MAASSLUIS | Sinds begin 2023 zijn 86 Oekraïners tijdelijk ondergebracht in De Vliet aan de P.C. Hooftlaan in Maassluis. Door de geplande sloop van de flat is alternatieve woonruimte nodig.

Toegankelijk via de brug naar het Wilgenrijk ligt het bedrijfsterrein van Lely en de Lely Campus. Het bedrijf Lely is vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bereid een lokale bijdrage te leveren door te investeren in 25 prefab-flexwoningen en haar grond voor 5 jaar om niet ter beschikking te stellen.

Lely financiert de aanschaf van de flexwoningen en vraagt geen geld voor de grond. Wel zal de gemeente huur verschuldigd zijn. B&W is daarom voornemens om de in de jaarbegroting opgenomen reserve ‘Nieuwkomers’ aan te wenden voor de financiering van de huur die verschuldigd zal zijn aan Lely.

Een gemeenteraadscommissie vergadert aanstaande dinsdag 28 maart over het voorstel.

Voorstel is dat de gemeente Maassluis een huurovereenkomst sluit met Lely voor de flexwoningen voor een periode van 5 jaar. De totale huurkosten voor een periode van 5 jaar worden bij de start van de huurperiode betaald aan Lely om rentelasten voor het project te besparen.

voorbeeld in Leiden

Toelichting

Voor de opvang van Oekraïeners geldt nu een zogenaamde SPUK- regeling vanuit het rijk, De SPUK voor opvang van Oekraïners ziet op alle kosten voor opvang, begeleiding, huisvesting etc.

De businesscase voor de opvang van Oekraïners, waarin ook de huur van de flexwoningen voor vijf jaar is opgenomen, resulteert met de huidige inzichten in een financieel positief resultaat.

█ RAADSVOORSTEL █ De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de komst van 25 flexwoningen op het terrein van Lely, de raming van het programma Sociaal domein met de bedragen uit de sluitende businesscase voor de jaren 2023-2028 te verhogen onder gelijktijdige verhoging van (rijks)inkomsten, de reserve Nieuwkomers in te zetten om de jaarlijkse fluctuerende baten/lasten te egaliseren alsmede de programmabegroting 2023 te wijzigen met de in het advies genoemde financiële consequenties en deze te verwerken in het eerstvolgende planning & control document.

Raadsstukken vind je HIER


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek