MAASSLUIS | De fractie van FvM stelde een reek vragen over de stand en gang van zaken rond het bodemonderzoek op het bouwterrein van de nieuwe wijk De Kade. Er wordt voortvarend te werk gegaan op het bouwterrein, maar de fractie is kritisch. B&W geeft de onderstaande uitgebreide beantwoording,

In onderstaand treft u de beantwoording aan van Artikel 51 vragen Bodemsanering nieuwbouwgrond “de Kade”.

Verwijzend naar eerder vragen over het onderwerp van 11-06-2019 en de beantwoording door B&W van 11-07-2019 hebben wij er behoefte aan nog enige aanvullende vragen te stellen.

1. In uw antwoord stelt u dot DCMR fungeert bij toezicht als onafhankelijke partij. Nu zijn wij meerdere malen op de locatie wezen kijken maar ons is niet gebleken dat DCMR ooit aanwezig was. Kunt u ons — omdat men toch al geruime tijd door bezig is – wat meer over vertellen? Het kan natuurlijk altijd dat wij op verkeerde moment aanwezig zijn geweest.

De sanering is op 4 mei 2020 gestart. De bodemsanering vindt plaats onder toezicht en milieukundige begeleiding van adviesbureau Agel, die in het bezit is van alle benodigde milieukundige certificaten (o.a. BRL6000) en volledig onafhankelijk werkt. De uitvoerende aannemer is in het bezit van de voor de bodemsanering benodigde milieukundige certificaten (BRL7000) en dagelijks is een Deskundig Leidinggevende Projecten Bodemsaneringen (DLP) van de aannemer aanwezig die toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden. Met Agel heeft de gemeente afgesproken dat afwijkingen op het saneringsplan direct aan de gemeente gemeld worden. En dat doen zij ook. Afwijkingen worden meteen aan de DCMR gemeld. Er is in het saneringsplan een procedure afgesproken, waarbij wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden zij dit aan DCMR meldt en deze dan ter plaatse komt kijken en er maatregelen worden genomen. Sinds de start heeft er (tot 12 juni 2020) eenmaal een fysieke controle plaatsgevonden door de DCMR (25 mei 2020). Naast de fysieke controle, is ook gecontroleerd of de sanering voldoet aan administratieve verplichtingen zoals het melden van afwijkingen.

2. Wij hebben gezien dat in bepaalde gevallen de grond ca. 60 cm wordt afgegraven en dat er daarna binnen hele korte tijd zand overheen is gegaan. Hoe verklaart u dit met het toegezegde toezicht?

Omdat de Leeflaag minimaal 1,2 meter dik moet zijn kan het zijn dat er voor de bouwpeilen ontgravingen nodig zijn om het oude maaiveld te verlagen en vanuit hier de Leeflaag op te bouwen. Zoals bekend bestaat deze Leeflaag uit grond geschikt voor wonen met tuin. Omdat voor nutsvoorzieningen die dieper komen te liggen dan de Leeflaag (denk aan riolering en waterleiding) worden hier diepere cunetten gemaakt om de nutsvoorzieningen in en op schone grond te leggen. Dit voor toekomstig onderhoud en beheer. Om deze reden is er in nutstracés dieper ontgraven en uiteraard gelijk weer opgevuld met schoon zand. Vervolgens wordt hier straks weer verder opgehoogd met schone grond.
Op http://dcmr.gisinternet.nl/# is het volledige saneringsplan terug te vinden onder Adriaan van Heelstraat 19, Maassluis.

3. Zijn er zoals bij antwoord op vraag 5 nog onvoorziene verontreinigingen aangetroffen. En zo ja, is daar dan in overleg met DCMR een stappenplan voor gemaakt?

Op 28 mei is er een afwijking aangetroffen en ingediend bij de DCMR die betrekking heeft op een onvoorziene verontreiniging. Deze wordt afgegraven en gaat naar een erkende verwerker. Onvoorziene verontreinigingen worden door Agel gemeld aan het bevoegd gezag. Deze procedure is ook opgenomen in het saneringsplan. Op vrijdag 19 juni is er een tweede afwijking aangetroffen en ingediend bij de DCMR. Deze heeft betrekking op vaten met vloeistoffen waarvan de inhoud nog onderzocht moet worden. DCMR komt hiervoor op 23 juni ter plaatse kijken. Samen met DCMR zal er een stappenplan gemaakt worden.

4. Is er nog vastgesteld of er vervuiling heeft plaatsgevonden bij de vloeistofdichte vloer. Is dit inderdaad door RET geregeld of heeft de grondeigenaar dat voor rekening van RET gedaan?

Er heeft recent een zogenaamd eindsituatie bodemonderzoek plaatsgevonden in het kader van de Wet milieubeheer. Dit onderzoek is goedgekeurd door de DCMR. Er is geen bewijs dat het parkeren van stadsbussen tot nieuwe verontreinigingen heeft geleid.

5. Is er nog iemand vanuit de gemeente die toezicht houd op de werkzaamheden? Toezicht op de bodemsanering vindt plaats door het milieukundig adviesbureau Agel. De handhavingstaken liggen bij de DCMR (gemandateerd vanuit de provincie). DCMR houdt periodiek toezicht. Het melden van afwijkingen is een wettelijke verplichting voor de milieukundige en de aannemer (geborgd in de beoordelingsrichtlijnen). Toezicht op het infrastructurele werk is door een deskundig bureau uitgevoerd. Hier liggen contractuele afspraken aan ten grondslag met aannemers en voorwaarden van de gemeente.

In onze vraag 8 hebben wij gesteld dat oud-werknemers die op dat moment nog bereid waren om plaatsen aan te wijzen waar volgens hen de grootste vervuiling heeft plaatsgevonden. U antwoordde dat er al uitgebreid historisch onderzoek had plaatsgevonden, hetgeen door hen niet als uiterst positief werd ervaren. Ons overleg met hen heeft de volgende vragen opgeleverd.

6. Kunt u ons vertellen of en hoeveel — o.a. betonnen – afvalbakken tot nu toe zijn aangetroffen?

Er zijn tot op heden geen betonnen — afvalbakken aangetroffen. De door u genoemde betonnen afvalbakken zijn vermoedelijk de betonnen beitsbunkers (2 stuks) die zich in deelplan fase 2 bevinden, die nog gesaneerd moeten worden.

7. Indien ja, hoe waren deze dan afgedicht en werd er vloeistof in aangetroffen?

Zie vraag 6.

8. Als er vloeistoffen zijn aangetroffen, welke waren dit en hoe zijn deze afgevoerd?

Zie vraag 6.

9. Kunt u ons vertellen of en hoeveel drums in de grond zijn aangetroffen?

Bij de onvoorziene verontreiniging zijn vaten aangetroffen. Het precieze aantal is nog niet bekend. Naar schatting gaat het om tientallen vaten. Deze vaten liggen op het terrein afgedicht met folie in depot. Deze zullen naar een erkende verwerker worden afgevoerd. Op 18 juni zijn er ook vaten met vloeistoffen aangetroffen. Het is tijdens de beantwoording van de ze vragen nog niet bekend om welke vloeistoffen
het gaat. DCMR is op 23 juni op locatie geweest om deze vaten te controleren om vervolgstappen te bepalen.

10. lndien ja, hoe waren deze dan afgedicht en werd er vloeistof in aangetroffen?

De gevonden vaten betreffen vaten met een teerachtige substantie en er zijn op 22 juni vaten met vloeistof gevonden.

11. Als er vloeistoffen zijn aangetroffen, welke waren dit en hoe zijn deze afgevoerd?

De inhoud van de vaten met vloeistoffen is nog niet bekend. Monsters van de vloeistof worden in het laboratorium onderzocht. Zodra we hier meer over weten, worden de vaten op de juiste wijze afgevoerd.

12. Wij denken dat vloeistoffen in ieder geval met vacuumwagens dienen te worden afgevoerd. Is dat in dit geval ook gebeurd?

Zodra bekend is om welke vloeistof het gaat kan beoordeeld worden hoe de vloeistof wordt afgevoerd.

13. Bij het Besluit uniforme saneringen (BUS) vindt achteraf een evaluatieplan plaats. Vinden we door ook de documenten die bij de sanering zijn opgemaakt? Het betreft dan de afvoer van puin, grond en boven genoemde materialen en voorwerpen. Wij denken dat dit een wettelijke verplichting is. Is het al mogelijk tussentijds de beschikking te krijgen over de afvoerdocumenten?

De sanering wordt uitgevoerd middels een saneringsplan en niet via een BUS. Aan het einde van fase 1 wordt er een evaluatieverslag opgesteld. Deze zal na goedkeuring door de DCMR in te zien zijn. De laatste tijd krijgen wij meldingen van bewoners dat er in meerdere gevallen dode vissen in het water zijn aangetroffen. lk denk dat wij als gemeente niet meer terug willen naar 2017 waar honderden vissen in de binnenstad werden aangetroffen. Daarom hebben wij over het riool/de overstort onderstaande specifieke vragen.

Algemene Vragen:

14. Krijgt “de Kade” haar eigen overstort richting Waterweg/het Scheur of wordt deze weer gewoon richting buiten/binnenhaven gelegd?

De kade wordt volledig gescheiden gerioleerd (regenwater en vuilwater worden apart behandeld),waarbij de nieuwe vuilwater riolering geen overstort meer krijgt. De bestaande overstortlocatie op de haven komt te vervallen. Meer details zijn terug te lezen in het onlangs door de raad vastgestelde Basis Rioleringsplan (bijlage 6 van het Gemeentelijk Rioleringsplan).

15. Komt er op deze overstort — zoals in de industrie gebruikelijk – een flowmeter en eventueel een geurfilter?

Nee, dat is niet nodig (zie antwoord op vraag 14).

16. Is de capaciteit van het bestaande riool wel groot genoeg om de wijk de Kade op aan te sluiten? Wij hebben daar wet twijfels over. Of wordt er aan een alternatief gedacht?

Ja, de capaciteit van het huidige gemaal voldoet. Doordat de nieuwe riolering volledig gescheiden wordt, hoeft het bestaande gemaal alleen nog maar vuilwater (DWA) te verpompen. De hoeveelheid DWA (18 m3/h) is aanzienlijk minder dan de capaciteit van het huidige gemaal (55 m3/h). Er wordt dan ook niet naar een alternatief gezocht.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt