MAASSLUIS | Begin juni zond de VVE Merellaanflat 9 aan de gemeenteraad een brief met haar standpunt over variant de Metropolitane Fietsroute (MFR) met de verwachting dat deze meegenomen wordt in de besluitvorming rond het traject.

Algemene reactie aan alle fracties van de Gemeenteraad Maassluis.

De afgelopen tijd is er door uw Raad verschillende keren aandacht geschonken aan de Metropolitane  Fietsroute (MFR) die ook door Maassluis moet gaan. Eén van de mogelijke fietsroutes die wordt onderzocht is de route langs de Merellaan, waarbij we hebben gezien dat er nog sprake is van twee varianten. De eerste over de Merellaan zelf en de tweede langs en over de tuinen van de 9 flats aan de Merellaan, langs de metrobaan.

Het bestuur van de VVE van flat 9 wil namens alle leden met klem aangeven dat zij tegen de laatste variant direct langs de metrobaan is.

Hiervoor hebben we de volgende overwegingen:

1. De aanleg zal volgens de plannen betekenen dat er naast een fietspad ook de nodige extra voorzieningen zullen worden aangebracht zoals extra verlichting. Vooral de bewoners waarvan hun appartementen het dichtst bij het fietspad liggen zullen daar de nodige hinder van ondervinden. De extra verlichting zal echter meer hinder betekenen voor meerdere bewoners, vooral de bewoners waarvan hun slaapkamers aan de westzijde liggen.

2. Het betekent waarschijnlijk ook dat er extra afscheiding moet worden gerealiseerd tussen het fietspad en de tuin van ons appartementencomplex. De tuin die eigendom is van de bewoners. Hetgeen wederom een aantasting is van het uitzicht en het woongenot.

3. Ook zijn we bang dat een fietspad hierlangs leidt tot extra vervuiling in onze tuin (weggegooide blikjes, flesjes, zakjes, etc.) waarvan we als bewoners opdraaien voor het weer verwijderen van dit afval. Dit zijn dan extra kosten die op alle bewoners verhaald moeten
worden.

4. Na het ongemak dat is ontstaan door de aanleg van de metrobaan, waar juist de bewoners van de appartementen van flat 9 die het dichtst bij de metrobaan liggen de meeste geluidshinder van ondervinden (de spoorverbreding van 2 naar 3 banen veroorzaakt extra geluidsoverlast juist ter hoogte van onze flat) zou daardoor een nieuwe vorm van vermindering van woongenot ontstaan.

5. Hoewel moeilijk te bewijzen is de kans groot dat er daardoor de woningen in verhouding meer in waarde achteruitgaan of minder stijgen ten opzichte van de woningen die minder last ondervinden.

Voor de variant over de Merellaan zelf zijn de volgende argumenten:

1. De Merellaan staat op de gemeentelijk planning om geheel aangepakt te worden. Dit is dan ook het ideale momentum om rekening te houden met de doelen van deze wegverbinding, waar dan zowel rekening kan worden gehouden met gemotoriseerd verkeer, voetgangers als en fietspad dat kan voldoen aan de normen van de MFR. De kosten van de MFR kunnen dan (gedeeltelijk) meegenomen worden in de renovatie van de Merellaan.

2. De mogelijke overlast, als je het zo zou kunnen noemen, voor bewoners van Merellaan, en daarmee ook die van flat 9, zal niet noemenswaardig toenemen. Dit geheel aan overwegingen meenemend zou de VVE van flat 9 Merellaan uw fractie dringend willen verzoeken om bij de uiteindelijke keuze voor het MFR-traject te beperken tot de oorspronkelijke variant over de Westlandseweg, wat onze voorkeur heeft, of die over de Merellaan.

Het bestuur is altijd bereid om, indien gewenst, dit standpunt nader toe te lichten. Daarvoor kunt u contact met ondergetekende opnemen.

Met vriendelijke groet,

het bestuur VVE flat 9 Merellaan

officiële brief

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

 1. Jaap van Berkel
  26 juni 2021 at 23:38

  Quote: De mogelijke overlast, als je het zo zou kunnen noemen, voor bewoners van Merellaan, en daarmee ook die van flat 9, zal niet noemenswaardig toenemen.

  Waarom dan nog een bezwaar????
  Dus over de Merellaan!!!
  Door de tuinen lijkt mij ook geen goed idee.
  Afz Jaap van Berkel