MAASSLUIS | Maassluis herdacht op zaterdag 4 mei 2019 de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Stadsdichter Jelle Ravestein droeg bij deze gelegenheid onderstaande gedicht voor

 

 

Twee minuten stilte

Met twéé mi-nu-ten stil-te,
een stíl-le op-tocht én de-vo-tie,
kan ík de we-reld níet ver-and-eren
niet al-léén, niet zónder jou.

Als jíj mij erbij wilt hélp-en,
Bouw-en wíj een án-der-e we-reld.
Géén oor-log meer en géén ge-weld,
maar re-spéct en mé-de-mens-e-lijk-heid.

Niet dat ík géén me-de-lijd-en heb
géén mé-de-lev-en, géén res-pect
maar ál die schó-ne schijn,
dat ver-dríet in één mo-ment…?

Het dáár-na vro-lijk vér-der le-ven
alsof géén leed be-staat:
dát doet mij héél véél pijn,
doe wég het vál-se sen-ti-ment.

Zoek vríj-heid zón-der gren-zen
in de be-wúst-e we-ten-schap
dat o-ver-héérs-en of be-stríjd-en
niet pást bij men-se-lijk zijn.

Wie dát niet wil pro-be-ren
is het “méns zijn” reeds voor-bíj
en heeft zijn béurt ver-speeld.
Waar ga jíj voor, wát is jóuw pad?

© 4 mei 2019 Jelle Ravestein


 

Jelle Stadsdichter

Jelle Stadsdichter

JELLE RAVESTEIN | Stadsdichter per 9/2018 | Schrijft op eigen initiatief of op uitnodiging over zaken in de gemeente Maassluis | In deze rol 2 jaar ambassadeur voor Maassluis met het dichterlijk woord.