voor zowel de uitbater als de sporthal zelf.

Excelsior Maassluis

Excelsior Maassluis schijnt graag haar hoofdveld gedraaid en de tribune en kleedkamers gesloopt te willen hebben waarna deze in en tegen de nieuwe dwarsgeplaatste sporthal zou moeten komen. Wie draait hierop voor de meerkosten aan de sporthal en worden die door een onafhankelijk bureau of persoon vastgesteld?

Is het mogelijk dat Excelsior Maassluis de kleedkamer subsidieregeling gaat gebruiken voor de kleedkamers en dat de tribune voor eigen rekening wordt gebouwd ? Ook vanwege het feit dat ook alle andere sportverenigingen in Maassluis het als zodanig hebben moeten doen.

Gemeente Maassluis

De keuzes die een gemeente maakt voor de exploitatie van sporthallen en zwembaden worden vaak gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de behoeften van de huidige gebruikers, de duurzaamheid van het project en de kosten die ermee gemoeid zijn. Het is mogelijk dat de gemeente ervoor kiest om te investeren in een duurdere, maar wellicht betere en duurzamere optie, ook al levert dit in eerste instantie een negatief resultaat op. De vraag is echter of deze tijdelijkheid in dit specifieke geval ook zo tijdelijk zal blijken te zijn.

Als de kosten hoger uitvallen dan verwacht, is het aan de gemeente om te bepalen hoe zij hiermee omgaat. Het kan zijn dat er beslissingen worden genomen om de kosten te compenseren, bijvoorbeeld door het verhogen van tarieven of het zoeken naar andere vormen van financiering.

█ Het is belangrijk dat de gemeente transparant is over de kosten en de keuzes die worden gemaakt, zodat de burgers hierover geïnformeerd zijn en betrokken kunnen worden bij besluitvorming.

Vragen

Hier zijn een aantal vragen die de gemeenteraad had moeten stellen voordat er budget wordt vrijgemaakt voor de plannen die op dinsdag 5 maart werden voorgesteld:

• Wat is het doel van dit project en hoe draagt het bij aan de behoeften en belangen van de bewoners van de Vertowijk en de sport in het algemeen?
• Welke alternatieve oplossingen zijn overwogen en waarom is dit specifieke plan de beste optie?
• Is er gekozen voor deze duurste oplossing puur voor het medebelang van Excelsior ?
• Wat zijn de totale kosten van dit project en zijn deze in verhouding tot de verwachte voordelen en resultaten?
• Zijn er risico’s verbonden aan dit project, aangezien we hier praten over gemeenschapsgeld, en welke maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen?
• Hoe wordt de participatie van de bewoners van de Vertowijk gewaarborgd en op welke manier worden hun input en feedback meegenomen in het besluitvormingsproces?
• Welke criteria worden gebruikt om het succes van dit project te meten en hoe wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de voortgang en resultaten?

Het is belangrijk dat de gemeenteraad kritische vragen stelt en zorgvuldig afweegt voordat er gemeenschapsgeld wordt besteed aan projecten, om ervoor te zorgen dat het geld op een effectieve en efficiënte manier wordt gebruikt ten behoeve van de hele gemeenschap.

█ Wordt waarschijnlijk vervolgd

Lenno VreugdenhilOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    14 maart 2024 at 10:08

    Als het dan maar niet gaat zoals indertijd met de 5 bewonerscommissies en de geluidswal. Toen alle 5 het eens waren werd plan 2b uit de hoge hoed getoverd en er kon ook niet meer over worden gepraat. De vraag is heeft de gemeente geleerd hiervan? Maar ja er wordt zoveel beloofd..