MAASSLUIS | De beoogde nieuwe woonwijk De Kade (max 600 woningen) komt binnenkort ter sprake op een thema-avond van de gemeenteraad. Ten behoeve van een goede raadsbehandeling dienen bestemmingsplan(procedure) en het verkeersonderzoek (incl. verder uit te werken maatregelen) zorgvuldig te worden afgestemd. Gelijktijdig met dit ontwerpbestemmingsplan is er al ingestemd met een raadsvoorstel over het verder uitwerken van de door het adviesbureau Graumans aanbevolen maatregelen.

In de themaraad van 12 december a.s. worden de uitkomsten van het onderzoek nader toegelicht en besproken, alvorens dit voorstel in de commissie aan de orde komt.

Wat voorafging

Op 14 maart 2017 heeft de gemeenteraad zich positief uitgesproken over het Beeldkwaliteitsplan en de Realisatieovereenkomst voor een nieuwe woningbouwlocatie genaamd ‘De Kade’ op het huidige Conline-bedrijfsterrein aan de Adriaan van Heelstraat.

De gemeente is op 25 juli 2017 de overeenkomst aangegaan met de eigenaar van het terrein Appelbloesem BV.

Op basis hiervan is een ontwerpbestemmingsplan De Kade opgesteld. Het betreft een ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte, dat het kader biedt voor een organische
ontwikkeling van locatie. Het ontwerp maakt de bouw van 550 tot maximaal 600 woningen mogelijk en biedt ruimte voor 125 arbeidsplaatsen (werken aan huis, lichte bedrijvigheid en voorzieningen). Het plan gaat uit van een centrale ontsluitingsweg genaamd de ‘Handelskade’ met daaraan 6 lussen aan het groen, die binnen de kaders met verschillende woningtypen ingevuld kunnen worden. Aan de noordoostzijde van het plan is de mogelijkheid voor een hoogbouwaccent. Bij de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan zijn de wettelijke overlegpartners betrokken.

Het bestemmingsplan bevat bouwmogelijkheden in de zogenaamde beschermingszone van de primaire waterkering. Na overleg met het Hoogheemraadschap heeft Appelbloesem er voor gekozen om door middel van een (principe)vergunningaanvraag juridische zekerheid vanuit de Waterwet te verkrijgen over de uitvoerbaarheid van deze trouwmogelijkheden. Inmiddels is deze vergunning verkregen.

Verkeersstudie
Naar aanleiding van de thema-avond van 24 januari is – met inbreng vanuit de raad – een onderzoek uitgezet met als doel de verkeerssituatie in de directe omgeving van het plangebied te optimaliseren.

Ten behoeve van een goede raadsbehandeling dienen bestemmingsplan(procedure) en het verkeersonderzoek (incl. verder uit te werken maatregelen) zorgvuldig te worden afgestemd.
Gelijktijdig met dit ontwerpbestemmingsplan is ingestemd met een raadsvoorstel met het verder uitwerken van de door het adviesbureau MetGraumans aanbevolen maatregelen. In de
themaraad van 12 december a.s. worden de uitkomsten van het onderzoek nader toegelicht en besproken, alvorens dit voorstel in de commissie aan de orde komt.

2018

Het bestemmingsplan wordt ter visie gelegd en zal naar verwachting in februari/maart 2018 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Dit bestemmingsplan is dermate flexibel dat iedere in het onderzoeksrapport beoordeelde verkeersmaatregel binnen het gebied inpasbaar is. M.a.w. met het ter visie leggen van het ontwerp-bestemmingsplan worden geen onomkeerbare besluiten genomen.

Een deel van de verder uit te werken maatregelen is gelegen buiten het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan en behoeft in dit kader geen afstemming.

Gronden NS Vastgoed
Een deel van de gronden gelegen binnen het plangebied zijn eigendom van NS Vastgoed. Het betreft de gronden aan de noordwestzijde, die in het voorliggende plan een verkeersfunctie hebben verkregen (betreft ook een onderdeel van de witte vlek). Momenteel worden in het kader van de zogeheten “minnelijke verwerving” onderhandelingen gevoerd over de aankoop van deze gronden.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    3 december 2017 at 08:15

    “(C)online Appelbloesem Aan Een Tros,
    Keij en Kra(a)m-er Maar Flink Op Los,
    Hopenlijk Wordt Niemand Er De Klos!”