Vanaf half september zijn in opdracht van Rijkswaterstaat veldonderzoeken gestart voor de toekomstige Nieuwe Westelijke Oeververbinding oftewel Blankenburg verbinding. De onderzoeken worden uitgevoerd op het Blankenburgtracé dat ligt in het gebied tussen Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg. Het doel van deze onderzoeken is om meer inzicht te krijgen in de waarden, kwaliteit en samenstelling van de waterbodem en de natuur in het gebied. De resultaten worden gebruikt voor nadere uitwerking van het Ontwerp-Tracébesluit van de Blankenburg verbinding.

De komende tijd worden verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van archeologie, bodem (geotechnisch en milieukundig) en flora en fauna. De ‘flora en fauna’ onderzoeken lopen al sinds het voorjaar in verband met het broedseizoen van vogels.

De onderzoeken vinden plaats in het Scheur en in het gebied aan de noord- en zuidzijde van de rivier (o.a. Aalkeetpolders, de Krabbeplas, de Rietputten en Botlekpark). Vanaf maandag 14 oktober start Rijkswaterstaat met bodemonderzoek in de Rietputten bij Vlaardingen.

Maatregelen
Om de hinder voor recreanten en verstoring van de natuur te beperken, spant Rijkswaterstaat zich in om de onderzoeken zoveel mogelijk te combineren. Daarnaast wordt het materieel en de manier van onderzoek aangepast aan het te onderzoeken gebied. Voor de Rietputten wordt bijvoorbeeld met kleiner materieel gewerkt, waardoor zo min mogelijk verstoring van de natuur plaatsvindt. Alle onderzoeken worden uitgevoerd volgens bestaande wet- en regelgeving en zijn afgestemd met eigenaren en beheerders van de verschillende gebieden.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt