© www.maassluis.nu - Windenergie 

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek (planMER) voor naar nog niet gerealiseerde locaties en alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam.

In tegenstelling tot het eerder vastgelegde Convenant bevat de alternatieve locaties ook de locatie bedrijventerrein De Dijk, gelegen binnen de gemeente Maassluis. Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW aan windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen.

Om ook in de toekomst schone, betrouwbare en betaalbare energie te hebben, zijn meerdere schone energiebronnen en innovaties  nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden en windenergie.

De gemeente Maassluis streeft er naar één van de meest duurzame gemeente in de regio te worden. Echter heeft zij op voorhand bij de provincie aangegeven geen voorstander te zijn van het plaatsen van één of meer windturbines binnen haar grondgebied.

Convenant: 150 MW in regio Rotterdam

In juni 2012 is in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam vastgelegd om minimaal 150 MW aan windenergie te realiseren in 2020. Deze afspraken maakten de gemeenten van de voormalige Stadsregio, waaronder ook de gemeente Maassluis, de provicie Zuid-Holland en andere organisaties. Bij de uitvoering van het convenant is gebleken dat op een deel van de aangewezen locaties minder turbines gerealiseerd kunnen worden dan gepland. Om de afgesproken opgave van van 150 MW te halen, zijn er alternatieve locaties nodig.

Wat is een planMER?

De provincie onderzoekt de verschillende locaties op geschiktheid voor windenergie. Hiervoor worden de effecten van windturbines op het milieu en de leefomgeving beschreven in een milieueffectrapport (planMER). Aan de orde komen onderwerpen zoals: geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap.

Locaties

De te onderzoeken locaties liggen in gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam (ook Hoek van Holland), Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

De provincie heeft uit eerdere inventarisaties eenzijdig bepaald dat in tegenstelling tot de locaties uit het Convenant nu ook een locatie in Maassluis op zijn haalbaarheid te onderzoeken. Deze locatie is het bedrijventerrein ‘De Dijk’.

In gesprek: zienswijzen en spreekuren

De komst van windturbines heeft invloed op de leefomgeving. Tegelijkertijd bieden windparken mogelijkheden voor omwonenden en bedrijven om te participeren in schone energie. De provincie wil daarom belanghebbenden betrekken bij het proces rond het milieuonderzoek en de locatiekeuze.

Zienswijzen indienen

U kunt van 3 november tot en met 14 december 2015 uw zienswijze indienen bij de provincie en reageren op de opzet van het milieueffectonderzoek. Deze staat in het Startdocument planMER partiële herziening VRM windenergie.

Iedereen mag hierop een zienswijze via e-mail of brief aan de provincie kenbaar maken van 3 november tot en met 14 december. Vermeld in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens en maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. 

E-mailadres: windenergie@pzh.nl
Postadres:
Provincie Zuid-Holland, t.a.v. mw. H. Maagdenberg
Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Spreekuren

In de periode van 3 november tot en met 14 december organiseert de provincie in uw regio spreekuren.  U kunt dan vragen stellen over het komende proces, de inhoud van het Startdocument PlanMER en het indienen van een zienswijze.

Voor inwoners van de gemeenten Maassluis en Hoek van Holland zullen de spreekuren plaatsvinden op maandag 30 november in het Keringhuis. De spreekuren worden in twee ronden gehouden:van 19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden dienen zich van te voren aan te melden bijwindenergie@pzh.nl en daarbij aan te geven welke ronde zij willen bijwonen.

Exacte locaties en data vindt u op de website van de provincie:www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie

Contact

Actuele informatie en documenten vindt u op de website van de provincie www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie via: 070-4416622.

Bron: www.maassluis.nl

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt