© www.maassluis.nu – Groot palet aan vrijwilligerswerk

 

Gemeente Maassluis

© Gemeente Maassluis

Bij de algemene decoratieverlening 2015 op vrijdag 24 april hebben 13 inwoners van Maassluis een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een koninklijke onderscheiding (in de volksmond ook informeel een lintje genoemd) is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dit zijn de namen

De dames P. (Pieta) Swieb-Hofland,  G. (Grieta) Fransen-Batenburg, J. (Joke) den Heeten-Vogelaar, O.P.M. (Olga) Janssen-Goolaerts 

De heren P. (Piet) de Jong, H.B. (Henk) Kal, L.B. (Leo) Lauwaars, G.A. (Bert) Mateovics, J. (Joop) Mateovics, J.S.M. (Koos) Ouwerkerk, A.P. (Ton) Pos, C. (Constand) Wassink en M.A. (Mar) Wuyster

 


Mevrouw G. (Grieta) Fransen-Batenburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Fransen heeft zich gedurende een lange periode zeer verdienstelijk gemaakt voor de mycologie (kennis van paddenstoelen) in Nederland.

Van 1986 tot 2001 was mevrouw Fransen voorzitter van de Paddenstoelenwerkgroep van de KNNV (Vereniging voor veldbiologie) afdeling Waterweg-Noord. In deze functie gaf zij leiding aan leden van de vereniging bij het determineren van paddenstoelen die in de omgeving waren gevonden en die niet direct op naam konden worden gebracht.

Van 1997 tot heden is mevrouw Fransen coördinator van de Paddenstoelen Werkgroep Oud-Beijerland. Dit is een gezamenlijke werkgroep van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) en het Hoekschewaards Landschap (HWL). De doelstelling van deze werkgroep is om de mycoflora van de Hoekse Waard in kaart te brengen. Mevrouw Fransen heeft de werkgroep opgericht en is de drijvende kracht achter de werkzaamheden. Binnen het HWL heeft zij een beginnergroep opgericht waarin zij actief deelneemt. In 1997 was mevrouw oprichter van de Paddenstoelenwerkgroep Zoetermeer van de NMV; sindsdien geeft zij de leiding aan deze werkgroep. De doelstelling van deze werkgroep is om de mycoflora van de Zoetermeerse parken en omgeving in kaart te brengen. Mevrouw Fransen organiseert de excursies van de werkgroep en zorgt dat de vondsten op naam worden gebracht. Sinds 1996 organiseert mevrouw Fransen jaarlijks de Zuid-Hollandse Zwamdag, waarin de afdelingen van de NMV in Zuid-Holland verslag uitbrengen van hun paddenstoelenvondsten. Op de Zwamdag worden ook lezingen gegeven. Behalve de Zwamdag organiseert mevrouw Fransen sinds 1996 jaarlijks de Zuid-Hollandse Werkdag waarop een excursie wordt gehouden en de deelnemers de gezamenlijke vondsten op naam brengen.

Sinds 2001 organiseert mevrouw Fransen maandelijks excursies naar het Volksbos Lickebaert; Het paddenstoelenonderzoek in het Volksbos heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de inventarisatie van de natuurwaarden en het behoud van het bos. Naast genoemde activiteiten is mevrouw Fransen nog op diverse andere gebieden actief (geweest) voor de MNV. Van vrijwel alle activiteiten die zij organiseert werkt mevrouw Fransen de vondsten uit en zorgt zij voor de invoering in het landelijke databestand.

Sinds 2011 is mevrouw Fransen administrateur van de website waarneming.nl. De taak van de admins is om de gemelde waarnemingen te valideren (goedkeuren van correcte waarnemingen en het verbeteren van foute waarnemingen).Mevrouw Fransen heeft sinds 2011 ruim 25.000 waarnemingen gevalideerd. In 2013 ontving mevrouw Fransen de “Cool & Van der Lek prijs”van de MNV. Deze prijs wordt eens in de twee jaar toegekend op grond van verdiensten voor de mycologie. Behalve voor de mycologie is mevrouw Fransen op andere gebieden actief geweest.

Van 1981 tot 2005 organiseerde zij de verjaarsbezoeken aan de leden van de Nederlands Hervormde Kerk in Maassluis. Hiertoe hield zij handmatig een lijst bij van de jarigen in de Wijkgemeenten. Van 1991 tot 2010 gaf mevrouw Fransen leiding aan de Plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Waterweg-Noord. In deze functie gaf zij leiding aan leden van de vereniging bij het determineren van planten en organiseerde zij lezingen.


Mevrouw J. (Joke) den Heeten-Vogelaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Den Heeten heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor het maatschappelijk leven.

Mevrouw Den Heeten was van 1970 tot 2006 zeer actief voor de korfbalsport. Zij was al op jeugdige leeftijd actief lid van de korfbalvereniging CKV Nieuwerkerk te Nieuwerkerk aan de IJssel; van 1970 tot 1973 was zij trainster van de jeugd en secretaris van het bestuur. Van 1974 tot 1979 was zij lid van de korfbalvereniging c.k.c. ADO te ’s-Gravendeel; in deze periode was zij secretaris van het bestuur en trainster van verschillende jeugdteams. Vervolgens werd zij lid van de korfbalvereniging CKC Maassluis; van 1989 tot 1999 was zij jeugdtrainster. In 1988 was zij een van de oprichters van een tennisafdeling bij CKC Maassluis. Van 1999 tot 2006 was zij secretaris van de tennisafdeling; voor deze afdeling vervulde zij voorts vele andere taken.

Mevrouw Van Heeten was van 1981 tot 1992 actief als vrijwilligster bij het basisonderwijs. Van 1981 tot 1989 was zij leesmoeder bij de basisschool “de Wegwijzer”te ’s-Gravendeel; tevens was zij hulp bij activiteiten op school. Van 1981 tot 1989 was zij lid en penningmeester van de ouderraad. Van 1989 tot 1992 was zij leesmoeder bij de basisschool Groen van Prinsterer te Maassluis.

Sinds 1989 is mevrouw Van Heeten actief voor De Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente te Maassluis. Van 1989 tot 2000 was zij bezoekdame van de Gereformeerde Kerk Maassluis. Van 2000 tot 2004 was zij voorzitter van de liturgiecommissie van de Immanuëlkerk te Maassluis; tevens was zij van 2001 tot 2002 secretaris van de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant. Van 2004 tot 2008 was zij lid van de stuurgroep die de fusie van de wijkgemeenten Immanuëlkerk en De Ark tot de wijkgemeente Iona heeft begeleid. Van 2004 tot 2013 scriba van de wijkgemeente Immanuëlkerk, later de wijkgemeente Iona. Sinds 2014 is zij lid van het beamerteam van de wijkgemeente Iona en werkt zij mee aan de presentaties bij de kerkdiensten. Tenslotte is mevrouw Van Heeten sinds 2011 collectant voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.


 

Mevrouw O.P.M. (Olga) Janssen-Goolaerts is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Janssen heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor het maatschappelijk leven in Maassluis en Maasland.

Van 1978 tot 1985 was mevrouw Janssen zeer actief als vrijwilligster bij de Prinses Christina School te Maassluis. Zij was in deze periode leeshulp en begeleidster op de creatieve middagen. Voorts was zij begeleidster bij de (meerdaagse) schoolreizen. Tenslotte was zij drie jaar lid van de oudercommissie en droeg zij als ouderraadslid bij aan de organisatie van diverse activiteiten.

Sinds 1999 is mevrouw Janssen als vrijwilligster werkzaam bij de Wereldwinkel te Maassluis. Zij verricht niet alleen winkeldiensten, maar zij is tevens lid van de inkoopcommissie en zorgt voor goede en mooie producten. Voorts verzorgt zij de inrichting van de etalages. Sinds 1999 is mevrouw Janssen ledenadministratrice van de Tennisvereniging Maasland. Zij zorgt hierbij voor het innen van de contributies en de contacten naar de KNLTB. Tevens is zijn contactpunt voor nieuwe leden.


 

De heer P. (Piet) de Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer De Jong heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor het maatschappelijk leven in vooral Maassluis.

De heer De Jong is sinds 1972 zeer actief binnen de parochie “De Goede Herder” (voorheen Andreasparochie respectievelijk Andreas-, Petrus- en Paulusparochie)
van de Rooms katholieke Kerk. Hij zingt sinds 1972 als bas in het Andreaskoor; sinds 2010 is hij voorzitter van het koor. Van 1992 tot 2003 was hij cantor in een groep van 5 cantors. Van 1980 tot 1995 was hij lid van de parochiële adviesraad (later pastorale raad) waarvan vanaf 1993 als voorzitter; van 1997 tot 1978 was hij vervangend voorzitter van deze raad. Van 2000 tot 2002 was hij voorzitter van de werkgroep zorg voor vrijwilligers.

De heer De Jong werd in 1980 lid van de Schaakvereniging Maassluis. Sinds 1980 is hij lid van het bestuur, van 1980 tot 1988 in de functie van secretaris en sinds 1988 in de functie van voorzitter. Sinds 1988 is hij teamleider van het externe team. De heer De Jong is al die tijd een van de drijvende krachten binnen de vereniging geweest.

De heer De Jong is sinds 2007 penningmeester van Stichting Maassluis Kunstenaars. Hij vervult binnen deze stichting niet alleen bestuurlijke functies, maar is ook lid van de werkgroep Kunst- en Atelierroute en voortrekker van Art-Camp, het uitwisselingsprogramma tussen kunstenaars uit Hatvan en Maassluis. Tenslotte is de heer De Jong bestuurslid van de Stichting Godfried Bomans.


 

De heer H.B. (Henk) Kal is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Kal is gedurende een lange periode maatschappelijk actief.

De heer Kal was van 1986 tot 2004 in vele functies als radiobioloog werkzaam bij TNO; van 2005 tot 2009 was hij werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis in Utrecht.
Hij was lid van vele adviescommissies en auteur van meer dan 100 publicaties, waaronder een zestal boeken.

Gedurende zijn periode bij TNO heeft de heer Kal diverse bestuursfuncties vervuld in branche-verwante organisaties. Van 1978 tot 1992 was hij secretaris van de Adviesraad van het Integraal Kankercentrum Rotterdam; van 1978 tot 1980 was hij tevens lid van de Medisch Ethische Commissie van dit centrum. Van 1984 tot 1995 was hij bestuurslid lid van de Nederlandse Vereniging voor Radiobiologie (NVRB), van 1984 tot 1990 in de functie van secretaris en van 1990 tot 1995 in de functie van voorzitter.
Van 1987 tot 2003 was hij vertegenwoordiger van de NVRB bij de International Association for Radiaton Research. Van 1997 tot 1998 was hij vice-president van de European Radiation Research Society; van 1999 tot 2000 was hij president van deze organisatie.

Van 1966 tot 2012 was de heer Kal bloeddonor en van 1990 tot 2007 vrijwilliger bij het Koningin Wilhelmina Fonds. De heer Kal is al lange tijd verdienstelijk voor het maatschappelijk leven in Maassluis.

Van 1976 tot 2007 was de heer Kal actief voor de Nederlands Hervormde Kerk te Maassluis. Van 1976 tot 1983 was hij diaken van de Hervormde Gemeente; hij vervulde de functies van scriba en kerkrentmeester, Van 1983 tot 2006 was hij voorzitter van de “Oecumenische gespreksgroep”. In 1994 was hij lid van de commissie die het rapport “Samen op weg in Maassluis-West” heeft opgesteld. Van 2002 tot 2007 was hij secretaris van de centrale diaconie; in deze functie was hij betrokken bij de oprichting van de Protestante wijkgemeente Koningshof.

Vanaf de oprichting in 1989 is de heer Kal lid van de Lions Club Maassluis (LC Maassluis). Van 1991 tot 1992 was hij vice-president, van 1992 tot 1993 president en van 1993 tot 1994 past-president. Van 1999 tot 2006 was hij secretaris van het bestuur; sindsdien is hij PR-functionaris. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de website en de berichten aan de pers; hij introduceerde het digitale Nieuwtjesblad van de LC Maassluis. Voorts was hij lid van vele commissies; van 2013 tot 2014 was hij lid van de Goede Doelen Commissie en sinds 2014 van de Evenementen Commissie. Sinds 2013 organiseert hij de Douwe Egberts Waardepunten Actie; de opbrengst daarvan (in 2013 ca. 2100 pakken koffie) komt ten goede van de Voedselbank Maassluis. Voor zijn inzet voor de LC Maassluis ontving de heer Kal in 2014 de Gouvernors award.

De heer Kal is sinds 2009 lid van de programmacommissie van de Vrienden van het Witte kerkje te Maassluis; sinds 2010 is hij voorzitter van deze commissie. De werkgroep zorgt jaarlijks voor vijf interessante lezingen en een nieuwjaarsconcert in het Witte kerkje. De heer Kal is sinds 2011 lid van het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Museum Maassluis; hij is penningmeester en tevens vice-voorzitter. Behalve voor de financiën heeft hij zich ingezet voor de consequenties van de naamswijziging wegens de privatisering van het museum.


 

De heer L.B. (Leo) Lauwaars is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Lauwaars is gedurende een lange periode maatschappelijk actief. Hij heeft zich daarbij in het bijzonder ingezet voor het culturele leven in Maassluis.

De heer Lauwaars werd in 2007 betrokken bij het toenmalige Klei en Kleur te Maassluis, een centrum voor kunstbeoefening (schilderen en pottenbakken) door amateurs. De heer Lauwaars heeft Klei en Kleur nieuwe elan gegeven en omgevormd van een zieltogende instelling tot een creatief en educatief centrum met een uitgebreid aanbod van cursussen en workshops op alle terreinen van kunst en cultuur; de naam werd gewijzigd in Kunst en Cultuur Academie. De Kunst en Cultuur Academie heeft jaarlijks ongeveer 600 cursisten uit Maassluis en de verre omgeving. De heer Lauwaars is sinds 2008 voorzitter van het bestuur.

De heer Lauwaars werd in 2009 voorzitter van de Stichting Kunstuitleen Maassluis. Deze in 2006 opgerichte stichting kampte met ernstige financiële problemen.
De heer Lauwaars heeft de financiën gesaneerd en nieuwe huisvesting geregeld, momenteel in de Openbare Bibliotheek in Maassluis. Het aantal bruiklenen is drastisch vernieuwd en uitgebreid; onder meer door een jaarlijkse veiling van weinig uitgeleende kunstwerken worden inkomsten verworven voor nieuw werk. De heer Lauwaars is momenteel voorzitter van een goed functionerende kunstuitleen in Maassluis waarin ca. 20 vrijwilligers enthousiast werken.

De heer Lauwaars is sinds de oprichting in 2008 voorzitter van de Stichting Culturele Evenementen Maassluis. Deze stichting is opgericht met als doel culturele evenementen in Maassluis te ondersteunen en te faciliteren. De stichting heeft meegewerkt aan de organisatie van het Weekend van de Cultuur, Klassiek in het Park, Maassluis Presenteert, Poëzie in het Park, Maassluis Filmfestival en Waterwegpop. De heer Lauwaars is de stimulerende kracht achter deze activiteiten.

De heer Lauwaars zet zich sinds 2009 in voor het ontwikkelen van een betere samenhang van de culturele activiteiten in Maassluis. Dit resulteerde in de eerste visie op de verkenning en benutting van het voormalige Sanofi pand aan de Govert van Wijnkade te Maassluis. Deze visie is voorzien van een plan om dit pand te verwerven en in te richten als huisvesting voor de belangrijkste culturele organisaties in Maassluis. In 2012 werd de Stichting het Cultuurhuis opgericht met als doel een Cultuurhuis op te richten en te exploiteren aan de Govert van Wijnkade. De heer Lauwaars is drijvende kracht achter en voorzitter van deze stichting. Tot op heden is het de stichting niet gelukt de voor dit project benodigde financiën te verwerven. Behalve voor de cultuur heeft de heer Lauwaars zich op vele andere gebieden verdienstelijk gemaakt.
Van ca. 1964 tot 1970 was de heer Lauwaars lid van de Vrijwillige Brandweer te Rotterdam.

De heer Lauwaars werd ca.1980 lid Lions Nederland; sinds 1986 is hij lid van de Lions afdeling Maasland. Gedurende zijn zeer lange lidmaatschap vervulde hij diverse bestuursfuncties, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester en was hij lid en voorzitter van diverse commissies,

Van ca. 1980 tot 1984 was de heer Lauwaars lid van het bestuur van de Basisschool Petrus’ Banden te Venray.

Sinds 1986 is de heer Lauwaars lid van de Maassluise hockeyvereniging Evergreen. Hij speelt nog steeds in het team Veteranen L. Meer dan 10 jaar was hij coach en begeleider van de jeugdteams en rijder bij uitwedstrijden. Voor deze werkzaamheden werd hem in 2002 de Mereltrophee van de vereniging toegekend.

De heer Lauwaars staat sinds 1976 geregistreerd als lid van de VVD. Hij is al die tijd een actief partijlid van de afdelingen in zijn opeenvolgende woonplaatsen. Hij is sinds 2006 lid van de VVD afdeling Maassluis. Van 1990 tot 1994 was hij voorzitter van het bestuur van de afdeling Maasland. Van 1994 tot 2002 was hij lid van de gemeenteraad van Maasland in de functie van fractievoorzitter.

De heer Lauwaars was van 1991 tot 1993 voorzitter van de Ponyclub Maasruiters. Na de fusie tussen de Landelijke Rijvereniging en de Ponyclub Maasruiters in 1993 werd hij tweede voorzitter en van 1996 tot 1997 waarnemend voorzitter van het bestuur van de gefuseerde vereniging.

Van 2010 tot heden is hij lid de Probusclub Maassluis – Maasland, sinds 2012 in de functie van secretaris van het bestuur.


 

De heer G.A. (Bert) Mateovics is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Mateovics heeft zich gedurende een lange periode zeer verdienstelijk gemaakt voor de gemeentelijke brandweer en de Hervormde Kerk te Maassluis.

De heer Mateovics was van 1976 tot 2004 lid van de Vrijwillige Brandweer Maassluis; sinds 1979 als brandwacht 1e klas. In 2004 kreeg hij functioneel leeftijdsontslag.
Hij was een zeer actieve brandweerman en nam vele jaren deel aan de brandweerwedstrijden van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité.

Van 1976 tot 2004 was de heer Mateovics actief lid van de Maassluise Vrijwillige Brandweervereniging (MBV). Van 1988 tot 1995 was hij bestuurslid van de MBV.
Van 1981 tot 1984 en van 1996 tot 1998 was hij lid van de kascontrolecommissie. Sinds 2004 is hij “buitengewoon lid”van de vereniging en draagt hij zorg voor het organiseren van bindingsactiviteiten en het versterken van het contact tussen de leden.

Van 1978 tot 1990 was de heer Mateovics jeugdleider van de Jeugdvereniging Ichtus te Maassluis. Hij organiseerde clubavonden en bijzondere activiteiten. Voorts was hij van 1980 tot 1988 lid van het verenigingsbestuur. Van 1984 tot 1992 was hij jeugdouderling van de Hervormde Wijkgemeente Groote Kerk te Maassluis; als lid van de kerkenraad was hij verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de wijkgemeente. Van 2002 tot 2012 was hij ouderling van de wijkgemeente en was hij verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan ca. 50 gezinnen. Tenslotte bezoekt hij sinds 2012 oudere en zieke leden van de wijkgemeente.


 

De heer J. (Joop) Mateovics is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Mateovics heeft zich gedurende een lange periode zeer verdienstelijk gemaakt voor het maatschappelijk leven in Maassluis.

De heer Mateovics was van 1972 tot 1998 zeer actief voor het CNV. In deze periode was hij secretaris van de metaalbond CNV. Vanuit deze bond was hij afgevaardigde naar de besturenbond in Maassluis, waarvan hij tevens secretaris was. Van 1978 tot 1998 was hij belastingconsulent voor de leden van het CNV.

Vanuit zijn CNV achtergrond vervulde de heer Mateovics diverse bestuursfuncties. In de periode van 1970 tot 1980 was hij bestuurslid van de Caland-LTS te Maassluis.
Van 1976 tot 1980 was hij tevens bestuurslid van de Rijnmond MTS te Schiedam. Van 1986 tot 2000 was hij lid van het bestuur van de Algemene Woningstichting Maassluis
(AWM) en de rechtsopvolger van de AWM, de Woning Stichting Maassluis (WSM). In dezelfde periode vertegenwoordigde hij de AWM en de WSM in de Raad voor de Volkshuisvesting, de gemeentelijke commissie voor de volkshuisvesting in Maassluis.

Voorts vervulde de heer Mateovics de volgende maatschappelijke activiteiten. Van ca. 1955 tot 1960 was hij lid van de bedrijfsbrandweer van Smit Internationale te Maassluis. Van 1960 tot 1970 was hij commandant van de bedrijfsbrandweer van Unilever te Vlaardingen.

Van 1996 tot 2013 was hij lid van het bestuur van de protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) te Maassluis. Van 2000 tot 2913 was hij voorzitter van de samenwerkende ouderenbonden, de SOB in Maassluis. Vanuit de PCOB was hij enige jaren bestuurslid van de Stichting Oudenwerk Maassluis (SOM) en lid van het regionaal netwerk ouderen, de RNO. Sinds 2002 is hij belastingconsulent voor de leden van de PCOB.

Tenslotte was hij van 2008 tot 2012 trainer van de senioren van de Computerclub Maassluis.


 

De heer J.S.M. (Koos) Ouwerkerk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Ouwerkerk heeft zich gedurende een lange periode zeer verdienstelijk gemaakt voor de Maassluise hockeyvereniging Evergreen (MHV Evergreen).

De heer Ouwerkerk speelt sinds 1973 onafgebroken in hockeyteams van MHV Evergreen; aanvankelijk in Heren 3, daarna in Veteranen 1 en Veteranen L. Van 1973 tot 1979 was hij coach en begeleider van de jeugdelftallen van zijn kinderen. Sinds 2002 is hij leider en trainer van de maandagavondrecreanten. Sinds 2012 heeft hij de leiding over het fithockey op dinsdagochtend.

De heer Ouwerkerk is zeer actief geweest in het bestuur van MHV Evergreen. Van 1981 tot 1985 was hij voorzitter van het bestuur; in deze periode werd hard gewerkt aan de realisatie van het kunstgrasveld. Van 1994 tot 1997 was hij wederom voorzitter van het bestuur; in 1978 werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. Sinds 2013 is de heer Ouwerkerk, wegens bijzondere omstandigheden, samen met een collega veteraan ad interim voorzitter van het bestuur; hierdoor werd hij voor de derde maal voorzitter van het bestuur.

Voorts heeft de heer Ouwerkerk tal van andere activiteiten ontwikkeld voor MHV Evergreen. Van 1974 tot 1979 was hij redacteur van het maandblad “De Greenhorn”.
In 1976 en in 2006, was hij lid van de lustrumcommissie; in de periode van 2019 tot 2011 was hij een van de auteurs en redacteur van het jubileumboek “40 jaar Evergreen”.
Van 1977 tot 1980 was hij hoofd van de barcommissie; voorts nam hij deel aan de bouwcommissie voor het nieuw te bouwen clubhuis. Sinds 2001 is hij leider van de klusgroep die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de velden en de opstallen. In 2001 was hij een van de sturende krachten bij de opdeling van Evergreen in een hockeyvereniging en een tennisvereniging, ieder met een eigen accommodatie. In 2006 was hij voorzitter van de commissie die de toekomst van de vereniging in de eerstvolgende 10 jaren gestalte gaf.


 

De heer A.P. (Ton) Post is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Post is gedurende een lange periode actief voor de Hervormde Kerk in Wateringen en de Hervormde Gemeente Maassluis.

Van 1974 tot 2009 was de heer Post registrant van de organisten van de Hervormde Kerk in Wateringen; hij heeft tevens geregistreerd bij vele concerten. Sinds 1974 is hij actief voor de Orgelcommissie van deze kerk, sinds 1979 in de functie van secretaris. Gedurende enige jaren heeft hij tevens het penningmeesterschap van de commissie waargenomen. De heer Post is van 2009 tot 2012 secretaris geweest van de Orgelcommissie van de Immanuëlkerk in Maassluis.

Sinds 2004 ondersteunt de heer Post de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Groote Kerk in Maassluis. Hij vervult vele administratieve taken, waaronder het bijhouden van het ledenbestand. Van 2008 tot 2012 was hij diaken van de wijkgemeente. De heer Post heeft veel medemensen geholpen bij administratieve en fiscale problemen.


 

Mevrouw P. (Pieta) Swieb-Hofland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Swieb heeft zich gedurende een lange periode zeer verdienstelijk gemaakt voor de Hervormde Gemeente en de Protestante Gemeente te Maassluis (PKN Maassluis).

Mevrouw Swieb was van 1984 tot 1992 diaken in de hervormde wijkgemeente De Ark te Maassluis. Zij werkte mee aan de realisatie en de organisatie van de Open Ark, een ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk Maassluis-Oost, kerkelijk en niet kerkelijk; de Open Ark voorziet nog steeds in een behoefte in de wijk. Voorts organiseerde zij jaarlijks een bloemenactie voor de alleenstaanden.

Mevrouw Swieb was in 2000 een van de initiatiefnemers van “Samen Op De Aarde” (SODA). SODA houdt maandelijks een open tafel voor eenzame en minder draagkrachtige mensen. Deze open tafel wordt bezocht door ruim 40 personen per maand. Mevrouw Swieb heeft de leiding over de vrijwilligers, die de maaltijd zelf bereiden.

Sinds 2008 is mevrouw Swieb diaken bij de PKN Maassluis, Wijkgemeente Iona. Sinds 2008 is zij lid en sinds 2010 voorzitter van het College van Diakenen van de PKN Maassluis. Sinds 2009 is zij namens het College van Diakenen lid van de Algemene Kerkenraad van de PKN Maassluis. Onder leiding van mevrouw Swieb is het initiatief genomen tot een diaconaal platform van alle kerkelijke organisaties in Maassluis, met als doel om de dienstverlening aan hulpbehoevende mensen beter af te stemmen.

Sinds 2011 heeft mevrouw Swieb de leiding bij de jaarlijkse High Tea voor oudere gemeenteleden. Deze ontmoeting wordt bezocht door ruim 120 personen. Voorts vervulde mevrouw Swieb de volgende maatschappelijke activiteiten. Van 1980 tot 1984 was mevrouw Swieb lid van de Ouderraad van de Christelijke Basisschool De Groene Hoek te Maassluis. Zij was actief bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. Sinds 1994 is mevrouw Swieb actief bij de Watersportvereniging Nieuwe Meer in Aalsmeer. Zij verleent hand- en spandiensten en helpt bij zeilwedstrijden.

Van 2010 tot 2014 was mevrouw Swieb vrijwilligster bij de Voedselbank Maassluis. Zij bezorgde voedselpakketten bij mensen die niet in staat waren hun pakket te komen ophalen.


 

De heer C. (Constand) Wassink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wassink is gedurende een lange periode maatschappelijk actief en heeft zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Gereformeerde Kerk en de Protestante Gemeente te Maassluis.

Van 1977 tot 1980 en van 1982 tot 1985 was de heer Wassink diaken en penningmeester van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Maassluis. Van 1988 tot 1992 was hij scriba van de Wijkkerkenraad West. Van 1991 tot 2013 was hij leider en vele jaren voorzitter van de Kindernevendienst; hij organiseerde tevens de activiteiten op bijzondere dagen. In de periode van 2000 tot 2003 was hij notulist van de Kerkenraad Algemene Zaken. In deze periode was hij een aantal jaren lid van de commissie Financiële Controle en Advies.

Sinds 2009 is de heer Wassink Ouderling in de Wijkgemeente Koningshof van de Protestante Gemeente Maassluis. In deze functie is hij actief voor het ouderenpastoraat in de Vloot. Hij is betrokken bij het organiseren van de Oecumenische Gesprekskring in de Vloot, waarvan hij secretaris en plaatsvervangend voorzitter is. Tevens is hij lid van het preekteam in het verpleeghuis Driemaashave.

In de periode 2003 / 2004 heeft hij een jubileumboek samengesteld ter gelegenheid van het 50 jarige jubileum van de Immanuëlkerk te Maassluis; sinds 2013 is hij actief voor het 60 jarige jubileum van deze kerk. Vanaf 2013 is hij lid van de Orgel Commissie Immanuëlkerk.

De heer Wassink is sinds 1981 actief lid van het CDA Maassluis. Van 1992 tot 2000 was hij lid van het afdelingsbestuur; sinds 2013 is hij penningmeester. Voorts heeft de heer Wassink het bestuur regelmatig bijgestaan als notulist van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Bij verkiezingen was de heer Wassink actief in de campagnecommissie


 

De heer M.A. (Mar) Wuyster is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wuyster heeft zich gedurende een lange periode zeer verdienstelijk gemaakt voor de voetbalsport.

Van 1979 tot 1982 was de heer Wuyster Coördinator Pupillen van de voetbalvereniging Excelsior Maassluis (Excelsior-M). In deze functie zorgde hij voor de indeling van de pupillenteams bij de trainingen en de wedstrijden. Van 1982 tot 1992 was hij Algemeen Pupillensecretaris en was hij verantwoordelijk voor alle pupillen.
Van 1992 tot 1996 was hij Algemeen Jeugdsecretaris en van 1996 tot 1998 Jeugdvoorzitter van Excelsior-M. In deze functies was hij verantwoordelijk voor het totale jeugdvoetbal.

De heer Wuyster is sinds 1998 onafgebroken Verenigingsscheidsrechter bij Excelsior-M. Van 1999 tot 2007 was hij Bondsscheidsrechter voor de KNVB en was hij ingedeeld om wedstrijden in de regio te leiden. Van 2007 tot 2013 was hij Scheidsrechterscoördinator bij Excelsior-M. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de aanwezigheid en de indeling van de scheidsrechters tijdens de thuiswedstrijden. Sinds 2007 draagt hij zorg voor de scheidsrechtersbegeleiding van het eerste elftal en de daarbij behorende administratieve afhandeling naar de KNVB. De heer Wuyster is sinds 2007 contactpersoon van Excelsior-M voor administratieve zaken met de KNVB. Eveneens sinds 2007 zorgt hij voor de jaarlijkse overschrijvingen binnen Excelsior-M.

Voor zijn vele werk voor Excelsior-M is de heer Wuyster benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt