Een gemeente als Maassluis, kent een zogenaamde “dubbele vergrijzing”. Het is belangrijk tijdig maatregelen te nemen.

MAASSLUIS | Uit het onderzoek (maart 2016) van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen kwam naar voren dat gemeenten nog onvoldoende zicht hebben op de zorgvraag in de toekomst en de daarmee samenhangende en gewenste woonvormen. De demografische ontwikkelingen tonen aan dat de zorgvraag zal toenemen. Om op deze vragen antwoord te krijgen is bureau ABF Research gevraagd de cijfers voor Maassluis op een rij te zetten.

Lees: Het rapport

Onder deze groep bevindt zich ook een toenemende groep zeer kwetsbare ouderen (85+). Mensen willen langer zeggenschap houden over hun leven en zelf bepalen wanneer en welke hulp en zorg er wordt aangesproken. Het langer zelfstandig wonen is daar onderdeel van.

Adviesraad voor Samenlevingszaken (AvS)

Deze raad nam het rapport onder de loep en stelt: “Wij zijn van mening dat in het document nog niet gesproken kan worden van een visie of beleid op het gebied van Wonen met Zorg. Hiervoor is een verdere verdieping en uitwerking noodzakelijk, evenals een beschrijving van de samenhang met een (preventief) ouderenbeleid.”

Lees: Advies van de AvS

Wonen / Zorgen

Veel ouderen kiezen er voor om te blijven wonen in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving en er kan, zo nodig, volstaan worden met een woningaanpassing en lichte huishoudelijke ondersteuning.

De scheiding van wonen en zorg, de verzwaring voor een indicatie verpleeghuiszorg, de extramuralisering van de zorg én het verdwijnen van de verzorgingshuizen dragen er toe bij dat mensen met een lichte tot middelzware (ZorgZwaartePakket 5) zorgvraag langer zelfstandig moeten blijven wonen. Maar ook mensen met een zware zorgvraag zullen meer en meer hun zorg in de thuissituatie aangeboden krijgen, een volledig pakket thuis (VPT).

Woningenbestand

Dit heeft gevolgen voor het woningbestand. Een deel van de ouderen zal er dan ook (preventief) voor kiezen in een woonservicezone te gaan wonen waar met wat extra ondersteuning (WMO maatwerk) zelfstandig functioneren mogelijk is. Naar verwachting kan binnen het huidige aanbod en de nog te bouwen woningen in Sluispolder en op de Albedalocatie worden voldaan aan de vraag naar woningen in een woonservicezone.

Lees: Raadsinformatiebrief

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Martina
  16 juli 2018 at 14:01

  Sorry hoor, maar bij het lezen van dit artikel breekt mij de klomp. Mensen willen langer zeggenschap houden over hun leven. Ja, ze moeten wel! De zorgcentra zijn allemaal gesloten. Je komt er pas in als het echt heel slecht met je gaat. De Thuishulpen moeten zich een slag in de rondte fietsen om afgepaste minuten bij een client te helpen. Er is een groep ouderen die geen sociaal vangnet hebben. Ook de weg niet weten om hulp te zoeken. Dat de zorgvraag dus toe zal nemen, snapt iedere burger wel. De Vliet staat op de nominatie om gesloopt te worden, het nieuwe gebouw dat aan de overkant daarvan gerealiseerd zal worden, heeft minder woningen. Is dat dan vooruitzien? M.i. doe je dat door juist MEER woningen voor zorgbehoeftigen te bouwen daar. We kunnen ons niet allemaal Wilgenrijk of een schitterend appartement op het Balkon veroorloven, helaas.

 2. Aad Rieken
  11 juli 2018 at 11:13

  “Een Dubbele Vergrijzing…..,
  Geeft Wonen Met Veel Zorg.
  Maar Met Nog Meer Lofprijzing……..,
  Staat Maassluis Hiervoor Met Borg!”