MAASSLUIS | In vervolg op de berichtgeving van vrijdag is er een reactie van gemeentewege: “B&W heeft overleg met het NCTV ( Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) van het ministerie. Daarin is niet gebleken dat twee inwoners van Maassluis vechten in Syrië. Wel wordt aangenomen dat één voormalige inwoner van Maassluis is uitgereisd, maar hiervan is niet duidelijk waar deze persoon momenteel exact verblijft“.

Dit is het officiële standpunt van het NCTV waaraan B&W zich houdt. De aanpak van het NCTV wordt onderstaand nader toegelicht.


bron: NCTV

NCTV – Integrale Aanpak Jihadisme

In Nederland is geen ruimte voor haatzaaien of extremisme. De jihadistische beweging is in alles het tegengestelde van waar onze democratie voor staat. Dit schreven de ministers Opstelten en Asscher in een brief aan de Kamer over het actieprogramma ‘Integrale Aanpak Jihadisme’. Het actieprogramma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering.

Het jihadisme vormt een substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid van Nederland en voor de internationale rechtsorde. De dreiging die van het jihadisme uitgaat, vraagt om een krachtige, integrale aanpak. Daarom neemt het kabinet een aantal aanvullende maatregelen die volgen op het bestaande beleid om jihadisme te bestrijden, dat al is ingezet. De inzet is zowel preventief als repressief. Daarbij is samenwerking tussen alle partners nodig, zowel nationaal als lokaal, overheid als maatschappelijk middenveld, ongeacht ieders levensovertuiging.

De maatregelen uit dit actieprogramma zijn onder te verdelen in 5 groepen maatregelen:

 1. Risicoreductie jihadgangers: De risico’s die uitgaan van jihadgangers worden met alle mogelijke middelen beperkt. Het gaat hier om strafrechtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke maatregelen om jihadgangers aan te pakken opdat ze geen verdere schade kunnen aanrichten.
 2. Interventies uitreis: Potentiële uitreizen worden voorkomen of bemoeilijkt.
 3. Radicalisering: a. Ronselaars worden aangepakt, verspreiders van de ideologie worden verstoord, hun bereik beperkt en verspreiding van de radicale boodschap wordt een halt toegeroepen. b. Radicalisering wordt gesignaleerd, tegengegaan, nieuwe aanhang van de jihadistische beweging wordt voorkomen en tegengeluiden worden gestimuleerd. c. Maatschappelijke spanningen worden tegengegaan omdat deze mede een voedingsbodem kunnen zijn voor radicalisering.
 4. Sociale media: De verspreiding van online radicaliserende, haatzaaiende, gewelddadige jihadistische content wordt bestreden.
 5. Informatie-uitwisseling en samenwerking: Om de effectiviteit van de betrokken organisaties te optimaliseren wordt geïnvesteerd in kennis, kunde, en samenwerkingsverbanden op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Dreigingniveaus

Er worden vier dreigingsniveaus gehanteerd: minimaal, beperkt, substantieel en kritiek, het NCTV kenmerkt de situatie voor Nederland als substantieel.

Dat houd het volgende in:

 • Er worden nieuwe trends en fenomenen waar dreiging vanuit gaat ontdekt
 • De kans  dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden is reëel
 • Aanslagen vinden plaats in andere, met Nederland vergelijkbare landen
 • Radicalisering en rekrutering vinden op aanzienlijke schaal plaats
 • Nederland wordt geregeld genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken

Meer over de NCTV kunt lezen op de website

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Aad Rieken
  23 april 2016 at 19:25

  ”(H)EERLIJK IS (H)EERLIJK!”

 2. Marcel Thomassen
  23 april 2016 at 11:53

  Het NTCV met al haar terreurdreigings alarmfase’s rood, oranje, geel, groen, lijkt erop gericht te zijn zoveel mogelijk overal de overheid buiten schot te willen houden en een valse schijn van maatschappelijk controle en terreurbeheersing aan te wakkeren bij de doorsnee goegemeente. Dat de NL overheid tot in de haarvaten van de ons samenleving terreurverdachten en/of geradicaliseerden in het snotje heeft, word door veel binnelands (en buitenlands) belanghebbenden in dit soort zaken, met een glimlach bekeken. Wat een naieviteit.

  De NTCV onbenullig stellingname mbt de twee geboren Maassluizers dat er waarschijnlijk een geboren Maassluizer in Syrie bij IS zit en dat er van een tweede hun niets bekend is getuigt van dezelfde Hollandse stompzinnigheid als we enige weken geleden hebben meegemaakt met een uit Turkije naar Nederland terugezonden jihaddi, die hierna in Belgie vrijelijk deelnam aan de aanslagen te Brussel.

  Ook deze tweede geboren Maassluizer van Marokkaans komaf die naar zijn vriend die strijdt voor IS in Syrie ging, werd aan de Turkse grens met Syrie aangehouden door de Tukse autoriteiten en naar Nederland teruggezonden. Hij werd hier toen onder z.g. toezicht geplaats. Kennelijk zonder enig sucses want de vogel is inmiddels weer gevlogen en zit nu echt bij zijn IS-vriend in Syrie. Ook hier zijn er dus door de Nederlandse overheid ernstig fouten gemaakt, die kennelijk nu weer door de NTCV worden afgedaan als wij weten niet waar die tweede persoon zit, hierover is ons ook niets van bekent, wij wassen onze handen in onschuld. Wij geven u wel het algemeen advies terreur-dreigingsniveau: Code Rood. Maar dat wist u al. Slaap maar zacht.

  • Paulette Elens
   23 april 2016 at 14:32

   Een eerlijk commentaar en heel oncomfortabel. Eerlijk gezegd (en hier wringt ‘m nu juist de schoen) hoop ik op meer van dit genuanceerde uitspraken! Leuk? Wat is leuk! Aardig? Wát is aardig!

   In dit tijdperk, waar de multiculturele samenleving meer multi is dan uni zullen we elkaar EERLIJK moeten gaan benaderen. Met eerlijk bedoel ik dat we de vinger op de zere plek moeten leggen. Met naam en toenaam. Alleen op díe manier hebben ZIJ, die het goed menen, een kans om hier een bestaan op te bouwen en een waardevolle bijdrage te leveren aan ons land.

   Nu nog zorgen dat iedereen, die ervoor moet zorgen dat wij ‘s nachts rustig kunnen slapen, wakker en alert is en blijft…………..

  • 23 april 2016 at 23:14

   “Gaat u rustig slapen, de regering waakt over u”