OTB = ontwerp tracé besluit; Het zijn bezwaren, maar formeel spreekt men van zienswijze

MAASSLUIS | De gemeente Maassluis in beginsel tegen de aanleg van de Blankenburgverbinding. Aangezien Maassluis zich realiseert dat de Blankenburgverbinding er toch zal komen, heeft zij zich in nauwe samenwerking met de betrokken bestuursorganen actief ingezet voor een zo goed mogelijke inpassing van de Blankenburgverbinding in het polderlandschap.

Er is een zienswijze ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

“Op grond van al het onderstaande, verzoeken wij het OTB en MER Blankenburgverbinding zodanig aan te passen dat recht wordt gedaan aan de genoemde verkeersaspecten, de milieuaspecten en, niet in de laatste plaats, de belangen van de inwoners van Maassluis. Tevens wordt verzocht dat rekening wordt gehouden met ons verzoek om bovenwettelijke maatregelen en dat wordt nagedacht over het niet realiseren van de Kanteldijk.

 


 

Verkeer

B&W uit zijn zorg over de te verwachten verkeersgroei op de N468 en de A20 ter hoogte van Maassluis en de te verwachten toename van geluidsoverlast in het gebied naast de A20. Uit het verkeersonderzoek dat in het kader van het project is uitgevoerd, blijkt dat de Blankenburgverbinding effecten heeft op het onderliggend wegennet. Daarbij is lastig, dat met het verkeersmodel van RWS niet goed voorspeld wordt of zich daadwerkelijk capaciteitsproblemen op het onderliggend wegennet en op de kruisingen en rotondes bij de aansluitingen voordoen.

Naast effecten op het onderliggend wegennet uiten wij ook onze grote zorgen over de bottleneck die de Boonervlietbrug vormt in de A20 en de daaraan gerelateerde doorstromings- en
verkeersveiligheidsproblemen. Hoewel deze bottleneck buiten de scope van het project Blankenburgverbinding is gebleven, maakt de toename van verkeer op de A20 dat de problemen van
deze bottleneck in de toekomst sterk zullen toenemen. Wij bevelen aan in het besluit over de Blankenburgverbinding deze bottleneck expliciet te benoemen als aandachtspunt voor de toekomst.
Tenslotte leeft bij ons de vrees dat met de realisering van de Blankenburgverbinding het langzaamverkeersverbinding niet langer is geborgd. Is de minister bereid om een langzaamverkeersverbinding te betrekken bij het besluit?

Geluidseffecten
Tijdens gesprekken en schrijven met o.a. Rijkswaterstaat wordt beweerd dat het leefklimaat binnen de gemeente Maassluis niet zal verslechteren ten aanzien van het aspect geluid. Met klem willen wij benadrukken dat de akoestische situatie wel degelijk in negatieve zin veranderd. Deze fout is ook in de effectstudie Natuur Blankenburgverbinding geslopen.

Waterhuishouding
Voor het voorbelasten van de kanteldijk zijn de gevolgen voor het biotoop van de rietputten onvoldoende in kaart gebracht. Verder zal de aannemer, om de ondertunneling van de spoorbaan te kunnen realiseren, het nu drassige terrein geschikt moeten maken voor zwaar materieel. Beide aspecten hebben aanzienlijke gevolgen voor de waterhuishouding maar ook voor de biotoop van de rietputten.

Luchtkwaliteit
De Handreiking Rekenen luchtkwaliteit heeft het over het eerste jaar van ingebruikstelling. Doordat Rijkswaterstaat zich hier niet aan houdt is dit een fout in de procedure. Te meer door het feit dat met de tegenvallers in de achtergrondconcentraties het niet is uitgesloten dat in 2020/2022 niet overal in het studiegebied aan de grenswaarden voor NO2 wordt voldaan. Tevens wordt er onvoldoende rekeningen gehouden met het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor het Natura 2000 gebied in Hoek van Holland in relatie tot de Hoekse Lijn. Dit moet in kaart gebracht worden voordat de procedure verder kan.

Natuur
De maatregelen die voorgesteld worden om de vleermuisroute langs de Botlekweg, waar deze boven de tunnel komt te liggen, in stand te houden kunnen op gespannen voet komen te staan met de geplande inrichting. Wel is er nu sprake van bomenrijen of struweel. Onduidelijk is wat daarmee bedoeld wordt, dit moet verduidelijkt worden. Als dit struweel te laag uitgevoerd wordt zal de vleermuisroute toch niet stand houden. Vanaf een hoogte van 2 tot 2,5 meter zal het wel werken (bosplantsoen). We willen de variant dan ook concreet benoemd zien. Een struweel is naar onze mening onvoldoende compensatie voor de vleermuizen. Veel hangt hierbij ook af van het verlichtingsplan.

Bovenwettelijke maatregelen
In het natuuronderzoek en het akoestisch onderzoek wordt geconstateerd dat de geluidsbelasting in de Zuidbuurt van Maassluis met 5 dB kan toenemen. Er worden hier echter geen  geluidsreducerende maatregelen genomen. Maatregelen in de tussenliggende ruimte zijn niet wenselijk vanuit de open landschapsvisie. De geluidsbelasting in de Zuidbuurt kan daarentegen ook verminderd worden met het plaatsen van geluidsschermen langs de A20. Om deze reden hebben wij verzocht om alsnog bovenwettelijke maatregelen te treffen ter hoogte van Maassluis als compensatie voor de toename van geluidsproductie.

Kanteldijk
Tenslotte is door experts gedurende het ontwerpproces geopperd dat een eventueel verstevigde tunnelbuis voldoende veilig is en de aanleg van een kanteldijk niet noodzakelijk is. Het niet realiseren van een kanteldijk biedt grote voordelen voor inpassing van de Blankenburgverbinding. Daarmee wordt voorkomen dat de weg in het open landschap van de Rietputten over een heuvel circa 5 meter boven maaiveld komt te liggen. We verzoeken de minister of zij bereid is hierover na te denken.

 

 

 

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt