MAASSLUIS | B&W beantwoordde de vragen van de PvdA fractie over de hevige wateroverlast als volgt

De regenbui die 29 mei jl. viel was enorm van omvang en intensiteit. Er viel 63 millimeter in 35 minuten dat is een intensiteit van 108 mm/uur. Een bui van deze omvang hebben we in Maassluis nog nooit gemeten en komen ook landelijk niet vaak voor. Dit is een regenbui die te vergelijken is met de regenbui waarmee in de klimaatstresstest (verplichte fictieve doorrekening van de stad om inzicht te krijgen of een stad de klimaatveranderingen goed aan kan en waar de knelpunten zitten) gerekend moet worden.

Deze extreme regenbui kan dan ook gezien worden als een goede test voor ons rioolstelsel en wat ons in de toekomst mogelijk vaker te wachten staat. Eind 2017 heeft de gemeente een eerste versimpelde klimaatstresstest voor hemelwater uitgevoerd, door een fictieve bui van 60 mm in één uur door ons rioleringsmodel te laten verwerken. Deze exercitie gaf in hoofdlijnen een vergelijkbaar beeld met wat er op 29 mei heeft plaats gevonden.

Geconcludeerd kan worden dat Maassluis ondanks een aantal knelpunten verder goed opgewassen is tegen extreme bui. Deze uitkomsten zijn ondertussen verder gevalideerd en worden toegegevoegd aan het afwegingskader voor investeringen in het nieuwe Beheerplan Riolering /GRIS 7619-2023 dat in 2018 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Hieronder volgen uw vragen met daar ondei\cursief onze antwoorden.

 

 • Vraag 1: Heeft u in beeld waar in de stad er ernstige overlast en/of schade is opgetreden door de wateroverlast van 29 mei?
  Ja dit is goed in beeld, zie inleiding.
 • Vraag 2: Het is bekend dat de riolering niet berekend is op zoveel water in zo een korte tijd. We hebben wel gezien dat op plekken waar er nieuwe riolering is aangelegd de overlast een stuk minder was dan op andere plekken in de stad. Is er een verband tussen verouderde riolering en de ontstane wateroverlast te leggen?
  Ja dat is er. Nieuwe riolen worden groter gedimensioneerd en hebben daardoor zowel een groter bergend vermogen, als een betere afvoercapaciteit naar bergende voorzieningen. Het vervangen van oudere riolen is een doorlopend proces met een cyclus van ongeveer 50 jaar; verbeteringen vinden daarom plaats met kleine stapjes. In het GRP zal voor het oplossen van knelpunten bij piekbuien een voorstel worden opgenomen.
 • Vraag 3: Kunt u ons aangeven hoe het staat met de uitvoering van de geplande investeringen in de rioolvervanging van de afgelopen 3 jaar, zoals gepland in het rioleringsplan?
  De geplande investeringen worden in grote lijnen uitgevoerd conform planning. Nadere informatie hierover ontvangt u bij het nieuwe Beheerplan Riolering/GRP en het Uitvoeringsprogramma 2019.
 • Vraag 4: Heeft u in beeld waar overlast is ontstaan door achterstallig onderhoud zoals verstopte rioolputten en verzakkingen in de bestrating of dat de plek van overlast te stenig of te verhard was?
  De riolering heeft gezien deze enorme bui haar werk goed gedaan. Binnen een korte tijd waren de straten weer goed begaanbaar. Er is dan ook geen overlast ontstaan door achterstallig onderhoud aan riolen. Het is normaal dat kleine lekkages in kolk en huisaansluitingen bij dit soort regenbuien plots zichtbaar worden. De relatief krappe riolen, de afwezigheid van beschikbare watergangen en de grote hoeveelheden aan verharding hebben zeker in de Binnenstad en rond de Constantijn Huijgensstraat een negatief effect gehad op de verwerking van deze enorme bui.
  Vraag 5: Bent u het met de PvdA fractie eens dat de situatie van dinsdag ook kan werken als een extra impuls om meer te investeren in klimaatadaptatie en duurzame initiatieven als meer groene daken en minder vol betegelde tuinen? Welke stappen gaat u nemen om hiervoor meer natuurlijke waterberging in de stad te realiseren?
  Wij zijn het met u eens dat investeren in een klimaatadaptieve stad nodig is. In het nieuwe Beheerplan Riolering/GRP komen we met voorstellen (onder de noemers “Maassluis Rainproof” en “Operatie Steenbreek”)  hoe en waar te investeren, stimuleren etc..
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt