Bijgaande video helpt wellicht bij de beeldvorming over de feiten.

Vermeldenswaardig is ook dat een van de snoeiend medewerkers een foto maakte van Jelle Ravestein die de video maakte. Hij zei:”Ik wil wel weten wie ons filmt”…


MAASSLUIS | Wethouder Fred Voskamp heeft enkele weken geleden aangegeven dat het snoeien in het gehele gebied langs de Rozenlaan valt onder regie van Stadsbedrijf Maassluis. De fractie van de CU heeft in die periode schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over het kappen van bomen aan de Rozenlaan. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

 

 

Vraag 1 en 2. Waarom heeft u deze werkzaamheden niet vooraf gecommuniceerd met de bewoners ic. de Bewonerscommissie van de Vertowijk? Hoe bent u van plan om in de toekomst, bij werkzaamheden die bewoners kunnen raken, te gaan communiceren? 

De werkzaamheden aan de Rozenlaan betreffen reguliere snoei- en dunningswerkzaamheden, gericht op het in stand houden van een gesloten plantstrook. Sinds de aanleg van deze groenstrook, enkele tientallen jaren geleden, is er regelmatig gesnoeid en gedund. Dergelijke werkzaamheden waarbij de inrichting van de buitenruimte niet wijzigt worden niet vooraf aangekondigd tenzij er overlast verwacht wordt of er verkeersmaatregelen genomen moeten worden.

Vraag 3. Zou het niet beter zijn om voor de hele stad een communicatieplan op te stellen zeker met het oog op de toekomst met de nieuwe omgevingswet?

Bij de totstandkoming van de omgevingswet en de onderwerpen die daarbij aan de orde komen, waaronder communicatie en participatie, wordt de gemeenteraad betrokken. Het Stadsbedrijf gaat in samenwerking met de afdeling communicatie werken aan een zogenaamde “onderhoudskalender” voor de gemeentesite en gemeentepagina, waarin uitleg wordt gegeven over de uit te voeren onderhoudsmaatregelen van het komende seizoen.

Vraag 4. Kunt u precies aangeven hoe dik de bomen waren die gekapt zijn en hoe deze dikten en lengten zich verhouden tot de APV waarin is aangegeven wanneer een kapvergunning noodzakelijk is?

In de APV staan ook de begrippen van houtopstanden. Ook een struik kan daar onder vallen als 10 cm op 1,30 meter in het geding is.

Op dit moment valt niet meer te achterhalen hoe dik de individuele stammen op 1,30 meter hoogte waren en.

Wat betreft de aangegeven dikte in de APV dient opgemerkt te worden dat een derde deel van het gesnoeide gebied onder de werkingssfeer van de APV Maassluis valt en twee derde onder de APV Midden-Delfland. Op bijgaande tekening is de gemeentegrens weergegeven

In de APV Maassluis geldt de vergunningsplicht (behoudens in de APV genoemde uitzonderingen) vanaf een diameter van 10 cm. In Midden-Delfland start de vergunningsplicht bij 15 cm. Beide gemeten op 1,30 meter hoogte. In Maassluis gelden vrijstellingen waar het volgende antwoord nader op ingaat.

Vraag 5. Bent u op de hoogte van de APV dat voor iedere boom met een doorsnede van 10 cm en gemeten op 1.30 meter vanaf het maaiveld een kapvergunning nodig is?.

Wij zijn op de hoogte van de APV Maassluis. In hoofdstuk 4, afdeling 3 wordt ingegaan op de bescherming en zorg voor houtopstanden, waaronder bomen. Naast deze zorgmaatregelen bevat de APV ook een aantal vrijstellingen van de kapvergunningsplicht. De APV bevat artikel 4:11.2.a welke luidt:

“Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor: houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld.”.

Het vellen van de doorgeschoten boomvormers langs de Rozenlaan is een reguliere onderhouds- en dunningsmaatregel die al vele jaren toegepast wordt, en noodzakelijk is, om plantstroken gesloten en vitaal te houden. Dit valt onder artikel 4:11.2.a en is daarmee niet vergunningsplichtig.

Vraag 6. Waarom is niet gelijk het werk neergelegd toen de mail van de bewonerscommissie Verto aan uw college en bij de ambtenaar vergunningen om 13.11 uur was binnen gekomen. Waarom niet gelijk ter plaatse gaan kijken om zelf te oordelen en te moeten constateren dat dit niet kon ?

De mail van de bewonerscommissie is om 13.59 binnengekomen bij de beheerder en na lezing doorgezonden aan de werkvoorbereider van het Stadsbedrijf. Deze bevestigde het beeld wat op de meegestuurde foto’s stond, namelijk een dunning van de heesterstrook. (zie ook antwoord vraag 5). Deze werkzaamheden zijn gericht op het duurzaam in stand houden van een gesloten heesterbeplanting tussen de Rozenlaan en de A20.

Vraag 7. Is het u bekend, dat er in juni- juli vorig jaar door bewoner van de Verto ook al is gereageerd op het kappen van bomen op het terrein van Excelsior. Bij die klacht waren ook foto’s bijgevoegd die aangaven dat er vergunningplicht is.

Op het Excelsior terrein zijn in 2018 vergelijkbare werkzaamheden aan het bosplantsoen uitgevoerd. Ook hier betrof het dunnings- en snoeiwerkzaamheden met het doel de beplanting in stand te houden. Overigens vindt deze onderhoudsmaatregel jaarlijks op diverse plaatsen in Maassluis plaats.

Vraag 8. We hebben de indruk gekregen dat ook op andere plaatsen in Maassluis ten onrechte bomen zijn gekapt. Om hoeveel bomen gaat dat en vindt herplant plaats op de plaats waar ze zijn gekapt?

Bij ons zijn geen locaties bekend waar door de gemeente ten onrechte bomen zijn gekapt. Voor gekapte bomen worden nieuwe bomen in de gemeente terug geplant. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd in de 2e bestuursrapportage. De vervangende bomen worden waar mogelijk op de oorspronkelijke plaats terug geplant. Als dit niet mogelijk is omdat de oorspronkelijke standplaats is vervallen wordt er naar een andere plaats gezocht.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt