MAASSLUIS | Op 2 februari 2017 is aan bewoners en ondernemers in het Stadshart een brief ontvangen over de staat van de kademuur langs de Wip. Op 7 februari is over dit onderwerp in grand café “De Waker” een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze informatiebijeenkomst is toegezegd dat de gemeente eind maart informeert geeft over de voortgang van het project.

Wat is gedaan en wat zijn de resultaten?
De gemeente heeft in eerste instantie onderzocht hoe de vernieuwing van de kademuren organisatorisch het beste aangepakt kan worden en hoe de samenwerking met de toekomstige aannemer het beste gestalte kan krijgen. Besloten is het project in bouwteam verband op te pakken. Dit betekent dat de gemeente samen met de aannemer naar de best passende oplossing zoekt. Het voordeel van deze aanpak is dat de aannemer van het begin af aan betrokken is bij het project en van alle informatie en keuzes op de hoogte is. Daarnaast zijn er korte lijnen waardoor er sneller gehandeld kan worden.

De aanbesteding van het bouwteam is inmiddels in gang gezet. Met de wettelijke verplichte termijnen duurt de aanbesteding ongeveer een maand. In de volgende nieuwsbrief kunnen wij u vertellen met welke aannemer wij in zee gaan en wat de planning voor het vervolgtraject is. De bedoeling is dat de aannemer die planning in nauw overleg met de gemeente opstelt.

Bouwkundige vooropname
Tijdens de informatieavond is de gemeente verzocht om een bouwkundige vooropname (een ‘nul meting’) uit te laten voeren. Deze inspectie is afgelopen februari in opdracht van de gemeente uitgevoerd op de aanliggende   panden. De betreffende eigenaren in de invloedszone zijn hiervan per brief op de hoogte gebracht. Indien er behoefte is om de bouwkundige vooropname van uw pand in te zien, dan kan dat in het stadhuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de projectleider, dhr. J.R. van den Bergh (j.r.van.den.bergh@maassluis.nl).

Resultaat periodieke herhalingsmeting
Vanwege de slechte staat van kademuur worden de kademuur en de aanliggende panden periodiek gemeten op verplaatsingen. De laatste meting is op 9 maart 2017 uitgevoerd, waarbij geconstateerd is dat de kademuur en panden ten opzichte van de nulmeting gelijk is gebleven.

Ontheffingen
Het college van B&W is zich ervan bewust dat het afsluiten van de Wip en de Markt impact heeft op de bevoorrading van naburige bedrijven. Zoals in de brief van 2 februari en tijdens de informatiebijeenkomst van 7 februari 2017 aangegeven zal de gemeente zo nodig samen met de ondernemers naar een passende oplossing zoeken.

Op dit moment hebben 2 ondernemers onder bepaalde voorwaarden een ontheffing gekregen.


De VSP fractie vragen heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van Kademuur de Wip . De beantwoording van deze vragen kunt u inzien via bijgaande link: http://tinyurl.com/mjshheq

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    23 maart 2017 at 10:01

    ”De Kade (In Slechte) Staat/Ligt Langs De Markt en Zit Op Wip!”