Hoogheemraadschap van Delfland – Aanleggen inlaatconstructie Foppenpolder Korte Buurt 21, Maassluis

MAASSLUIS | Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op d.d. 13 april 2016 het navolgende besluit is genomen.

Aanleggen inlaatconstructie Foppenpolder Korte Buurt 21 Maassluis

Het projectplan heeft betrekking op het aanleggen van een inlaatconstructie. Het project ligt nabij Kortebuurt 21 Maassluis.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft voor de huidige bezwaarfase geen gevolgen maar wel consequenties voor de indieningsvereisten van een beroepschrift in een latere beroepsfase.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatiedatum van het Waterschapsblad waarin de bekendmaking wordt geplaatst.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt de stukken na telefonische afspraak met de ondergenoemde contactpersoon vanaf vrijdag 29 april 2016 tot en met het einde van de hierna genoemde bezwaartermijn inzien op de locatie Rioolwateringzuivering De Groote Lucht Maassluissedijk 175 Vlaardingen op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. U kunt de stukken ook inzien via de bijlagen bij deze kennisgeving.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur contact opnemen met de sector ZTO/BTI, Naam contactpersoon: P. Verhulst telefoonnummer 010 – 4451534.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  29 april 2016 at 23:42

  ”DE GROOTE (K)LUCHT!”

  Laat je niet foppen in de polder,
  leggen bezwaarschrift toch op zolder.
  Inlaatconstructie,
  wat ’n deductie,
  het is toch wel je reinste kolder!