Na de aftrap eind vorig jaar om te komen tot een cultuurvisie voor Maassluis is, in samenwerking met de Culturele Raad Maassluis en onder eindverantwoordelijkheid van de DSP-groep, een startnotitie geschreven. Hierin staan drie thema’s centraal die leidend kunnen zijn voor het verder uitwerken van de cultuurvisie: ‘Aantrekkelijk wonen, werken en leven’, ‘Maatschappelijke rol kunst en cultuur’ en ‘Culturele participatie kinderen en jongeren’. Het college heeft ingestemd met deze startnotitie en heeft deze ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

De gekozen thema’s hebben raakvlakken met terreinen als economie, onderwijs, toerisme, ruimtelijke ordening, educatie, cultureel erfgoed enzovoort. Dit is gelijk aan de landelijke tendens om kunst en cultuur niet alleen als een op zichzelf staand beleidsterrein te beschouwen, maar vooral ook te kijken naar het maatschappelijke belang ervan. Verder sluiten deze thema’s aan op het beleid van de gemeente zoals onder andere verwoord in de Sociale Structuurvisie.

Wethouder Gerard van der Wees:

Uit de eerder gehouden interviews met diverse personen, instellingen, bedrijven e.a. is naar voren gekomen dat er ‘in het veld’ een brede bereidheid bestaat tot samenwerking en niet alleen met partijen uit dezelfde discipline. Daar moeten we in Maassluis meer gebruik van maken. Ik ben ervan overtuigd dat de gekozen thema’s op het gebied van de kunst en cultuur de bewoners en ondernemers in Maassluis aanspreken en de komende vier tot zes jaar met elkaar uitgewerkt kunnen worden. Na vaststelling van de startnotitie door de gemeenteraad wordt daadwerkelijk gestart met het schrijven van de cultuurvisie en de uitvoeringsprogramma’s die daaraan gekoppeld worden. Onze verwachting is dat de cultuurvisie in de tweede helft van dit jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Eerder traject

Voor het schrijven van de startnotitie is een reeks interviews gehouden met diverse personen, instellingen, bedrijven en meer, waarbij niet uitsluitend de vanzelfsprekend aan cultuur verwante disciplines zijn benaderd. Er zijn gesprekken geweest met personen uit het bedrijfsleven, onderwijs, toerisme en anderen. Ook was er een uitgebreid documentatieonderzoek. Dit alles om een breder beeld te krijgen van de thema’s die in Maassluis op het gebied van de kunst en cultuur leven en uit te vinden welke thema’s de komende vier tot zes jaar uitgewerkt dienen te worden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt