DELFLAND | De eerste begroting die het nieuwe college van het Hoogheemraadschap van Delfland presenteert, gaat uit van een degelijk en toekomstbestendig huishoudboekje. Delfland voert zijn watertaken uit en maakt tevens ruimte voor ambities en investeringen die nodig zijn voor de toekomst. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de lasten voor bewoners en bedrijven gelijk blijven en het hoogheemraadschap de schulden verder terugdringt.

Het college geeft met deze begroting verder invulling aan de ambities van het raadsbreed ondersteunde bestuursakkoord; veiligheid & leefbaarheid, verbindend samenwerken en financieel robuust beleid.

Hoogheemraad Financiën Peter Ouwendijk: “Ik ben blij dat Delfland de ambities voor de toekomst aanpakt met een degelijke begroting die ook meerjarig sluitend is. En dat terwijl de lasten voor bewoners en bedrijven gelijk blijven!”

Het dagelijks bestuur van dijkgraaf en hoogheemraden heeft de begroting voorgelegd aan het algemeen bestuur (de verenigde vergadering); deze besluit op 21 november over de begroting en de tarieven voor 2020.

Lasten blijven gelijk

Delfland hanteert gelijkblijvende tarieven voor zuiverings- en watersysteemheffing. Het uitgangspunt is dat de lasten voor de inwoners en bedrijven gelijk blijven. Het tarief voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning met WOZ-waarde van € 250.000 is € 463,79. Delfland corrigeert met het tarief de gemiddelde waardestijging van de WOZ-waarde van gebouwen. Voor huurders blijven de tarieven voor 2020 gelijk op € 216,79.

Leefbaarheid

Alle werkzaamheden van Delfland dragen bij aan de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied. Het hoogheemraadschap zorgt dat de kerntaken waterveiligheid, waterbeheer en waterzuivering op orde zijn. Het college zet daarnaast komende jaren extra in op het klimaatbestendig maken van onze regio. Delfland stuurt meer aan op het benutten van kansen bij ruimtelijke ontwikkelingen en zet de stimuleringsregeling Klimaatadaptatie voort waarmee bedrijven en bewoners zelf een aanvraag kunnen indienen voor het waterbestendig maken van hun buurt. Ook gaat er extra geld naar het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de biodiversiteit. Projecten als bloemrijke dijken en de aanleg van ecologische zones breidt Delfland uit. Verder zet Delfland extra in op het realiseren van de energie- en klimaatneutraliteit ambities.

Voorbereid op de toekomst

Het klimaat verandert, de bodem daalt, de zeespiegel stijgt, de verstedelijking neemt toe en de waterkwaliteit is nog niet op orde. Om gesteld te staan voor deze ontwikkelingen investeert het hoogheemraadschap de komende jaren in het opzetten van masterplannen voor de zuiveringen. De waterzuiveringen worden op termijn grondstoffen-, zoetwater- en energiefabrieken. Ook de strategie voor hemelwater, die in beeld brengt hoe we efficiënter en meer samen met gebiedspartners met het teveel en tekort aan hemelwater omgaan, wordt doorontwikkeld. Daarnaast zet Delfland in op digitale transformatie: het gebruikmaken van digitale oplossingen om de dienstverlening te verbeteren en sneller aan te passen aan de veranderende behoeften.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt