één fractie heeft al 34 vragen, er zijn 7 fracties


MAASSLUIS | Wethouder Arnold Keizer heeft in samenspraak met burgemeester Edo Haan een voorstel aan de raadscommissie ter besluitvorming aangeboden om van InBlik toch weer een open jongerencentrum te maken. Hoewel van vele kanten steeds wordt gevraagd of dat is vanwege in het verleden toegezegde ruimte voor Ummah Wahida wordt dit door het college in alle toonaarden ontkent.

Afgelopen dinsdag gaf de wethouder aan dat hij hoopt dat de raad zijn voorstel gaat overnemen. Hij gaf tevens aan dat er geen plan B bestaat. Het lijkt daarmee een ‘slikken-of-stikken’ strategie.

De vraag is of de coalitiepartners instemmen met dit plan als een voldongen feit. Er valt a.s. dinsdag in elk geval voldoende te debatteren gezien de 34 vragen van alleen al de fractie van de Christen Unie.

Vierendertig vragen

De Christen Unie is fel tegenstander van dit voorgenomen besluit. De fractie komt met een lijst van 34 vragen. Dit wekt de indruk dan er sprake is van veel onduidelijkheden, een onzorgvuldige proces en een negeren van de wensen van de huidige belangengroepen.


De ChristenUnie heeft, vooraf aan de commissievergadering op dinsdag 28 maart 2017, de volgende detailvragen over het voornemen om van InBlik weer een locatie gebonden jongerencentrum te maken.

1. Om hoeveel jongeren gaat het precies die nu gebruik maken van InBlik?

2. Hoeveel jonge dames komen er nu op de maandagavonden naar de meidenclub?

3. Hoeveel jongeren met een niet westerse culturele achtergrond komen er nu iedere woensdagavond?

4. Ook willen wij graag de leeftijdsgroepen en de aantallen jongeren weten die gaan komen als het weer een jongerencentrum zou worden.

5. Hoeveel jongeren van Marokkaanse komaf zouden in de nieuwe situatie naar InBlik komen. En hoeveel van deze jongeren hebben extra ondersteuning nodig vanwege problemen in het gedrag.

6. Waar heeft u de zeer ruime openingstijden, 7 dagen per week , van het eventueel te vestigen jongerencentrum op gebaseerd?

7. Bent u het met ons eens dat jongeren tussen 17 en 23 jaar gewoon op school horen te zitten of te werken overdag?

8. Stroomopwaarts heeft een eigen ruimte om jongeren op te vangen en begeleiden jongeren naar werk en naar een gepaste opleiding. Waarom zou er dan een open jongerencentrum moeten komen en voor wie?

9. Het bestuur van de Marokkaanse Moskee heeft aangegeven dat u tekort schiet in uw taak waardoor jongeren uit die gemeenschap op achterstand staan bij het zoeken naar een baan of een geschikte stage plaats. Bent u met ons van mening dat dat probleem eerst moet worden opgelost en dat een jongerencentrum zoals u wilt daaraan geen enkele bijdrage zal leveren.

10. De Kerken en de Turkse gemeenschap regelen onderdak voor hun jongeren zelf. Hoe groot is dan de behoefte voor een open jongerencentrum wanneer deze groepen afvallen?

11. U wilt verstandelijk gehandicapten, die nu gebruik maken van Inblik via de organisatie Myosotis, eruit plaatsen. Bent u het met ons eens dat u met deze maatregel zeer ernstig tekort schiet in uw zorgtaak naar deze jongeren die juist extra bescherming moeten krijgen van de overheid?

12. Wij krijgen signalen dat de politie een negatief advies heeft gegeven om een jongerencentrum te vestigen in een woonservice centrum. Kunt u ons dat advies doen toekomen?

13. De VBBM heeft ook negatief gereageerd op uw voornemen om in een omgeving met hoofdzakelijk kwetsbare ouderen een jongerencentrum te vestigen. Waarom heeft u dat advies genegeerd?

14. Er zijn 470 handtekeningen onder een petitie aangeboden tegen uw voornemen om in deze wijk met kwetsbare inwoners een jongerencentrum te vestigen. Hoe is het gesprek op 23 februari verlopen? Wij hebben van de bewoners begrepen dat alle zorgvuldigheidseisen die bij dit proces horen door u in de wind zijn geslagen. Hoe kijkt u daar zelf tegen aan?

15. U heeft zelf aangeven dat u voornemens was een zorgvuldig proces uit te voeren. Wij hebben vernomen dat hiervan totaal geen sprake was en dat alle partijen die nu gebruik maken van Inblik zich door uw handelen voor een voldongen feit en tegen de rug geplaatst voelden. Zij hebben ervaren: Vertrekken want er moet een jongerencentrum in. Graag horen wij van U of u dit zelf een zorgvuldig proces wilt noemen?

16. In 2012 is gekozen om het jongeren werk niet meer locatie gebonden te laten plaatsvinden omdat er in Maassluis geen goede ervaringen waren met een jongerencentrum. Ook zou niet- locatie gebonden werk een betere bijdrage leveren aan het doel voor en de ontwikkeling van jongeren. Wij hebben begrepen dat niet- locatie gebonden jongeren werk prima verloopt. Kunt u ons een evaluatie doen toekomen en de uitkomsten daarvan?

17. In 2012 is er een overeenkomst gesloten met InBlik die tien jaar loopt. Deze gaat u nu opbreken waardoor ouderen, een dansschool en verstandelijk gehandicapten die nu gebruik maken van InBlik moeten vertrekken. Wat kost het de gemeente aan geld door een overeenkomst die loopt en goed werkt tussentijds op te zeggen?

18. Wat moet u aan E25 gaan betalen?

19. Volgens onze gegevens heeft het college 4 jaar geleden aan de Marokkaanse gemeenschap een permanent gebouw toegezegd waar zij hun jongeren kunnen onderbrengen. Waarom heeft u daar niets aan gedaan?

20. In uw collegeprogramma spreekt u de wens uit te komen tot uitbreiding van het locatiegebonden open jongerenwerk. Wat heeft u doen besluiten om op deze rigoureuze wijze de hele locatie van InBlik weer te bestemmen voor locatiegebonden jongerenwerk?

21. In het raadsvoorstel beschrijft u samenwerking met jongerenorganisaties als Ummah Wahidah en Stichting United jongerenpanel. Is dit wat u bedoelt met Open Jongerenwerk? Of heeft u nog andere doelgroepen op het oog.

22. Uit het raadsvoorstel wordt niet concreet duidelijk wat u nu echt wilt bereiken met dit plan. Want: In Maassluis bestaan al persoonlijke JIT Trajecten, voor persoonlijke begeleiding is deze locatie dus niet perse nodig. Ook is er al buurtwerk via de bus. Blijft over dat aan een groep jongeren een ontmoetingsplaats is beloofd. Is dat het hoofddoel van dit plan? Zo ja, waarom wordt het dan niet zo omschreven?

23. U schrijft op pagina 5 van het raadsvoorstel dat vanuit diverse groepen jongeren met verschillende achtergrond de vraag is gekomen naar een ontmoetingslocatie. Kunt u toelichten welke groepen jongeren dit concreet betreft?

24. U schrijft dat er voor jongeren onder de 18 jaar weinig voorzieningen zijn om uit te gaan. Wij zien dat veel jongeren op deze leeftijd betrokken zijn bij de sport- of muziekactiviteiten. Verder zijn er kerken en moskeeën die eigen activiteiten organiseren voor de jeugd. Hoe groot is dan de groep die overblijft met de vraag naar andere activiteiten?

25. Enige jaren geleden hebben we afscheid genomen van het locatiegebonden jongerenwerk, vanwege de hoge kosten tov de opbrengsten. Wat is voor dit plan de succesfactor waardoor de situatie nu veranderd zou zijn?

26. U geeft aan dat u in goed overleg met de huidige gebruikers op zoek bent gegaan naar alternatieve locaties. Bent u ervan op de hoogte dat de recreatieruimtes van De Vloot veel in gebruik zijn en er daardoor slechts beperkte mogelijkheden biedt voor nieuwe gebruikers?

27. Bent u ervan op de hoogte dat er extra vrijwilligers nodig zijn om de doelgroep van Myosotis veilig te kunnen begeleiden in de Koningshof?

28. Myosotis organiseert op dit moment succesvolle activiteiten bij InBlik. Met bezoekersaantallen van 25 / 35 / 40 / 50 personen. En de maandelijkse disco waar 60-80 bezoekers worden verwelkomd. Ook waren er plannen aanwezig voor verdere openingen door de week. Waar is uw besluit op gebaseerd deze activiteiten bij InBlik af te breken en te vervangen voor jongerenwerk waarvan het aantal deelnemers nog niet vast staat?

29. Hoe is het mogelijk dat Blik Ondernemend al is begonnen met het stopzetten van verhuringen terwijl er geen raadsbesluit ligt?

30. In Maassluis kennen we de werkwijze dat politiek gevoelige dossiers met alle mogelijke zorgvuldigheid en in nauw overleg met de gemeenteraad worden uitgewerkt. Hoe is het mogelijk dat u in dit dossier tot op heden in grote lijnen heeft gecommuniceerd met de raad maar nu een raadsvoorstel voorlegt waarbij de uitvoering al ter hand is genomen?

31. De verruimde openingstijden zorgen ook voor verhoging van de personeelslasten. Hoe wordt dit extra personeel betaald?

32. Kunt u een overzicht geven van de bijdragen van de gemeente aan het jongerenwerk E25 voor de jaren 2016, 2017 en 2018

33. U noemt in het raadsvoorstel diverse beleidsstukken en tekst van het coalitieakkoord. Dit raadsvoorstel betekent een verslechtering voor onze stadsgenoten met een handicap. Ook uitbreiding van de werkzaamheden komt op een laag pitje te staan. Hoe ziet u die ontwikkeling in het licht van een gemeentelijk beleid waarin voldoende voorzieningen gewenst zijn voor stadsgenoten met een handicap?

34. Op de locatie van InBlik is in de afgelopen jaren een bijzondere samenwerking ontstaan tussen diverse partijen. Een ontwikkeling die past bij het gewenste beleid van de gemeente. Hoe beoordeeld u de afbreuk van dat beleid?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

16 Reacties

 1. Aad Rieken
  25 maart 2017 at 11:19

  ”Want Het Busje Komt Niet Zo!”

 2. bea scheurwater
  25 maart 2017 at 11:14

  Wordt een interessante discussie. Maar zaken doordouwen zonder draagvlak is erger dan een maximaatjes, net als te enthousiast (om te scoren?) dingen beloven en dan blijken een dooie mus te zijn.
  Regeren is vooruit zien, maar ja…

 3. Aad Rieken
  25 maart 2017 at 11:14

  ”In Blik Is (G)een Gelopen Race!”
  …….IN-BLIKKEN DIE TROEP!…….

 4. Dick.Pasterkamp.
  25 maart 2017 at 10:32

  Hr.Ton. Met die bus is niets mis mee.

 5. ton
  24 maart 2017 at 19:18

  Bevreemd mij ook een beetje dat er in andere wijken nog niet eens een keer gevraagd wordt; en wij… wij dan?? Wat bv het Hoofd, Palet, Stort.. Ja, t,Centrum heeft het dik voor elkaar; voldoende aandacht voor.. t,Druppelkot, de Waker..een tapkraantje op de Markt, samenzang met Maan, concert in de Groote Kerk, de Slakkegang, de Montscherse Sluis…Altijd Fijn dat er ook met de jeugd word meegedacht..Maassluis..slaapstad voor de jeugd.

 6. Dick.Pasterkamp
  24 maart 2017 at 17:31

  De oppositie is zwaar tegen dit voorstel ook de VVD was in het verleden tegen aankopen van de E25 bus,Maasdelta zou voor vervangend onderkomen zorgen, maar die hoor je ook niet. De moskee gaat uitbreiden geef de jeugd daar een onderkomen. Maar het is een PVDA voorstel, vinden wij het dan gek dat zij landelijk zijn weggevaagd, volgend jaar verkiezingen ik hoop dat in Maassluis het zelfde gebeurd, VVD en CDA neemt u plaats in achter of voor de oppositie!

  • ton
   24 maart 2017 at 17:42

   Gaat het dan toch alleen over de Marrokaanse jongeren? De rest van de jongeren verdienen verder dus geen aandacht?? Ik woon er redelijk dichtbij in een compacte agglomeratie van allerlei mensen waarvan behoorlijk wat jongeren…waar mogen die heen?? Ik ben zelf uit de tijd van de Toverbal..er was toen ook geen t…. te beleven in Maassluis voor jeugd zonder geloofsovertuiging.

  • tlpeter
   24 maart 2017 at 18:57

   Meneer TON het gaat niet alleen om Marokkaanse jongeren, als we B&W mogen geloven.
   Wel toeval dat e.e.a. in beweging is gekomen na escalatie in de Burgemeesters wijk en na de Moskee geen opvang meer beschikbaar stelde aan die ontspoorde jeugd.
   De jeugd van Maassluis komt van alles toe, jammer dat we niets horen hoe de jeugd er zelf over denkt, willen die georganiseerd bezig gehouden worden?
   Of zou een vrij plaats nabij de Schenkeldijk meer bieden, in plaats de gewraakte windmolen.
   Ook lijkt mij belangrijk dat de jeugd pas na 23:00 uur in Maassluis actief wordt en dan zal de accommodatie gesloten zijn.

  • ton
   24 maart 2017 at 19:27

   tlpeter, je mag me gerust zomaar ton noemen hoor, Is er met de jeugd, dus met alle jeugd in Maassluis ooit over gesproken wat ze nou eens echt graag zouden willen?? En die tijd van 11.00 uur..ja, misschien als er eens een nuttige invulling zou zijn dat ze ook op een normale tijd naar huis gaan.

  • tlpeter
   25 maart 2017 at 11:04

   ZOMAAR Ton,
   Zie aanhef, een misverstand is zo geboren.
   Op een normale tijd naar huis gaan!!!!
   Wanner wordt, ZOMAAR Ton wakker?

  • ton
   24 maart 2017 at 18:05

   Hr. Pasterkamp, over die bus van E25..wat is daar mis mee?

 7. ton
  24 maart 2017 at 16:08

  Hoeveel jonge dames lopen er straks op hoge hakken en hoeveel procent draagt een navelpiercing engeen panty, kunt u ons vertellen hoeveel jongens in de leeftijd van 14-18 een spijkerjack draagt en dan wel of geen fiets heeft…

  CU..Als Inblik dit wil begeleiden..mooi toch?

  12 Wij krijgen signalen dat de politie een negatief advies heeft gegeven om een jongerencentrum te vestigen in een woonservice centrum. Kunt u ons dat advies doen toekomen?
  Daarom zal het misschien niet in maar naast de Vloot zijn??

  Maar misschien heb je gelijk; kies voor een andere locatie..bv het pand op de hoek van de Markt/Noordvliet, voormalige de Raaf winkel. ?

  • Joke
   24 maart 2017 at 16:48

   Het ligt andersom Mr. Ton: Als je het open gooit maar er komt nu al bijna geen hond op die avonden. Voor wie doe je het dan? Er komt heus geen jeugd op .Ze zijn gek die Ummah Boys. En de rest zit gewoon op school. Dus waarom knikker je de bestaande clubjes eruit zonder dat er iemand voor terug komt? Compleet kansloos plan

  • ton
   24 maart 2017 at 17:16

   Mevr. Joke, blij dat u er ook zo positief over denkt. Het plan is toch om alle jeugd van/to een bepaalde leeftijd erbij te betrekken? En niet alleen
   die Ummah Boys??

  • Joke
   24 maart 2017 at 22:53

   U snapt het nog niet. Er komt nu al bijna niemand op de meeste avonden, Waarom gaan ze dan een contract openbreken, E25 inhuren, vrijwilligers aantrekken, Stroomopwaarts daar inzetten. Er komt niemand op af. Dan blijft er maar 1 groep over die om ruimte verlegen zit, omdat ze uit de eigen moskee omgeving worden weggeorganiseerd. En vervolgens wordt de kwetsbare groep Myosotis opgezadeld met een groot probleem: weg uit de vertrouwde omgeving. Weet u wel hoe zwaar dat is voor hen. Sommigen van hen zullen zwaar moeten wennen wat hen slecht afgaat vanwege hun beperking (lees autisme).

   Maar daar kijkt deze financiële saneerder dhr Haan en zijn handlanger Keizer niet naar… en dat voor 2 PVDA-ers.

   Schande! In maart 2018 zal Maassluis met deze niet-sociale partij afrekenen.

 8. tlpeter
  24 maart 2017 at 16:02

  CU proficiat; dit zijn grotendeels concrete vragen zonder partij politieke achtergrond.
  Nu is het wachten op zo’n zelfde inzet en openheid door de overige gemeente raad partijen.
  En concrete onderbouwde antwoorden van B & W.
  Mogelijk gaan de komende gemeenteraad verkiezing betreffende dit dossier komende week al een rol spelen.
  De bevolking van Maassluis begint e.e.a. ook zat worden.
  Advies:
  B&W trekt het voorstel voor komende week terug en doe eerst een gedegen onderzoek, met gebruik making van ervaring deskundigen.