MAASSLUIS | In de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar lijkt het erop dat de verkeerslobby weer van zich doet spreken. Het Centraal Planbureau komt met een advies juist nu de politiek partijen doende zijn hun verkiezingsprogramma’s op te stellen. Het CPB stelt dat het nauwelijks loont om nieuwe wegen of nieuwe spoorlijnen aan te leggen. Verbreding van snelwegen  kost meer dan het opbrengt. Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving adviseren om met het politiek omstreden rekeningrijden geld op te halen en dat te steken in onderhoud en beheer van de bestaande infrastructuur.

Bij het Blankenbugtracé kunnen vraagtekens worden geplaatst

 

Rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid (300 blz) link

blz 102 Blankenburgtunnel : afname reistijdbaten ca. 11% bij tolheffing  t.o.v. geen tolheffing.

blz 111 Het maatschappelijk rendement van spitsheffing is ongunstig in een laag groeiscenario (RC) en gunstig in een hoog groeiscenario (GE).

blz 113 Voor verschillende varianten van het zogenoemde Blankenburgtracé is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt, waarbij  zoveel mogelijk effecten van een maatregel herleid zijn tot een geldbedrag (zie uitleg op blz 43). Alle varianten hebben een positief saldo in het GE-scenario en een neutraal saldo in het RC-scenario. Invoering van tolheffing leidt in GE tot lagere maatschappelijke baten ter wijl de kosten toenemen. Reistijdbaten nemen met tolheffing (ten opzichte van een situatie zonder tolheffing) met circa 11 procent af voor het ‘Blankenburgtracé’. Een ander alternatief is het ‘Oranjetracé; daar nemen de reistijdbaten bij tolheffing af circa 24 procent’. De effecten op het gebied van emissies en verkeersveiligheid zijn erg beperkt. Ook bij tolheffing blijven alle varianten positief in het GE-scenario.

Zijn er nieuwe inzichten voor Nederland?

De makkelijke winst is al behaald met de uitbreiding van de capaciteit van het hoofdwegennet, zowel de nieuwe wegen als de verbreding van bestaande snelwegen. In Nederland is de ruimte beperkt is, daarom zijn de kosten om ‘nieuw asfalt in te passen’ zeer hoog. Meer treinrails aanleggen is volgens de planbureaus geen optie.’Uitbreiding van de spoorcapaciteit vergroot de mobiliteit en bereikbaarheid slechts beperkt, en tegen relatief hoge kosten.’ Wat wel wat oplevert en weinig kost, is het verbeteren van de mogelijkheden om naar en van het treinstation te gaan met de fiets. Investeren in voor- en natransport bij treinstations met bijvoorbeeld fietsvoorzieningen is effectiever en aanmerkelijk goedkoper dan kostbare uitbreiding van het spoorwegnet.

Het zijn geen opzienbarende conclusies. In wezen lijkt het een mantra, een boodschap die steeds weer herhaald wordt.

Rekeningrijden

De Planbureaus schetsen in hun rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid wat de kosten en baten zijn – uitgedrukt in geld en welvaart – van uiteenlopende mobiliteitsmaatregelen, zoals de aanleg van fietssnelwegen en  de uitbreiding van Schiphol. Het rapport beoogt  de politieke partijen een ‘keuzemenu’ te bieden.

Rekeningrijden zou de filedruk met 10% kunnen verminderen. Daarom hadden PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdD in 2012 al uiteenlopende voorstellen in hun verkiezingsprogramma’s staan om het rekeningrijden in te voeren. Het CDA had toen ook een voorstel in de maak, maar de leden stemden het weg. PVV en VVD zijn tegen elke vorm van kilometerheffing.

En dus duurt die discussie nu al bijna 20 jaar en er zal ook geen einde aan komen tenzij de EU het advies van de OESO (Rekeningrijden invoeren in de rijke landen) dwingend gaat opleggen.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Rob Lichtendahl
  15 mei 2016 at 15:58

  Wellicht is het zinvol dit bericht te lezen. Het betreft hier de door schrijver dezes op 5 mei verzonden mail t.a.v. Rijkswaterstaat.

  quote
  Geachte mevrouw Wezenberg,

  – Bij deze bevestig ik de goede ontvangst van uw mail, gedateerd 5 april en verwijzend naar het tweede deel van mijn verzoek,de periode 1992 – 1994 (Vrijgave van documenten betreffende de besluitvorming over de aanleg van de toen nog Westelijke oeververbinding geheten met uiteindelijk als voorkeursvariant de Blankenburgverbinding, uit de periode 1992-1994)
  .
  De aandacht gaat hierbij vooral uit naar onderdeel 1859, bestaande uit stukken betreffende advisering inzake de berging van specie (o.a. havenslib) die vrijkomt bij de uitvoering van rijkswaterstaatswerken, 1970-1979 1 pak (NL-HaNA_2.16.11.ead.pdf).
  Tevens zal gekeken worden naar de duur van die (voorgenomen) opslag en de eventuele overlap met de voorgenomen Westelijke Oeververbinding.

  – Tevens neem ik kennis van de door u jongstleden maandag telefonisch gedane mededeling. Gaf u bij een eerdere gelegenheid nog aan dat u partijen twee weken in de gelegenheid wilde stellen bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen vrijgave van de stukken, op voornoemde datum (2 mei 2016) gaf u te kennen een extra drietal weken nodig te hebben alvorens tot vrijgave van de stukken, die betrekking hebben op het eerste deel van mijn verzoek (Vrijgave van alle documenten over hetgeen momenteel in onderzoek is in relatie tot de plannen van de aanleg van de Blankenburgtunnel, daaronder begrepen alle correspondentie waaronder begrepen e-mail correspondentie en de notulen vanaf, 2010 (aantreden kabinet Rutte I) tot heden) te kunnen overgaan, dit mede gezien het grote aantal nog ‘te bewerken’ documenten (Het totaal aantal documenten betref ca 1.000).

  Ik constateer dat de vrijgave nagenoeg samenvalt met het verlopen van de mogelijkheid tot het indienen van de zienswijze op de voorgenomen aanleg van de Westelijke Oeververbinding. Dit ontneemt betrokkene(n)/belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze te baseren/in te dienen op basis van de vrij te geven documenten noodzakelijk voor een behoorlijke afweging. Ik merk hierbij op dat het WOB-verzoek is verzonden op 25 september 2015.

  Tevens is u aangegeven dat, in de wetenschap dat u niet de beschikking heeft over een second opinion op de MKBA, een verzoek daartoe op 11 november 2015 is gedaan aan de minister door een lagere overheid, meer specifiek de Gemeente Vlaardingen. Tot op de dag van vandaag is geen reactie op dit verzoek ontvangen.
  Ik constateer dat ook dit het indienen van een behoorlijke zienswijze in de weg staat.

  Betrokkenen/belanghebbenden worden door middel van een kopie van deze mail geïnformeerd.

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen,

  Met vriendelijke groet,

 2. B. Scheurwater
  14 mei 2016 at 12:50

  Abba zong het al MONEY MONEY that is what the world makes go round! en de burger? die mag betalen, dat wel natuurlijk

 3. 13 mei 2016 at 13:29

  Onze VVD Minister lapt elk advies aan haar laars en zet – samen met het Havenbedrijf – gewoon haar eigen zin door. Zij weet dat een BB-tol tunnel geen verkeersproblemen oplost, en wie gaat er straks betalen om in dezelfde files terecht te komen? Zij weet ook dat er al geborgde afspraken zijn gemaakt voor het aanleggen van een Oranjetunnel voor 2032. Dat maakt een Blankenburgtunnel helemaal overbodig. De minister maakt handig gebruik van de Crisis en Herstel wet, en zet daarmee lokale bestuurders buiten spel, en met de nieuwe Boswet in haar hand kan zij met de natuur doen wat ze wil. Voor het zogenaamde archeologisch onderzoek is er al veel gekapt en het 2e Volksbos is ook al verwijderd. Kan dit plan nog gestopt worden?! En de burgerparticipatie in deze; een wassen neus – burgers en organisaties zijn totaal niet serieus genomen. Straks – als onze mooie groene polder onherstelbaar verziekt is – kan de minister haar naam geven aan een tunnel die ongewenst en onnodig is, daar na verlaat zij de politiek….