De bewoners van woonpark Boonervliet hebben hun zienswijze ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de in het Ontwerp Bestemmingsplan Sluispolder West, Fase 1 opgenomen sporthal die als onderdeel van de nieuw te bouwen school gerealiseerd zou gaan worden.

Ze vinden dat zo’n sporthal voldoende groot en functioneel moet zijn om te kwalificeren als “Derde Sporthal”. In het verleden is er regelmatig gepubliceerd over de noodzaak van een ”Derde Sporthal”. Als mogelijke locatie wordt de Sportlaan genoemd, maar ook andere locaties zijn in diverse rapporten als goede alternatieven geïdentificeerd. De “Derde Sporthal” zou in de behoefte van zowel scholen in de Sluispolder en omgeving als van de diverse binnensportverenigingen in de gemeente moeten voorzien. De plannen voor de “Derde Sporthal” zijn uiteindelijk niet verder gekomen dan dat er gewacht wordt op initiatieven uit de particuliere sector. Er is vooralsnog binnen de gemeente geen geld om een dergelijk grote sporthal te realiseren.

voordeel sporthal bij school
Wijkbewoners vinden dat de gemeente nu de gelegenheid te baat moet nemen om een nieuwe (grote) sporthal als onderdeel van de nieuwe school te realiseren, zodat er niet in een later stadium alsnog een nieuwe sporthal (de “Derde Sporthal”) nodig blijkt te zijn. Dit laatste zou voor extra kosten voor de gemeente en haar burgers zorgen omdat dit dan eigenlijk een “Vierde Sporthal” zou zijn.

Sportlaan Accomodaties

Woonpark Boonervliet en de door o.a. parkeren en evenementen nu al vaak overlastgevende voorzieningen aan de Sportlaan: twee sportverenigingen, een zwembad en een restaurant/trouwlocatie.  Klik op de kaart voor een grotere weergave.

Een bijkomend voordeel van de “Derde Sporthal” bij de nieuwe school is dat dit alle – in eerder genoemde rapporten – voordelen (nabijheid van scholen zoals Revius College en de nieuwe school zelf, alsmede nabijheid bij het centrum van de stad) in zich heeft.

nadelen locatie Sportlaan
Daarnaast heeft het niet de nadelen die een “Derde Sporthal” aan de Sportlaan wèl heeft, namelijk afstand tussen de scholen en het moeten oversteken over de Laan 1940-1945 en beperkte ruimte voor inpassing. Eventueel ruimtetekorten bij de nieuwe school voor een grotere hal dan nu voorzien en voor parkeerterrein, kunnen nu opgelost worden door aanpassingen in het plan.

In de raadsinformatiebrief van 8 april 2015 geeft het college antwoord op vragen van diverse politieke partijen over binnensportaccommodatie.Hieruit hebben de bewoners begrepen dat de gemeente werkt aan een vernieuwde en ”qua tijdspad realistisch meerjaren uitvoeringsscenario voor de binnensportaccommodaties, passend in het beeld van Maassluis in 2020”. Het lijkt qua  beslissingsprocessen juist dat er pas wordt doorgegaan met het Concept Bestemmingsplan Sluispolder West Fase 1 als er eerst is vastgesteld hoe de binnensportaccommodatie er uit gaat zien. Met andere woorden, het plan voor de sporthal bij de school kan pas verder uitgewerkt worden nadat de gemeenteraad het uitvoeringsplan voor de binnensportaccommodaties definitief heeft vastgesteld.

Een “Derde Sporthal” aan de Sportlaan stuit op grote weerstand van de bewoners van de wijk. De reeds nu frequente overlast o.a. door parkeren en bij evenementen van de reeds aanwezige accomodaties aan de Sportlaan (zwembad Dol-fijn, voetbalvereniging VDL, tennisvereniging Bequick en restaurant/trouwlocatie De Ridderhof) zou nog verder toenemen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt