© PR – verstrekking exploitatievergunning voor horecabedrijf verkort naar 8 weken 

Vanwege nieuwe regelgeving en aangepaste vergunningsprocedures is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Maassluis voor 2014 op een aantal punten  gewijzigd.  Het concept-APV ligt nu in het publiekscentrum gedurende zes weken (4 juli t/m 15 augustus 2014) ter inzage waarbinnen elke Maassluizer zijn eventuele bezwaren schriftelijk bij de gemeente kan indienen.

Na deze termijn wordt de APV ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het betreft (onder meer) de volgende APV-wijzigingen:

  • de beslistermijn voor het verstrekken van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf wordt verkort van twaalf naar acht weken en is zo in overeenstemming gebracht met de beslistermijn voor een drank- en horecavergunning op grond van de nieuwe Drank- en Horecawet.
  • in het kader van deregulering hoeft er voortaan geen kapvergunning meer te worden aangevraagd voor voortuinen kleiner of gelijk aan twintig vierkante meter.
  • een organisator van een zogeheten B- of C- evenement  (evenementen waarbij sprake is van een gemiddeld en hoog risico) mag niet onder curatele staan, niet van slecht levensgedrag zijn en moet tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben. Als de organisator hieraan niet voldoet wordt er geen evenementenvergunning afgegeven.
  • de burgemeester kan voortaan gebieden aanwijzen waar naar zijn oordeel de openbare orde ernstig wordt bedreigd of verstoord.  Het kan dan bijvoorbeeld gaan om handel of gebruik van drugs of de aanwezigheid van  overlastgevende jongeren waardoor omwonenden zich onveilig of zelfs bedreigd voelen.  De burgemeester kan dit niet zomaar doen: er moet sprake zijn van structurele overlast die de openbare orde in een gebied ernstig aantast of bedreigt.

07-07-2014

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt