MAASSLUIS | Per brief informeert B&W de gemeenteraad dat het ontwerpbestemmingsplan Westgaag ter visie is gelegd. Dit betreft het laatste, meest noordelijke deel van het Masterplan Wilgenrijk (zie luchtfoto hieronder). Tevens heeft B&W voor dit bestemmingsplan een Anterieure Overeenkomst (ofwel Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst) vastgesteld, waarover met de ontwikkelaar overeenstemming is bereikt. Deze ontwikkelaar verwerft de gronden van de huidige eigenaar.

Masterplan Dijkpolder; het eerste bestemmingsplan
Voor de ontwikkeling van de Dijkpolder (inmiddels benoemd als Wilgenrijk) heeft de gemeenteraad van Maassluis in 2012 het Masterplan Dijkpolder vastgesteld. Dit Masterplan gaat uit van een ontwikkeling van circa 1.750 woningen (met een bandbreedte van 1.500 tot 1.875 woningen). Dit is het deel van de Dijkpolder dat in 2004 aan Maassluis is toegevoegd met de opdracht om daar woningen te realiseren. Op 4 februari 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dijkpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de eerste fasen van het nieuwe woongebied ‘Wilgenrijk’, bestaande uit maximaal 1.150 woningen, planologisch mogelijk. Dit aantal is gebaseerd op destijds geldende Provinciale woningbouwprognoses. Het noordelijke deel van de Dijkpolder behield daarbij voorlopig een agrarische bestemming.

Toegenomen woningvraag; het tweede bestemmingsplan

De woningbouwprognose van de provincie Zuid-Holland en de gemeentelijke Woonvisie tonen een toegenomen woningbehoefte aan. Deze extra behoefte is ook merkbaar in de ontwikkeling van Wilgenrijk, die voor loopt op de beoogde planning. De 1.150 woningen, die op basis van het geldende bestemmingsplan mogelijk zijn, zijn deels gerealiseerd of zullen op korte termijn ontwikkeld gaan worden in het zuidelijke deel van het gebied Wilgenrijk.

Met vaststelling van het bestemmingsplan Wilgenrijk-Noord door de gemeenteraad in 2022 kreeg een deel van het nog agrarisch bestemde deel van Wilgenrijk een woonbestemming. Het deel Westgaag behield nog de agrarisch bestemming. Met het bestemmingsplan Wilgenrijk-Noord werd het planologisch mogelijk het aantal te bouwen woningen te verhogen met maximaal 475 woningen. Dit bestemmingsplan is overigens nog niet onherroepelijk vanwege het beroep dat is ingesteld bij de Raad van State. Hieronder een verbeelding van de stand van de ontwikkeling in Wilgenrijk (april 2021).

Meer betaalbaar bouwen

In Maassluis streven we naar een betaalbare woning voor iedereen; goed wonen is een eerste levensbehoefte. Een woning is veel meer dan alleen een dak boven je hoofd ter bescherming tegen de kou of de regen. Je woning is je thuis: waar je slaapt, waar je eet, waar je ontspant en waar je vrienden en familie ontvangt. Waar je kinderen opgroeien of kleinkinderen komen spelen.
Vanwege het grote tekort aan woningen bouwen we daarom de komende jaren veel woningen en sturen we daarbij ook op het bouwen en behouden van voldoende betaalbare woningen voor inwoners met lage en middeninkomens.
Met de ontwikkelaar voor het bestemmingsplangebied Wilgenrijk-Noord werd overeenstemming bereikt over een stedenbouwkundige verdichting, waarmee het totaal aantal woningen in dit bestemmingsplan op 475 kwam. Hierdoor werd een verhoging van het aandeel “bereikbare woningen” mogelijk: van 25% naar 30% (van die 30% wordt 75% sociale huur en 25% betaalbare koop, geoormerkt voor starters).

Het derde bestemmingsplan; Woningdifferentiatie

Met een efficiënte stedenbouwkundige verkaveling kunnen in het derde en laatste
bestemmingsplangebied (bestemmingsplan Westgaag; het meest linkse groene vlak in voorgaande afbeelding) 250 woningen gerealiseerd worden
.

█ Hierdoor komt het totaal aantal woningen in Wilgenrijk uit op maximaal 1.875. De Ontwikkelings- en Realisatieovereenkomst Westgaag voorziet in een woningbouwprogramma met deze 250 woningen, waarvan 33% sociale huurwoningen, 12 middendure huurwoningen (=4,8%) en 12,6% betaalbare koopwoningen. Het resterende deel betreft koopwoningen in de vrije sector. Daarmee komt het percentage betaalbare woningen in Westgaag op 50,4%.

Dit voldoet ruimschoots aan de Doelgroepenverordening 2020 waaronder deze programma-afspraak met de ontwikkelaar tot stand is gekomen (ten minste 33% sociale huur en 10% middendure woningen).

Het voldoet ook aan het percentage van minimaal 33% sociale huurwoningen uit het coalitieakkoord, maar niet aan de ambitie in het coalitieakkoord om 30% middendure woningen te realiseren, en niet aan het totaalpercentage betaalbaar van 66,6 procent uit de Woondeal.

█ Het woningbouwprogramma waarover nu met de ontwikkelaar overeenstemming is bereikt, achten wij echter passend voor dit laatste deel van Wilgenrijk en het maximaal haalbare bij de huidige marktomstandigheden.

Het derde bestemmingsplan; Ontwikkel- en realisatieovereenkomst


Met de overeenkomst voor Westgaag wordt tevens vastgelegd dat de hoogwaardige kwaliteitskaders van de twee eerdere bestemmingsplangebieden evenzeer van toepassing zijn bij het plangebied Westgaag, met extra aandacht voor klimaatadaptatie.

█ De verkeersontsluiting van Westgaag vindt door Wilgenrijk-Noord plaats en sluit vervolgens aan op de tweede hoofdontsluiting Wilgenrijk op de Westlandseweg, bij de rotonde met de Dr. Jan Schoutenlaan.


De geluidswal wordt doorgetrokken langs het plangebied Westgaag, ongeveer tot halverwege tussen de A20 en de Weverskade.
Deze verlenging wordt gerealiseerd door de ontwikkelaar van Wilgenrijk-Noord, waarvoor een aanvulling op de Realisatieovereenkomst Wilgenrijk is overeengekomen (Allonge III).

Overleg met belanghebbenden

Met het bestuur van het naastliggende Transportcentrum Westland en met de buurgemeente Westland zijn diverse overleggen gevoerd over de voorgenomen plannen voor het plangebied Westgaag.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 15 december 2023 ter inzage. In het eerste kwartaal van 2024 zal het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen