MAASSLUIS | De Ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft onlangs een schrijven gericht aan de Gemeente om aandacht te vragen voor het op waardige wijze ouder worden. Het bestaat uit een manifest op één pagina waarin aandacht wordt gevraagd voor de ouderen. Het gaat onder meer over beleid, eenzaamheid, mantelzorg en vrijwilligerswerk, woonvormen, palliatieve zorg en stervensbegeleiding.
De gemeente heeft het stuk ter kennisgeving gearchiveerd. Daarentegen hebben diverse landelijke partijen CU, SGP, SP, CDA en PVV steunen dit manifest. Ook diverse bekende politici en BN-ers steunen het manifest. Iedereen die op individuele basis dit manifest wil steunen, gaat naar de website:
Klik op de PLUS om het MANIFEST te lezen
Manifest Waardig ouder worden

 
 1. Stel een coördinerend minister voor ouderenbeleid aan
Het ouderenbeleid in Nederland is versnipperd over verschillende ministeries. Wij stellen één minister aan die hier integraal verantwoordelijk voor wordt.
2. Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom
We moeten met elkaar in gesprek over hoe we denken over ouderdom en gebreken en over de waardering van het leven in ouderdom. De coördinerend minister start een publiekscampagne en actieprogramma voor samenhang en solidariteit tussen generaties.
3. Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen
Zorgverleners moeten signalen over eenzaamheid beter doorgeven aan welzijnsorganisaties. We vragen gemeenten de juiste ondersteuning te bieden aan lokale (vrijwillig ers)organisaties die eenzaamheid onder ouderen tegengaan en deze organisaties te betrekken bij het lokale ouderenbeleid. Gemeenten hebben de taak om via huisbezoeken het welzijn van ouderen goed in kaart te brengen en te zorgen dat de huishoudelijke hulp op orde is.
4. Stimuleer mantelzorg
We willen geen kostendelersnorm voor mantelzorgers en een ruimere verlofregeling voor mantelzorgers. Met een mantelzorgfonds of – vergoeding stellen we werkgevers of werknemers in staat de overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in rekening te brengen. Dagbesteding en respijtzorg dienen beschikbaar te zijn om mantelzorgers te ontlasten.
5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker
We maken de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die met ouderen werken gratis. Vrijwilligerswerk met ouderen is geen reden om te korten op de uitkering. Landelijk werkende vrijwilligersorganisaties krijgen de kans om door het gehele land vrijwilligersnetwerken te verstevigen of op te bouwen.
6. Laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg
Om het contact tussen ouderen en jongeren te bevorderen, worden jongeren gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen in de ouderenzorg. We voeren een maatschappelijke stage of  maatschappelijke dienstplicht in en faciliteren jongeren die vrijwilligerswerk doen.
7. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten
Waar buurtcentra en keukens in zorginstellingen worden gesloten, willen we juist dat er lokaal weer initiatieven ontstaan waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk kunnen eten. We dagen gemeenten uit om deze initiatieven te ondersteunen.
8. Maak meer ruimte voor passende woonvormen
We willen meer ruimte voor kleinschalige initiatieven waar mensen in huiselijke en vertrouwde sfeer kunnen genieten van hun oude dag. De financiering volgt de behoeften van ouderen. De coördinerend minister krijgt als opdracht mee om hier werk van te maken door het starten van een investeringsfonds en het bijeen brengen van woningcorporaties, die hierin ook
een rol spelen.
9. Investeer in passende en palliatieve zorg
Advance care planning, waarbij ouderen hun wensen met betrekking tot zorg naar het levenseinde bespreken, wordt een belangrijk onderdeel van goede zorg. Palliatieve zorg, waar mogelijk in de thuissituatie, wordt sterker in de zorg verankerd.
10. Investeer in levensbegeleiders
Het kabinet stelt voor om stervensbegeleiders te gaan opleiden en benoemen. Wij stellen voor om te investeren in levensbegeleiders. Mensen die bij ouderen op bezoek komen, levensvragen kunnen beantwoorden, een luisterend oor bieden en helpen waar nodig. Geestelijke verzorging is nogal eens een bezuinigingspost, maar blijft wat ons betreft een essentieel onderdeel van verpleeghuiszorg en zorgnetwerken.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt