MAASSLUIS | De bezorgde bewoners belangengroep schrijft deze week aan alle Politieke Partijen actief in de Gemeente Maassluis een brief om hun eigen visie en standpunt prominent over te brengen aan de complete gemeenteraad en het college van B&W.

De gehele tekst vind je onderstaand.

De brief is vanaf nu een onderdeel van het Dossier Uiverlaan


Gemeenteraad Maasluis,
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Maassluis
Maassluis, 19 januari 2024,


Geacht college, geachte raadsleden, geachte vertegenwoordigers,
Wij richten ons tot u als de Bewoners Organisatie Bouwplannen Koningshoek (“BOBK”).

Wij zijn opgericht om gezamenlijk onze belangen te vertegenwoordigen en in overleg en bespreking te gaan met u naar aanleiding van de “Gebiedsvisie Maassluis West” waarin de gemeente Maassluis een zeer ingrijpend plan wil realiseren waarmee (vrijwel) alle beschikbare plekken in en rond Koningshoek worden bebouwd.

Bij ons hebben zich in enkele weken 112 huishoudens (231 personen) aangesloten die zeer bezorgd en verontrust zijn over de aard en omvang van de voorgenomen wijzigingen en plannen. Dit aantal groeit nog steeds. Op het moment dat wij de aanwonenden benaderden wist 60% van de huishoudens helemaal niet van het bestaan van de Gebiedsvisie laat staan de impact op hun woonsituatie.

Grote impact van uw bouwplannen, concept gebiedsvisie
Onze leden hebben vaak een woning aangehouden, gekocht en/of verbouwd op basis van de bestaande visie en bestemmingsplan en toezeggingen van de Gemeente. De huidige structuurvisie spreekt van de aanleg van groenvoorzieningen en 100 woningen.
Omdat wij veel overlast hebben gehad van de aanleg van het gebied Balkon en een nimmer aflatende stroom bussen en vrachtauto’s over de Uiverlaan bij de bouw van de metro zou er een parkje komen. Er moest “balans” zijn met een goede groenvoorziening.

Zoals aangegeven zijn wij zeer bezorgd over de huidige wijzigingsplannen. Allereerst maakt de gemeente een draai in beleid waar nu de focus volledig wordt gelegd op ongeremde bouw, zonder overleg met- en tot schade van de omwonenden en andere inwoners van Maassluis. Verder hebben onze deelnemers veel zorgen en bezwaren op basis van het plan als geheel, bijvoorbeeld vanwege de bouwdichtheid, bouwafstand tot de huidige bebouwing, bouwhoogte, en toename parkeerdruk.

Beoogde snelheid van de besluitvorming en participatie
Wij hebben zeer snel gehandeld om ons te organiseren en vervolgens de gemeente tegemoet te kunnen treden met overleg. Nu zagen wij dat er op 23 januari 2024 al een concept Raadsbesluit zou worden behandeld waarmee de visie van de gemeente al in een kader gevend concept wordt vastgesteld: 375 tot 500 woningen, 5 tot 6 woonlagen met ook “extra hoogteaccenten”, op basis van een tekening waarmee ons woongebied getransformeerd wordt van een bewoonbaar en groener wordend stukje Maassluis zoals
in het huidige beleid verwoord tot een op hoogte volgebouwd gebied met een ongekende woningdichtheid. Op dit moment is de definitieve datum van behandeling ons niet duidelijk.

Het Raadsvoorstel spreekt ook over participatie:
“In de tweede fase organiseren we een inloopbijeenkomst. Hiervoor worden omwonenden en geïnteresseerden (die via het platform hun gegevens hebben achtergelaten) actief uitgenodigd via verschillende kanalen. Ook zetten we in op het breed uitnodigen van jongeren, toekomstige bewoners, woningzoekenden (via woningcorporatie). De inloopbijeenkomst geeft mogelijkheid aan deelnemers om zelf rond te lopen langs panelen waarop verschillende thema’s uit de gebiedsvisie zijn uitgelicht. Zij kunnen vragen stellen en suggesties en ideeën inbrengen.

Bijvoorbeeld:
wat zijn de wensen op het gebied van wonen (woonwensen) en de voorzieningen? Wat zijn suggesties voor duurzaamheid? Wat zijn wensen op het gebied van de buitenruimte (groen, routes, aansluiting met de omgeving)? De suggesties worden meegenomen in het verder uitwerken van de gebiedsvisie tot het concept stedenbouwkundig plan. Ook toekomstige gebruikers (zoals zorg en sport, onderwijs) betrokken worden bij de participatie.”

In uw Participatieplan Gebiedsvisie Maassluis West dat ons ter hand is gesteld schrijft u over de participatieruimte het volgende: “De hoofdlijnen van het programma staan vast, bijvoorbeeld dat er circa 500 woningen in het gebied komen. (….) Dit staat niet ter discussie.

Vervolgens noemt u vijf thema’s waarover mag worden gesproken, met onderwerpen als: fietsroutes, wandelroutes, bomen, groen, omgaan met water, energieneutraliteit, en zo meer.

Uit bovenstaande moeten wij toch vrezen of zelfs concluderen dat het plan voor wat betreft bouwkundige inrichting al een gelopen zaak is, dus zonder serieuze ruimte voor inhoudelijk overleg over de algemene inrichting en opzet van de bebouwing, althans als het Raadsvoorstel wordt aangenomen.

Dringend verzoek
In het huidige proces wordt de juist ingegane omgevingswet niet gevolgd omdat die niet van toepassing is (zou zijn). Bij een eventuele wijzing bestemmingplan gaat deze wet wel gelden, echter het dan voorgestane participatiebeleid is ons onduidelijk en komt hoe dan ook te laat. Dit dwingt ons wellicht tot een rechtsgang die niemand zou moeten willen en op dit moment ook voorkomen moet kunnen worden

Op grond van bovenstaande doen wij een klemmend beroep op u nog niet over te gaan tot goedkeuring van / stemming over het Raadsvoorstel met Zaaknummer 593742 voordat u met ons in overleg heeft gevoerd over onze bezwaren, om daarmee ook onze belangen als huidige bewoners (aanwonenden) recht te doen.

Hoogachtend,
Bewoners Organisatie Bouwplannen Koningshoek
Namens deze,
Kerngroep


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema