MAASSLUIS | In een marathon vergadering via internet heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting voor 2021-2024 besproken.

Na een constructief debat werden diverse moties ingediend (zie dit bericht van gisteren) en aangenomen. De sluitende begroting werd na de aanvullingen en toezeggingen door B&W  – met de complimenten aan wethouder Evers – unaniem aangenomen.

Onderstaande partijen delen hun spreektekst. Klik op de + om die tekst te lezen.

Wie de hele vergadering en het debat wil terugzien gaat naar:

Raadsdebat

 

Inbreng van de VSP fractie
Debatbijdrage Begroting 2021 – 2024 Voorzitter, Corona trekt een erg grote wissel op en in het leven van veel Maassluizers. Veel inwoners van onze stad zijn in grote onzekerheid over werk en inkomen. Ouderen zijn vaak verstoken van het voor hen zo belangrijke fysieke en feitelijke contact met hun dierbaren. De eenzaamheid in ouderenwoningen en verpleeghuizen is vaak ronduit schrijnend te noemen. Het is een eenzaamheid die wij allen niet op het netvlies hadden toen dit vorig jaar als motto werd gekozen voor het kerstfeest in de stad. Dit lijkt trouwens inmiddels al een eeuw geleden. Over eenzaamheid gesproken: welke initiatieven heeft het college genomen om invulling te geven aan het voornemen om levensbegeleiders in te zetten bij de strijd tegen eenzaamheid, met name bij ouderen? Sommige inwoners zijn genoodzaakt een beroep te doen op ondersteuning van één van de ad-hoc in het leven geroepen corona-regelingen waarvan de uitvoering bij de gemeenten ligt. De uitvoering van deze noodmaatregelen met alle problemen ook door het moeilijke werken in coronatijd, is tot op heden goed verlopen. Onze waardering voor alle ambtelijke inspanningen. Ook Maassluise ondernemers, die nu worden geconfronteerd met een tweede sluiting, staat het water nu vaak aan de lippen. Wij delen de zorg met en voor deze groep. De VSP roept het college dan ook op, waar mogelijk soepel en ruimhartig te zijn in het interpreteren van de regels en het toepassen van de mogelijkheden van openingstijden en het exploiteren van terrassen. Uiteraard wel binnen de grenzen van de coronaregels. Wees ook soepel en flexibel bij het innen van belastingen en heffingen. Wees niet het obstakel in het overleven, maar wees een deel van de oplossing voor deze ondernemers. We denken hier ook aan de zorgen die sportclubs en culturele verenigingen hebben voor hun voortbestaan nu de beperkingen ook daar weer hard aan komen. In dat kader vragen wij het college in navolging van het verzoek van de MSR in elk geval af te zien van de bezuinigingsvoorstellen die de sportverenigingen treffen. Wees verstandig en ga vooral ook in gesprek met alle geledingen zoals de MSR en de CRM, maar ook met individuele verenigingen om samen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor soms onconventionele oplossingen. Er zal een tijd komen na de coronacrisis waarin we deze haarvaten van onze samenleving weer hard nodig hebben.

Voorzitter, Ook in het sociaal domein zullen we ongetwijfeld te maken krijgen met de effecten van de coronacrisis. Reden te meer om vaart te zetten achter een aantal ontwikkelingen die inmiddels in gang zijn gezet. Via het koersdocument ‘Herijking Jeugdhulp in MVS verband’ is de weg inmiddels ingezet naar een herijking van de Jeugdhulp, die de toegang tot de uitvoering van die hulp aan jongeren dichtbij, meer zal vormgeven. Daarbij zal meer gebruik worden gemaakt van het natuurlijk lokaal aanwezige netwerk. Met als doel betere zorg en beter beheersbaar in kosten. Het uittreden uit de GRJR is daarbij een pittige, maar wel noodzakelijke stap. De optimale schaalgrootte voor een gemeenschappelijke regeling was in het geval van de GRJR te ver uit het zicht. Dat kan en wordt nu dus ook beter. Zo kunnen we uitvoering geven aan onze opdracht bij de decentralisatie van 2015. ‘Organiseer goede zorg dichtbij waar mogelijk en verder weg als het niet anders kan’. Daarnaast is op initiatief van de VSP een onderzoek uitgevoerd naar maatwerkvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Inmiddels ligt er een gedegen rapport van bureau LPBL over het gebruik van maatwerkvoorzieningen in Maassluis. Deze analyse is wat ons betreft glashelder. Door anders en beter te organiseren en te acteren kan de zorg aan degenen die het echt nodig hebben en er qua draagkracht ook recht op hebben, effectiever worden vormgegeven. Dit, en dat is toch wel verrassend, in weerwil van het abonnementstarief. Hier ligt dus voor het komende jaar nog een stevige uitdaging aan het college. Wij hebben een motie voorbereid die richting aangeeft aan een uitvoeringsnota die uitgaat van de analyse van LPBL.

Motie: Uitvoeringsnota Maatwerkvoorzieningen We hebben immers de opdracht als gemeente de zorgtaak in de uitvoering van deze voorzieningen voor onze kwetsbare medeburgers te beheren door verantwoord en verantwoordelijk om te gaan met de beschikbare middelen. In de commissie hebben we wat dat betreft al onze vraagtekens geplaatst bij het voornemen om fors te gaan bezuinigen op de regiotaxi. We vragen de wethouder met klem om met name naar draagkracht te kijken in het verdelen van de pijn. Voorzitter, Over de begroting als geheel kan ik kort zijn. De begroting heeft een sluitend meerjarenperspectief en dat is een goede prestatie in deze onzekere tijd. Wil Maassluis een autonome gemeente blijven, dan is dat een absoluut dwingende opgave. Wat de VSP betreft is er sprake van een verantwoord financieel beleid, ondanks alle onzekerheid die de coronacrisis met zich brengt. Wat echter de uiteindelijke effecten zullen zijn valt nog niet te voorspellen, zo blijkt ook uit de raadsinformatiebrief over corona van 13 oktober. Op basis van wat er nu aan financieel perspectief ligt, geeft de VSP het college een ruime voldoende. Het roer is bij deze wethouder van financiën in goede handen en wij weten dat te waarderen. Voorzitter, De VSP is een constructieve partij, die weliswaar in de oppositie zit, maar haar rol niet altijd ziet tegenover, maar vaak ook samen met het college, zoekend naar het belang van de stad en haar inwoners. Het coalitie-akkoord echter is van u, college. Wij schreven daar niet aan mee en lieten ons ook niet uitnodigen daaraan bij te dragen. Papier is geduldig, zo blijkt maar weer eens in deze coalitieperiode. De ontwikkelingen waardoor we als samenleving zijn overvallen, maakt dat veel aannames tot pure speculatie zijn verwaterd. Voorzitter, Wij willen tot slot nog een paar zaken benoemen waarin wij het college willen aansporen.

  • Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is het motto van dit college. Jazeker, maar wat de VSP betreft nu vooral voor de groep die op dit moment niet aan de bak kan komen. Daaraan zullen wij nieuwe initiatieven meer gaan spiegelen.

Wij hebben hiervoor een motie voorbereid. Motie: Nieuwe bouwlocaties in de stad uitsluitend in vullen met Betaalbare huur en Koop.

  • De voortdurende soap rondom de afvalscheiding bevalt ons helemaal niet. Wij roepen het college op om geen goed geld in kwaad geld te steken, maar stappen te zetten om het resterende deel van het restafval ter na-scheiding aan te bieden aan de afvalverwerker. De burger begrijpt nu niet waar u mee bezig bent, dus aan de slag.

Motie: Na-scheiden rest van het restafval.

  • En hoe staat het met de plannen voor lokaal openbaar vervoer?

De VSP daagt het college uit hier ondanks de crisis toch met voorstellen te komen, zodat de burger die hiervan afhankelijk is ook binnen een redelijke afstand kan opstappen en we de hiaten die er nu zijn in het netwerk weer dichten. Over OV en corona gesproken! Nu wij als overheden veel geld moeten steken in het overeind houden van dat openbaar vervoer, vindt de VSP, dat we daar ook wat voor terug moeten vragen. Wij pleitten in het verleden al meermaals voor gratis openbaar vervoer voor minima en AOWers met een laag inkomen. Deze vraag zouden wij nu willen vertalen naar een eerste voorwaarde bij het in leven houden van datzelfde openbaar vervoer. Op deze wijze maken we van de nood van de crisis, die ook het openbaar vervoer hard treft, een deugd. Motie: Gratis OV voor minima en AOWers met laag inkomen en te duiden groep. Tot slot:

  • Er is nog altijd geen concreet plan om in de binnenstad een adequate openbare sanitaire voorziening te realiseren. Wanneer kunnen we op dit punt eindelijk eens actie verwachten?

Motie: Prioriteit voor een publieke Sanitaire voorziening in de binnenstad.

Inbreng van de PvdA fractie

Maassluis maken we samen, voorzitter, in deze coronaperiode blijkt maar weer eens hoe dit tot uitdrukking komt in de stad. Ondanks de social distance zijn er vele mooie initiatieven waarbij inwoners, bedrijven, organisaties elkaar te hulp schieten en op een creatieve manier er met elkaar voor zorgen dat we in deze moeilijke tijd er toch zijn voor elkaar.

De coronacrisis is ingrijpend en zorgt voor problemen, maar biedt ook kansen Zo zorgt het thuiswerken vaak voor een betere werk-privé balans., maar ook minder gereden kilometers, minder verkeer en minder uitstoot. Duurzaamheidswinst die we ook na Corona vast moeten houden.

Wij hebben vorig jaar de motie duurzaamheid voor iedereen onder de aandacht gebracht maar zien hiervan nog te weinig terug. We roepen het college dan ook op om juist in deze tijd waarin we meer thuis zijn met de verwarming aan, inwoners bewust te maken van de kansen en mogelijkheden om hun woning duurzamer te maken.

Voorzitter, zeker zijn van een goed financieel beleid is lastig in een tijd dat het kabinet roept dat het in tijden van crisis niet verstandig is om te bezuinigen maar dat we juist met investeringen en extra geld de werkgelegenheid in stand moeten zien te houden. En dat doen zij ook met vele miljarden en terecht! Het is echter zo krom als wat dat hetzelfde kabinet tegelijkertijd de gemeenten dwingt om wel een sluitende meerjarenbegroting te presenteren! Voorzitter, wat de PvdA Maassluis betreft is dit onbegrijpelijk. Te meer omdat de tekorten die bij veel gemeenten zijn ontstaan de afgelopen jaren niet het gevolg zijn van een slecht financieel beleid, maar door de nieuwe gemeentelijke taken die we erbij hebben gekregen, maar waarvoor structureel te weinig geld komt uit Den Haag.

Zeker zijn van een goede gezondheid is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid. Het coronavirus kan iedereen treffen, dat zien we overal in de stad. Het dringende advies om mondkapjes te dragen heeft tot gevolgen dat deze door inwoners moeten worden aangeschaft. Wij vragen het college dan ook om te bekijken of er in samenwerking met de voedselbank aan die inwoners die het financieel echt heel zwaar hebben herbruikbare duurzame mondkapjes verstrekt kunnen worden om op die manier er voor zorg te dragen dat door iedereen in de stad aan dit dringend advies kan worden voldaan. Graag een toezegging op dit punt.

Inwoners moeten ook zeker zijn van een redelijk inkomen, waarmee ze het brood op de plank en het dak boven het hoofd te kunnen betalen. Zeker nu zo veel mensen hun werk en daarmee inkomen verliezen is het van groot belang dat inwoners die zonder werk zijn komen te zitten zo snel mogelijk weer richting een nieuwe baan worden begeleid. Een baan is wat ons betreft meer dan zeker zijn van een eerlijk inkomen, maar is ook goed voor je sociale netwerk, geeft richting, structuur en kansen voor ontplooing. Het is dan ook goed dat in deze begroting de mogelijkheid wordt geboden om in Maassluis basisbanen in te voeren.

Een aantal ondernemers in de stad hebben het zwaar. De horeca mocht na een eerdere gedwongen sluiting weer open met strenge maatregelen waardoor zij minder bezoekers konden ontvangen dan voor de coronacrisis. Helaas zitten we nu weer in de situatie dat de horeca gedwongen gesloten is. Als PvdA Maassluis hebben wij al een aantal keren aan de orde gesteld en het college gevraagd of er gekeken kan worden naar de heffing van de precariobelasting voor deze bedrijfstakken. We overwegen een motie hierover

Iedereen kind in de stad moet wat de PvdA Maassluis zeker kunnen zijn van het volgen van zwemles. In de begroting kunnen we lezen dat het College het schoolzwemmen in de stad wil afschaffen. Schoolzwemmen zorgt ervoor dat alle kinderen in Maassluis in contact kwamen met zwemmen. Het belang van zwemles in een waterrijk land als Nederland is duidelijk. Het volgen van zwemlessen moet dan ook voor ieder kind toegankelijk zijn en mag niet afhangen van de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien.

Zeker kunnen zijn van voldoende beweging is in een tijd waarbij sporten bij je vereniging of sportschool niet altijd mogelijk was voor veel inwoners lastig. Het was mooi om te zien dat veel sporters maar ook andere inwoners gebruik maakten van de buitenruimte in onze stad zoals bijvoorbeeld bij de atletiek baan, of de wandel en fietspaden langs het scheur. Langs deze strook is er de afgelopen jaren veel gerealiseerd, denk aan de natuurspeeltuin avonturis, maar ook kunst die de strook verfraaid. De PvdA Maassluis pleit al jaren voor sporttoestellen in deze strook, maar dit is tot op heden nog niet gerealiseerd. Om die reden hebben wij een motie bewegen in de buitenruimte die dit College oproept om dit te realiseren.

In deze corona crisis die voor velen onzekerheid met zich meebrengt is het van cruciaal belang dat ook de gemeente maatregelen neemt die bijdragen aan het in stand houden van een gezonde samenleving, verduurzaming en werkgelegenheid. Verschillende gemeenten hebben om deze reden een Corona noodfonds ingesteld om zo incidenteel middelen in te zetten om gericht maatregelen te kunnen nemen die op korte termijn helpen bij knelpunten veroorzaakt door Covid-19. Wij horen graag een reactie van het College over zo een noodfonds en hebben hiervoor ook een motie klaarliggen.

Zeker zijn van een goede, betaalbare woning voor iedereen is voor de PvdA Maassluis een reden van ons bestaan. Er wordt in de stad gelukkig volop gebouwd. Tegelijkertijd zien we dat het steeds langer duurt voordat je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en dat de huizenprijzen op de koopmarkt hoger zijn dan ooit. Het is dan ook goed dat de afgelopen periode we als raad een aantal besluiten hebben genomen om ervoor te zorgen dat we hierin stappen gaan maken. Stappen om woonoverlast en overbewoning aan te pakken, te onderzoeken of erfpacht kan zorgen dat betaalbare koop ook op de lange termijn betaalbaar blijven voor nieuwe kopen, maar ook dat in nieuwe projecten minimaal 33% van de woningen sociale huur dient te zijn om zo te komen tot echt gemengde wijken met woningen voor elke doelgroep.

In een tijd waarin we meer thuis zijn dan normaal is het nog meer van belang dat je zeker kan zijn van een veilige leefomgeving. Wij hebben in de commissie aan de orde gesteld het verloop binnen de politie wat er voor zorgt dat de herkenbaarheid van de wijkagent en de korte lijntjes die deze had onder druk komt te staan. De burgemeester heeft daarnaast rondom de metro stations preventief fouilleren ingevoerd. Hij heeft hiervoor de steun van de PvdA en wij kunnen ons voorstellen nu deze maatregel is ingevoerd, de roep van onze partij om vaste camera’s te plaatsen bij de metrostations ook tot de mogelijkheden behoren.

De sport en cultuur sector heeft het zwaar in deze coronatijd. Theaters mogen maar beperkt aantal bezoekers hebben en moeten misschien wel weer helemaal dicht, en ook bij de sportverenigingen mag er maar door een deel van de sporters worden getraind en zijn wedstrijden tot nader order verboden. De MSR heeft een ronde langs de verenigingen gemaakt en hiervan de raad per brief geïnformeerd. Wij horen graag van de wethouder een reactie hierop en hoe hij samen met de MSR en de CRM in contact staat met de verenigingen om hun waar nodig te kunnen ondersteunen.

Voorzitter tot slot

Ondanks dat we nu in een onzekere tijd leven blijven wij als PvdA Maassluis geloven in een samenleving waarin we allemaal onze bijdrage leveren en elkaar helpen, zodat iedereen vooruit kan komen. Want voorzitter, we moeten allemaal kunnen rekenen op een betere toekomst’

Inbreng ChristenUnie fractie
Tekst begroting 1e termijn 2021

Voorzitter, Corona brengt voor iedereen in Maassluis onzekerheden met zich mee en als ChristenUnie voelen wij ons verbonden met mensen oud en jong die dierbaren hebben verloren of die eenzaam zijn. Wij zijn blij met de genomen initiatieven voor ouderen en gehandicapte kinderen in Maassluis. We staan stil bij iedereen die nu al lange tijd thuis moet werken en daarmee de grens tussen werk en prive ziet vervagen. Maar in het bijzonder staan we ook stil bij de ondernemers en werknemers in de horeca, cultuur en vrijetijd sector. Die wel willen werken, maar het niet kunnen.

Bij de kadernota op 16 juni is vastgesteld dat er nog een tekort moest worden opgelost van 1.5 miljoen. In de thema-avond op 24 september is door onze gemeentesecretaris hierop een goede toelichting gegeven en dit verdient alle lof. Wij zijn van mening dat de voorgestelde bezuinigingen goed zijn overwogen en rekening is gehouden met de sociaal zwakkeren in Maassluis. Ook zijn eerder al de Koningshof en het zwembad bij de eerste golf financieel geholpen.

Voorzitter, Ondanks de corona onzekerheden zie je een beweging ontstaan van meer saamhorigheid en twee derde van de ouders zijn zich meer bewust geworden van de waarde van het gezin. Ook binnen de Raad zien wij als ChristenUnie bij alle partijen een positieve houding om bij moeilijke besluiten samen te werken met elkaar en het college.

Bij deze begrotingsbehandeling willen we u als ChristenUnie een vijftal punten meegeven die wij belangrijk vinden in 2021. Te weten Communicatie, Investeren in een groene duurzame stad, Een veilige stad voor iedereen, de stille kant van Maassluis en als slot de financiën en bezuinigingen.

De samenleving veranderd en een goede communicatie die past in deze tijd kan hierin verschil maken. Het college wil goed communiceren met haar inwoners en de focus ligt op participatietrajecten. Wij willen aan het college ook vragen om aandacht voor communicatie met individuele bewoners, bewonerscommissies en verenigingen van eigenaren. In het persoonlijke contact met de gemeente lopen inwoners nog vaak vast in de bureaucratie.

Verder denken wij ook aan mensen die laaggeletterd zijn of moeite hebben met lezen. Een beeldbrief kan hierin verandering brengen. Daarin wordt de boodschap kort en krachtig in woord en beeld uitgelegd.

Deze vorm van communiceren kan ook een goede rol vervullen bij het nemen van duurzaamheid stappen in en rondom het huis, zoals isoleren, zonnepanelen, je tuin groener maken. Maar ook bij een onderwerp als afvalscheiding of sociale vraagstukken. Wij horen graag of deze suggestie u aanspreekt en of u dit wil meenemen in uw communicatie naar de inwoners.

De ChristenUnie wil Investeren in een duurzame stad. Dit betekent voor ons een duurzaam goed en betaalbaar huis voor iedere doelgroep en dat zij deel kunnen nemen aan de samenleving bij een sportvereniging of cultuur organisatie. Op 13 oktober hebben we het programma meerjarige gebiedsontwikkeling vastgesteld. Wethouder Kuiper heeft dit op een professionele wijze toegelicht. Wij hebben vertrouwen in zijn enthousiaste aanpak. Het prachtige centrum van Maassluis moet een magneet worden voor mensen buiten Maassluis. Om te investeren in bezoekers naar Maassluis zijn meer parkeerplaatsen nodig. Wij willen de locatie bij de voormalige RK parochie aan de PC Hooftlaan hiervoor in geheel behouden.

Het realiseren van nieuwe binnensport accommodaties blijft voor ons een speerpunt. U wilt dit betrekken bij de woningbouw versnelling. Zo gaf de gemeentesecretaris aan tijdens de thema avond bezuinigingen. Dat juichen wij van harte toe en laten we zorgen dat niet allerhande onderzoeken dit proces vertragen. Wij willen dan ook dat het ontwikkelen van binnensportaccommodaties een taak wordt van het team dat ook verantwoordelijk is voor de versnelling woningbouw.

ChristenUnie en CDA hadden allebei een motie over dit onderwerp en deze hebben we samengevoegd. En we willen deze indienen samen met ……. (dictum))

Inwoners geven aan dat veiligheid op nummer 1 staat. Onze inwoners moeten in een veilige stad kunnen wonen. Dit betekent dat ook in tijden van bezuinigingen verpaupering wordt tegengegaan. Dit zorgt voor gevoelens van onveiligheid. Een goed basisniveau in onderhoud van de stad de wegen, de fiets en wandelpaden is een basisbehoefte voor de stad en we vragen Wethouder Voskamp daar vol op te blijven inzetten.

We krijgen veel signalen van inwoners dat er veel te hard wordt gereden in Maassluis en dit gaat vaak gepaard met onnodig lawaai en meer fijnstof. Ik noem de Prinses Julianalaan, Rozenlaan, Laan 40 45, Industrieweg, de Merellaan en de Westlandse weg. Ik hoef niet uit te leggen dat te hard rijden een zeer onveilig gevoel geeft maar ook onnodige ongelukken veroorzaakt. Wij vragen het college om dit punt meer planmatig samen met politie aan te gaan pakken en horen graag uw toelichting hierop. Voor ons zou de nieuwe norm 30 kilometer moeten zijn.

Inwoners en dieren ondervinden veel overlast van gevaarlijk knalvuurwerk. Goed om te constateren dat nu ook de landelijke politiek het gevaarlijke vuurwerk aan banden legt .Eerder hadden wij hier in Maassluis al gepleit voor een algeheel vuurwerkverbod.

Het gebruik van houtkachels bezorgt overlast bij mensen met ademhaling en longproblemen. Dit is ook al eerder in de raad aan de orde geweest en we willen wethouder Evers vragen hier waar mogelijk opnieuw actief op in te zetten.

Voor de ChristenUnie is de stille kant van Maassluis een speerpunt. De ChristenUnie wil voorkomen dat mensen hun huis worden uitgezet met de vraag aan de wethouder. Wat is momenteel de stand van zaken in Maassluis mbt huisuitzettingen?   Een ander punt is de schuldenproblematiek. Ik moest denken aan het artikel van de heer Bentvelsen om in de eerste plaats te zorgen voor preventie en vroeg signalering. Binnen ons land wordt gebruik gemaakt van verschillende aanpakken zoals een schulden pauze in Amsterdam, en Haarlem heeft een inspringpotje. De ChristenUnie is voor u een goede pleitbezorger om structureel te komen tot een goede schulden aanpak in Maassluis. Wethouder, bent u voornemens om te komen met nieuwe voorstellen die aansluiten bij landelijke ontwikkelingen?

Een ander punt waar wij aandacht voor willen vragen zijn de ontwikkelingen bij de Voedselbank. Er is minder aanvoer. Maar de voedselbank geeft voor de mensen die er gebruik van maken verlichting en rust. Wij houden ons aanbevolen wethouder Bronsveld voor mogelijkheden die u kan aanbieden om bij noodsituaties noodhulp in te zetten.

Het behoud van de dierenhoekjes vinden wij belangrijk. Wij hopen dat uw samenwerking met ’t Sparretje op meerdere vlakken een meerwaarde zal hebben.

Wij maken ons zorgen of kwetsbare kinderen nu wel hun zwemdiploma kunnen halen. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden. Maar graag zien we dat het zwembad nauw contact houdt met Vraagraak om te kijken of niemand buiten de boot valt en of ouders bv. via Buurtzorg geholpen kunnen worden met halen en brengen naar de zwemles wanneer dat moeilijk is.

Financieel zijn er op hoofdlijnen 4 onzekerheden in deze begroting. Te weten de oplopende kosten in de jeugdzorg en in de WMO. De effecten van het corona virus en hoe gaat de nieuwe financiële verdeelsleutel eruitzien voor een kleine gemeente als Maassluis die zich kenmerkt in een dorps karakter maar wel met grootstedelijke problematiek. Maar om financieel gezond te blijven moet Maassluis bezuinigen. Zoals door wethouder Evers toegezegd is het belangrijk dat de bezuinigingen verder vorm krijgen in samenspraak met de diverse partijen in de stad. Mochten er ten aanzien van het schrappen van de post gratis openbaar vervoer voor ouderen met een smalle beurs in de toekomst weer financiële ruimte komen dan zal de ChristenUnie in het kader van eenzaamheid hier een voorstander van zijn. Dit geldt ook voor het afmaken van de geluidswal langs de Verto Wipperspark en Boonervliet. Dank u wel.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt