MAASSLUIS | Op 19 juni 2023 heeft B&W een gesprek gehad met Defence for Children en de Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam m.b.t. de Verordening Jeugdhulp Maassluis 2023. Beide organisaties hebben juridische kritiek op de verordening en stellen dat de verordening vanwege het beschikkingsvrij werken in strijd is met de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Jeugdwet, het Kinderrechtenverdrag en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Banner LM

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vraag 1:
Kan de wethouder toelichten welke verschillen van inzicht met elkaar zijn gedeeld tijdens het gesprek?
Vraag 2:
Is het college naar aanleiding van dit gesprek van inzicht veranderd over de verordening?
Vraag 3:
Is het college naar aanleiding van dit gesprek voornemens om de verordening te wijzigen?
Vraag 4:
Bestaan er notulen van dit gesprek en bent u bereid deze aan ons beschikbaar te stellen voordat de verordening in oktober 2023 opnieuw wordt besproken in de gemeenteraad? Zo nee; waarom niet?


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek