MAASSLUIS | De gemeenteraad houdt op dinsdagavond een themavond waarop onder meer de visie op het wegennet werd besproken.

De bespreking integraal terugkijken:

de LINK: https://maassluis.notubiz.nl/bijeenkomst/978678/Thema-avond%2020-09-2022

Om een verkeersveilige stad te realiseren zet de gemeente in op maak een punt van nul verkeersslachtoffers door het minimaliseren van ongevalsrisico’s. Hierbij focust de gemeente zich de komende jaren specifiek op infrastructurele- en gedragsmaatregelen. Gemeente Maassluis zet in op mobiliteit voor iedereen en maakt een bewuste en passende afweging tussen efficiënte en inclusieve mobiliteit. Hierbij hanteert de gemeente bereikbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid als uitgangspunt. De gemeente kiest bewust voor emissieloze en actieve vormen van mobiliteit om de kansen op het gebied van milieu en gezondheid optimaal te benutten. Van autocultuur in 2020, naar een fietscultuur in 2040.

Leidraad is onderstaande onderzoeksrapport van 42 bladzijden (klik op knop).

Voornaamste conclusie is dat het voor de doorstroming noodzakelijk is om twee kruisingen op de Laan 1940 – 1945 te reconstrueren. Het gaat om kruisingen Prinses Julianalaan/Zuiddijk en P.C. Hooftlaan/Mesdaglaan. Ook blijft het voor Maassluis van belang dat voor de kruisingen rondom de Oude Veiling een passende oplossing gevonden wordt.

Daarnaast zorgt de verdere uitvoering van de Mobiliteitsvisie 2020-2040 voor verbeterde doorstroming op het wegennet en een infrastructuur die alle vervoerwijzen faciliteert. Uitvoeringsmaatregelen voortvloeiend uit de Mobiliteitsvisie 2020-2040 moeten wel in de volle breedte worden benut. Dit zijn o.a. het verbeteren van het fiets- en loopnetwerk en het vaststellen van nieuw parkeerbeleid met extra aandacht voor de parkeernormen rond metrostations.


De woningbouwplannen leiden niet tot knelpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Voor geluid geeft het rekenmodel op een aantal wegen stijgingen van meer dan 1,5 dB, vooral op de Rozenlaan. Monitoring en streven naar verbeteringen van deze aspecten blijft altijd van belang.

Met deze actualisatie van de Wegenstructuurvisie zien we dat de kruising Dr. Albert Schweitzerdreef-Maasdijk geen knelpunt meer. Dit komt door de inmiddels gerealiseerde verkeersregelinstallatie. Er ontstaan nieuwe knelpunten op twee kruisingen op de Laan 1940-1945. Deze zijn het gevolg van gewijzigde verkeersstromen door andere sociaaleconomische en demografische ontwikkelingen dan indertijd verwacht werden, waardoor autonome groei sterker is dan eerder verwacht. Beide op- en afritten van de snelweg (nr. 6 en 7) en de kruising Oude Veiling blijven knelpunten. Met de reconstructies en de maatregelen vanuit de Mobiliteitsvisie 2020-2040 heeft Maassluis in 2040 een goed doorstromend wegennet. Ook met de toename van ruim 3.100 woningen ten opzichte van 2016, zoals in diverse bestemmingsplannen is vastgesteld, is er nog ruimte op het wegennet.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt