MAASSLUS | Op 15 december 2020 heeft het College van B&W besloten om voor een periode van drie jaar een contract aan te gaan met bureau RMC om de bezoekersaantallen in Maassluis in kaart te brengen en zo beter de effecten van activiteiten in de stad te kunnen monitoren. In het collegebesluit staat dat men zich geen zorgen hoeft te maken over een schending van privacy, omdat er geen persoonlijke data wordt geregistreerd.

Er worden enkel MAC-adressen van smartphones geregistreerd. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het MAC-adres van een telefoon een persoonsgegeven en mag wifi-tracking volgens de AVG slechts onder zeer strikte voorwaarden worden gebruikt. Hoewel een MAC-adres op zichzelf niet de identiteit van een persoon onthult, gaat het toch om persoonsgegevens

Op basis van het collegebesluit van 15 december 2020 kunnen wij niet beoordelen of de privacy van inwoners en bezoekers wordt geschonden.


Op basis van Artikel 51 van het Reglement van Orde stelt D66 Maassluis u daarom de volgende vragen:

1. Welke wettelijke grondslag heeft de gemeente voor het monitoren van bezoekersaantallen in Maassluis?
2. In welke specifieke gebieden wordt de monitoring toegepast?
3. In welke specifieke perioden wordt de monitoring toegepast?
a. Indien de monitoring continu aan staat, heeft de gemeente dan de mogelijkheid om de sensoren tijdelijk uit te schakelen?
4. Op welke manier worden de gegevens geanonimiseerd?
5. Hoe lang worden de geanonimiseerde gegevens bewaard?
6. Op welke manier worden bezoekers en bewoners van Maassluis geïnformeerd over het feit dat zij anoniem gemonitord worden met behulp van sensoren?
7. Hebben bezoekers en bewoners de mogelijkheid om registratie van hun gegevens vooraf te weigeren?
a. Zo ja, hoe?

 


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt