MAASSLUIS | B&W had toegezegd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot een jeugdparlement te komen. Een jeugdparlement is een mogelijke vorm om jongeren die nog niet stemgerechtigd zijn bij besluiten te betrekken die hen direct raken. 

In de tijd tussen de toezegging en het schrijven van deze Raadsinformatiebrief zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In het coalitieakkoord 2018 — 2022 is het onderwerp jeugd en politiek en lokale democratie ook benoemd. Zo is bij hoofdstuk 5, Onderwijs, de volgende passage opgenomen:

“Wij gaan jongeren meer betrekken bij de lokale politiek, waarbij o.a. initiatieven om een jongeren (gemeente)raad in te stellen positief benaderd worden.”

Met een raadsinformatiebrief informeert het college tussentijds  de gemeenteraad over wat er tot nu is gedaan om jongeren meer te  betrekken bij de lokale politiek.

Daarbij hanteren B&W de volgende uitgangspunten:

  • Wij vinden het vanzelfsprekend dat we over de functie, inhoud en vorm van betrokkenheid van jongeren bij de gemeentelijke politiek en democratie met de jongeren zelf het gesprek voeren. Wat vinden zij belangrijk, hoe zien zij die betrokkenheid voor zich en welke vorm past daarbij?
  • Daarbij gaan we niet uit van een vast model, zoals bijvoorbeeld een jeugdparlement. Vooralsnog stellen wij ons op het standpunt dat er verschillende vormen van deelname naast elkaar kunnen bestaan. Om dat gesprek met jongeren aan te gaan, zullen wij samenwerken met het jongerenwerk en het onderwijs.

Wat is er tot nu toe gedaan? Na het zomerreces is B&W met het jongerenwerk om tafel gaan zitten om te onderzoeken hoe zij met elkaar jongeren bij lokale politiek kunnen betrekken. Kort gezegd komt het erop neer dat ze ‘het onontgonnen gebied van jongerenparticipatie gaan omploegen, zaaien en kijken wat we kunnen oogsten’.

Daarbij is het volgende idee bedacht.

Het Vlogteam van Welzijn E25 gaat in de vlogs een relatie leggen tussen wat jongeren  tegenkomen in hun leven en hoe de gemeente daar een rol in speelt.

© PXB CC

 

Een willekeurig voorbeeld:

Een groep jongeren voetbalt elke zondagavond in de wethouder Smithal. Maar hoe zorgt de gemeente er nu voor dat dat kan? Welke gezicht hoort daarbij en welke bestuurder? Een vervolgstap is dat we in gesprek gaan met jongeren. Wat vinden zij belangrijk, hoe kijken zij aan tegen de gemeenten? Uit onderzoek blijkt dat jongeren geïnteresseerd zijn in politieke onderwerpen, zolang het maar geen politiek wordt genoemd.

Tevens zullen we in overleg met het onderwijs aan iedere basisschool het aanbod doen om het stadhuis te bezoeken om leerlingen kennis te laten maken met de lokale democratie. Daarbij zien we mogelijkheden om momenten zoals de Europese Verkiezingen en de Verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 aan te grijpen om het gesprek te voeren met jongeren.

Tot slot zullen wij met een extern bureau kijken hoe de gemeente eventueel ondersteund kan worden om jongerenparticipatie bij de lokale politiek vorm te geven.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    21 december 2018 at 09:01

    “Jeugd Geeft Niet Alleen Deugd Maar Heeft De Toekomst!”