MAASSLUIS | Maassluis herdacht op zaterdag 4 mei 2019 de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Stadsdichter Jelle Ravestein droeg bij deze gelegenheid onderstaande gedicht voor. Na hem droeg ook de jonge dichteres Siri van Berkel (10) een gedenkwaardig gedicht voor.

Jelle’s gedicht:

Twee minuten stilte

Met twéé mi-nu-ten stil-te,
een stíl-le op-tocht én de-vo-tie,
kan ík de we-reld níet ver-and-eren
niet al-léén, niet zónder jou.

Als jíj mij erbij wilt hélp-en,
Bouw-en wíj een án-der-e we-reld.
Géén oor-log meer en géén ge-weld,
maar re-spéct en mé-de-mens-e-lijk-heid.

Niet dat ík géén me-de-lijd-en heb
géén mé-de-lev-en, géén res-pect
maar ál die schó-ne schijn,
dat ver-dríet in één mo-ment…?

Het dáár-na vro-lijk vér-der le-ven
alsof géén leed be-staat:
dát doet mij héél véél pijn,
doe wég het vál-se sen-ti-ment.

Zoek vríj-heid zón-der gren-zen
in de be-wúst-e we-ten-schap
dat o-ver-héérs-en of be-stríjd-en
niet pást bij men-se-lijk zijn.

Wie dát niet wil pro-be-ren
is het “méns zijn” reeds voor-bíj
en heeft zijn béurt ver-speeld.
Waar ga jíj voor, wát is jóuw pad?

© 4 mei 2019 Jelle Ravestein


© Peter Farla

© Peter Farla – Jelle (li) en Siri (re)

Jelle Ravestein (stadsdichter)

Jelle Ravestein (stadsdichter)

JELLE RAVESTEIN | Stadsdichter 9/2018 tm 8/2020 | Schrijft op eigen initiatief of op uitnodiging over zaken in de gemeente Maassluis | In deze rol 2 jaar ambassadeur voor Maassluis met het dichterlijk woord. | Humanicus | Amoricus |Sophicus | Analyticus | Criticus | Sarcasticus | Cynicus | Ironicus |Humoricus | Poeticus | Datdus