De eerste verkennende gesprekken zijn al gaande

MAASSLUIS | In het kader van bezuinigingen door het Rijk op de nationale politie is een aantal politiebureaus gesloten, waaronder het politiebureau in Maassluis. Na een tweetal jaren van leegstand is er nu een concreet plan voor het gebouw en de bijbehorende gronden. Met een raadsinformatiebrief informeerde BW de gemeenteraad over deze ontwikkelingen en de rol die de gemeente daarbij heeft.

De plannen voor de bewuste locatie zijn als volgt.

  1. Het voormalige politiebureau zal door de investeerder die momenteel ook kantoorruimte verhuurt aan ROGplus worden verbouwd tot kantoorruimte met werkplekken en overlegruimtes.
  2. Na de verbouwing van het politiebureau zal ROGplus deze kantoorruimte gaan huren.
  3. Daarnaast zijn een aantal samenwerkende huisartsen voornemens om een nieuw gezondheidscentrum op te richten op de gronden van de voormalige schietbaan die gelegen is op de buitenruimte van het voormalig politiebureau.

Nieuwe locatie ROGplus
Zoals bekend heeft het ROGplus de afgelopen jaren steeds meer taken en opdrachten gekregen voor de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Hierdoor is het personeelsbestand toegenomen en is er in het huidige gebouw naast de Koningshof (bekend onder de naam “schil Koningshof)” een tekort ontstaan aan geschikte werkplekken. De beschikbare werkruimtes liggen nu qua omvang onder de Arbo-norm en uit nood werden er nu bijvoorbeeld at extra locaties gehuurd voor werkplekken en overlegruimtes.

De ROGplus directie was daardoor op zoek naar een grotere en daarmee geschiktere locatie. In overleg met de huidige verhuurder van het ROGplus is gezocht naar een nieuwe locatie. Daarbij is de keuze gevallen op het voormalige politiebureau. Het personeel kan hier op goede wijze worden gehuisvest, conform de Arbo-normen, en overlegruimtes zijn allemaal in het pand zelf aanwezig.

De verhuurder van ROGplus heeft aangegeven het pand te willen aankopen, te verbouwen en daarna te verhuren aan ROGplus. De nieuwe structurele lasten voor ROGplus zijn berekend en passen binnen de begroting van het ROGplus. Het bestuur heeft de bijbehorende huurovereenkomst reeds goedgekeurd.

Aan- en verkoop pand

Gemeente koopt van de politie én verkoopt direct aan de verhuurder voor hetzelfde bedrag
De politie, die momenteel eigenaar is van het gebouw, wil meewerken, onder de  voorwaarde dat het gebouw uitsluitend verhuurd mag worden als de maatschappelijke bestemming op het gebouw blijft rusten. Omdat de gemeente een recht op eerste koop heeft, dient de gemeente het pand aan de Westlandse weg 1 te kopen. Met de verhuurder van ROGplus is afgesproken dat de gemeente het vervolgens voor exact dezelfde prijs direct doorverkoopt aan de  verhuurder die meteen zal aanvangen met de verbouwingswerkzaamheden en na afronding zal verhuren aan ROGplus. Met de verhuur aan ROGplus wordt de maatschappelijke bestemming eveneens ingevuld. Het college heeft bij besluit van 24 maart 2020 hiermee ingestemd.

Nieuw gezondheidsgebouw
Parallel aan deze ontwikkeling is er een plan ontwikkeld door de verhuurder van ROGplus met een aantal samenwerkende huisartsen. Het plan bestaat eruit dat op het buitenterrein van het voormalig politiebureau de schietbaan zal worden afgebroken. Op deze locatie zal een gebouw nieuw gebouwd worden dat dienst zal gaan doen als gezondheidsgebouw voor de inwoners van Maassluis. Er is tussen de huisartsen en de nieuwe eigenaar van de gronden een intentieverklaring gesloten om deze ontwikkeling eveneens tot stand te brengen.

Door actief mee te werken aan de plannen van de verhuurder van ROGplus bereiken we meerdere maatschappelijk wenselijke doelstellingen:

  •  We kunnen het ROGplus betere huisvesting bieden, waardoor we ook de werkgelegenheid van circa 90 arbeidsplaatsen voor Maassluis behouden.
  • Hiermee wordt een hoogwaardige dienstverlener steviger aan Maassluis verbonden.
  • We maken een nieuw gezondheidsgebouw indirect mogelijk dat een waardevolle aanvulling op het zorgaanbod in Maassluis oplevert.
  •  Daarnaast zorgen we samen met de verhuurder van ROGplus voor een nieuwe, duurzameinvulling van een langdurig leegstaand gebouw in de Kapelpolder. Met deze nieuwe, duurzame invulling wordt de economische structuur versterkt en ook de ruimtelijke uitstraling van het gebouw langs de doorgaande weg wordt weer op niveau gebracht.
  • Voor de achterblijvende locatie bij de schil Koningshof zal een nieuwe huurder gezocht worden. De eerste verkennende gesprekken zijn al gaande.
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu