Editor's Rating

Het is goed dat er erkend wordt dat het niet soepel is verlopen in het overgangsjaar. De gemeenteraad houdt de vinger aan de pols. Er zijn onduidelijkheden en onzekerheden die in 2016 zo snel mogelijk moeten worden weggenomen.

MAASSLUIS | De fracties van het CDA en de PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV). Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.


 

1. Hoe is de procedure voor de aanvraag van de Collectieve Aanvullende Verzekering? Hoe verliep dit in voorgaande jaren en is er een verschil in de wijze waarop het dit jaar is georganiseerd? Graag een toelichting.

De CAV dient jaarlijks beoordeeld te worden t.b.v. de niet-uitkeringsgerechtigden (‘nuggers’). In het verleden controleerden de werkvoorbereiders op de locatie Maassluis aan de hand van inkomensgegevens of de CAV verlengd kon worden voor een jaar (a.d.h.v. lijstwerk zonder aanvraag). Als men nog aan de voorwaarden voldeed, werd de CAV voor een jaar verlengd. In de andere gemeenten is het echter gebruikelijk dat nuggers de CAV jaarlijks zelf aanvragen. Om tot een gelijke werkwijze binnen de MVS-gemeenten te komen heeft locatie Maassluis de gebruikelijke werkwijze aangepast.

2. Klopt het dat meerdere Maassluizers daags voor Kerst een brief van DSW hebben ontvangen dat ze niet meer onder de collectieve aanvullende verzekering vallen? Zo ja, waarom komen inwoners niet meer in aanmerking voor de Collectieve Aanvullende Verzekering? En waarom zijn deze brieven zo laat verzonden?

Het klopt dat de niet-uitkeringsgerechtigden een brief hebben gehad dat de CAV stopt per 1 januari 2016 en dat men een nieuwe aanvraag met recente (inkomens)gegevens kan indienen via de Formulierenbrigade. Dat wil niet zeggen dat men niet meer in aanmerking komt voor de CAV. De werkwijze is alleen veranderd. Binnen Stroomopwaarts willen de 3 gemeenten zo veel mogelijk op dezelfde manier werken en daarom is gekozen voor een aanvraagprocedure. De brieven zijn later verstuurd, omdat lang niet duidelijk was hoe de uitvoering zou gaan plaatsvinden.

3. Wij merken op dat de informatie over de mogelijkheden van de CAV niet op de site van Stroomopwaarts is te vinden. Hoe komt dit en wilt u dit snel aanpassen? Waarom is het aanvraagformulier voor de CAV niet te vinden op de website van de gemeente Maassluis?

Op dit moment is Stroomopwaarts bezig met invulling geven aan de site. Hierbij staan de mogelijkheden van de CAV nog niet vermeld. Op korte termijn zal er informatie over de CAV zowel op de site van Stroomopwaarts als op de site van de gemeente Maassluis vermeld worden.

4. Klopt het dat Stroomopwaarts mensen doorverwijst naar de formulierenbrigade om een nieuwe aanvraag te doen? Waarom is dit niet zonder tussenkomst van de formulierenbrigade georganiseerd? Graag een nadere toelichting.

Binnen Stroomopwaarts is de procedure dat alle aanvragen bijzondere bijstand/minimaregelingen via de Formulierenbrigade verlopen. De Formulierenbrigade kan de aanvrager informeren over regelingen en benodigde gegevens verzamelen.

5. Klopt het dat bij de formulierenbrigade vervolgens langere wachttijden zijn opgetreden? Waarom is niet gekozen voor het werken op afspraak?

Voor 2016 hebben niet-uitkeringsgerechtigden in december 2015 een nieuwe aanvraag ingediend voor de CAV. Het ging om niet-uitkeringsgerechtigden binnen de MVS gemeenten. Hierdoor lag er een flink aantal aanvragen om afgehandeld te worden. In combinatie met de overgangsperiode van het nieuwe systeem is hierdoor helaas in sommige gevallen een wachttijd ontstaan. Deze is inmiddels weggewerkt.

6. Omdat de aanvragen niet voor januari konden worden ingediend vanwege de late verzending van de brieven, hebben inwoners het volledige bedrag moeten betalen. Gaat het alleen om de maand januari? Wanneer kunnen inwoners erop rekenen dat het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort?

Het betreft hier alleen de maand januari 2016. Zorgverzekeraar DSW verrekent direct de korting op de premie zodra bekend is dat een inwoner in aanmerking komt voor de CAV.

7. Hoeveel inwoners en met welk type uitkering treft de late verzending van de aanvragen voor de Collectieve Aanvullende Verzekering?

Het gaat om circa 90 inwoners met verschillende vormen van inkomen, zoals een wajong-, wia-, ww uitkering.

8. De website www.gezondverzekerd.nl is speciaal voor mensen die gebruik willen en kunnen maken van dit soort CAV’s. Daar zie je ook wat die CAV inhoudt en je oplevert. Hier kan je je aanmelding regelen en wat nog belangrijker is ook inzicht krijgen in de premie e.d. De gemeente Westland maakt daar ook gebruik van en heeft zijn CAV ook geregeld bij de DSW. Waarom maakt Maassluis (en Vlaardingen en Schiedam) geen gebruik van deze website?

Vanuit Maassluis is eerder de keuze gemaakt om inwoners zoveel mogelijk persoonlijk te informeren. In 2016 zal er regionaal onderzocht worden of het aansluiten bij deze site een optie is.

9. Wij horen graag van het College wat nu de oorzaak is van de veranderingen? Hoe die zijn gecommuniceerd? Hoe vindt u dat het proces is verlopen, ook gericht op de late verzending en hoe hiermee is omgegaan? Hoe bent u voornemens het in de toekomst te organiseren?

Voor het antwoord op het eerste deel van de vraag verwijzen wij naar de antwoorden op de vragen 1, 2, 4 en 5. De overgangsperiode naar een dezelfde werkwijze CAV binnen de MVS-gemeenten heeft helaas bij een aantal mensen tot onduidelijkheid en tot vertraging in de behandeling geleid. Dat betreuren wij. Voor 2016 is het doel ervoor te zorgen dat de verzending van de informatie over de aanvraagmogelijkheid tijdig gebeurt.

10. Welke financiële effecten zijn er bij het uitbreiden van de doelgroep die in aanmerking komt voor de CAV van 110% tot 120% van de bijstandsnorm? Graag een analyse op hoofdlijnen.

Bij het uitbreiden van de inkomensgrens naar 120% gaat het om een stijging van maximaal 650 huishoudens. Op basis van de cijfers van 2015 zou de verhoging van de inkomensgrens circa € 90.000,- kosten.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt