MAASSLUIS | De BC De Vliet heeft inmiddels eerste gesprekken gevoerd met B&W en Maasdelta. Daarnaast is overleg en ondersteuning aangevraagd bij SeniorenWelzijn en bij de VBBM. De bewonersenquête heeft de wensen van de bewoners in beeld gebracht en deze zijn gedeeld met  B&W en de gemeenteraad. De lopende petitie laat zien dat veel honderden Maassluizers  het eens zijn met de wens om weer 100 woningen terug te laten bouwen. Er is inmiddels een tweede gesprek geweest met zowel Maasdelta als Wethouder Keijzer.

Senioren Welzijn

Voor Senioren Welzijn ligt er een belangrijke taak om hun naam waar te maken. Er is een uitnodiging gestuurd aan Senioren Welzijn, om met de BCdeV in gesprek te gaan en deze te betrekken in de advisering en uitwerking van de bestemming van een nieuwe recreatieruimte. Maar ook over de mogelijkheden om gelegenheid te geven aan senioren van buiten de Vliet om van deze ruimte gebruik te maken. BcdeV is enigszins verbaasd over het feit is dat zij tot op heden niet benaderd is door Senioren Welzijn om mee te denken en te praten over dit onderwerp. Cruciaal in deze is het behouden van een recreatieruimte als middel om dreigende eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

Aanvraag steun door VBBM

Er is een uitnodiging gestuurd naar de VBBM, de belangenorganisatie voor bewoners in Maassluis. Het verzoek aan het VBBM is een afspraak in te plannen ter ondersteuning van de BC de Vliet.

Gesprekken met de politiek

De BCdeVliet heeft inmiddels op verzoek, gesproken met verschillende politieke partijen uit Maassluis (PvdA, CDA, CU , VVD, Maassluis Belang, VSP en Forza). Alle partijen ervaren het met elkaar om de tafel zitten, betreffende de ontstane commotie omtrent het slopen van 110 seniorenwoningen plus recreatieruimte en binnen galerij, als zeer positief. Gepland staat nog een gesprek met D66 en in te plannen Groen Links.

De bovenstaande politieke partijen delen de mening van de BCdeVliet dat er een significante/belangrijke toename van het aantal te herbouwen woningen op de nieuwe Vliet locatie gerealiseerd moet worden. Dit wordt onderstreept door de Raadsinformatiebrief van 6 juli jl waarin de volgende toezeggingen worden gedaan:

 1. Er wordt nagegaan of er op de locatie PC Hooftlaan meer dan 40 (senioren) woningen gebouwd kunnen worden
 2. De mogelijkheid om ook in de toekomst gezamenlijk recreatieve activiteiten voor senioren mogelijk te maken wordt onderzocht.

Benoemd is onder andere door de politiek, tijdens de gevoerde gesprekken: “dat stenen alleen niet is wat deze groep mensen nodig heeft gezien de sociale structuur, men significant meer woningen wil met de opmerking dat een plusje van 5 woningen zwaar teleurstellend zou zijn”. Een aantal partijen gaat bij ‘significant’ uit van zeker 70-80 woningen. Weer een andere partij begrijpt de zorg, vindt 40 ook te weinig en ziet mogelijkheden voor meer woningen maar dan in kleinschalige universelere vorm.

Vraagtekens bij de Raadsinformatiebrief 2014

De BCdeV heeft ondertussen een schrijven gestuurd naar het College van B&W en aan alle fracties met het volgende:

“In de raadsinformatiebrief wordt, in de besluitvorming Vlietlocatie en SluispolderWest 2014, het richtinggevend kader voor de herontwikkeling van de Vlietlocatie e.o. en Sluispolder West vastgesteld. In het richtinggevend kader staat vermeld (4.1. Doelen Vlietlocatie e.o.) dat de “ontwikkelingsopgave leidt tot de sloop van 110 huurappartementen van de Maasdeltagroep waarvoor ca. 100 woningen worden teruggebouwd”.

Hieruit blijkt dat ook het richtinggevend kader aangeeft dat er meer woningen herbouwd moeten worden dat de eerder toegezegde 40, sterker nog er staat werkelijk het terugbouwen van 100 woningen.

 • Waar is de raad uiteindelijk mee akkoord gegaan?
 • Waar komt de verlaging naar 40 woningen vandaan?
 • Waarom is de BC de Vliet niet betrokken geweest bij de besluitvorming?

In een schrijven van Maasdelta gericht aan de bewoners van De Vliet, d.d. 13 februari 2013 door Manager Wonen Remon Dul, is zelfs het volgende te lezen:

“Een voorwaarde van Maasdelta is bovendien dat De Vliet pas gesloopt wordt nadat er voldoende vervangende nieuwbouw in Sluispolder West gerealiseerd is”.

Tevens verzoekt de BCdeVliet, gezien de gesprekken en opdracht welke wethouder Keijzer heeft meegekregen via de raadsinformatiebrief, vooral de BCdeVliet te betrekken bij de nu gaande gesprekken. Gesprekken welke gaan over meer woningen, invulling van recreatieruimte en binnengalerij. De BCdeVliet heeft meermaals aangegeven dat er gesproken is over de Vliet locatie/bewoners maar niet met de Vliet locatie/bewoners. Het lijkt de BCdeVliet zeer zinvol om niet wederom in een positie te belanden waarop besluitvorming wordt uitgevoerd zonder overleg met de BCdeVliet. Openheid van zaken en wederzijds vertrouwen zijn hierin een must. Met andere woorden geen hamertje tik op iets wat niet vooraf is voorgelegd aan de BCdeVliet.

Tweede schrijven aan B&W
Er is een tweede schrijven gestuurd aan B & W en alle raadsfracties betreffende het eventuele netto verschil in huidige en toekomstige huur van de Vlietbewoners, een en ander aansluitend bij het niet tussen “wal en schip” mogen vallen zoals in het coalitie akkoord benoemd. Hierin verzoekt de BC de Vliet duidelijkheid te verschaffen over een eventuele financiële extra ondersteuning om de onrust over de huur bij de bewoners van de Vliet weg te nemen.

 

Achterhaalde plannen

Het besluit in 2014 was genomen met de kennis van dat moment. Die kennis is inmiddels ruim achterhaald door politiek Den Haag door

 • versnelde sluiting van verzorgingstehuizen in 2015
 • sterk toenemende vergrijzing
 • het langer zelfstandig wonen
 • onvoldoende kwantiteit toegeruste thuiszorg
 • toenemende bedreiging van vereenzaming

Dit maakt dat gemeenten en woningcorporaties daarop moeten anticiperen en versneld dienen over te gaan tot bouw van meer senioren woningen zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd blijven.

Enquête
De BCdeVliet heeft al eerder aangegeven dat het blijft strijden voor zeker 80 woningen plus recreatie ruimte en binnengalerij. Een en ander sluit aan bij de door de BCdeV gehouden enquête, onder de bewoners van de Vliet, die aantoont dat er een veel grotere behoefte is aan herbouw van nieuwe Vlietwoningen dan de eerder door de Raad toegezegde 40 woningen. Deze enquête is dan ook voor de BCdeV leidend.

Petitie krijgt steun van bevolking
De gemeente breed uitgezette petitie voor de Maassluise bevolking, “110 slopen, 110 woningen herbouwen plus een recreatieruimte en binnengalerij”wordt ook door een aantal middenstanders in de binnenstad ondersteunt door de mogelijkheid te bieden de Maassluizers hun handtekening te laten zetten. Ook via Maassluis.nu bestaat nog steeds de mogelijkheid de petitie te steunen. Het doet de BCdeVliet goed dat er ondersteuning is vanuit de Maassluise bevolking.

Wilt u ook dat de gemeente de plannen heroverweegt, klik dan op de afbeelding …

 

namens de Bc De Vliet

Yvonne Boeckx

Bewoners Commissie De Vliet

Bewoners Commissie De Vliet

actief tot 06-2021 | Bewonerscommissie "De Vliet" |

Ontmoetingscentrum de Vliet
Arthur van Schendelstraat 25
3141 AS Maassluis

4 Reacties

 1. Jan van den Hoek
  22 juli 2017 at 18:01

  Ja maar als ik het verhaal lees is de zaak duidelijk alle boven genoemde partijen zijn het eens, er moeten meer woningen komen, 7 partijen dus een duidelijke meerderheid, dus college trek de zaak maar recht 110 woningen

  • tlpeter
   22 juli 2017 at 19:38

   Goed zo Jan.
   Werp je op als woordvoerder van alle politieke partijen, dan kom een luid en duidelijk over in de raadszaal.

 2. tlpeter
  22 juli 2017 at 12:44

  BC De Vliet
  Zorg ervoor dat er goedgekeurde bespreking verslagen / notulen worden gemaakt.
  Want zoals blijkt is dat inzake IN BLIK mis gegaan.
  Geen verslagen, dus geen voet om op te staan, alles op een praatje.
  Bleek per saldo gebakken lucht.

 3. Hans van der Burg
  22 juli 2017 at 10:25

  Complimenten voor deze heldere weergave van de situatie m.b.t. ‘De Vliet’ Aan College, Raad en Maasdelta zou ik willen zeggen ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald..’