MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de mantelzorgverzekering. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

 


1. Kent u het genoemde artikel uit Binnenlands Bestuur?

Wij zijn op de hoogte van het artikel.

2. Bent u op de hoogte van het feit dat ook mantelzorgers onder het grootste deel van de dekking vallen van de door de gemeente voor vrijwilligers afgesloten verzekering?

Ja, en daarnaast geldt de verzekering ook voor: maatschappelijk stagiairs en mensen die in het kader van ‘gemeentelijke tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen.

3. Bent u het met ons eens dat de informatie die thans op de website staat met betrekking tot mantelzorgers en hun aanspraak op vrijwilligersverzekering niet volledig is? Zo neen, waarom niet?

De informatie op de website is volledig. Op de gemeentelijke website treft u onder “zorg en Welzijn”, rubriek “Vrijwilligerswerk” de informatie aan met betrekking tot het door u aan de orde gestelde onderwerp en zijn de bijzonderheden weergegeven op de daar opgenomen link naar

Prikbordmaassluis. (downloads)

Recent is het technische beheer van de website overgedragen naar een andere partij en hierdoor zijn er enige tijd links buiten werking geraakt. Deze zijn inmiddels weer geactiveerd.

4. Zo ja, wanneer past u de informatie aan en op welke wijze gaat u mantelzorgers actief voorlichten over het feit dat zij ook aanspraak kunnen doen gelden op de vrijwilligersverzekering?

Zie ons antwoord bij vraag drie. De informatie voor mantelzorgers staat op de gemeentelijke site en Minters Mantelzorg is op de hoogte. Deze organisatie verzorgt de ondersteuning van mantelzorgers in onze gemeente. Deze organisatie is gevraagd om in haar communicatie nog eens extra aandacht te geven aan het bestaan van de vrijwilligersverzekering. Daarnaast is het onderwerp ook in de nieuwsbrief van het Vrijwilligerssteunpunt in maart 2017 gepubliceerd.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt