MAASSLUIS | Op 7 november 2019 deed B&W in een Raadsinformatiebrief mededeling over de acties die het college voornemens was te ondernemen n.a.v. de motie “Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden”. Genoemde RIB gaf aan wat de omvang van deze problematiek op dat moment was in Maassluis. Deze bleek groter dan gemiddeld. Om de problematiek aan te pakken was aan aanvalsplan opgesteld.

Door de huidige problemen met het onderwijs aan kinderen als gevolg van de Coronamaatregelen maakt de VSP zich zorgen en heeft – gegeven de ernst van het probleem – hierover de volgende vragen conform artikel 51. Van het Reglement van Orde..

1. Wat is de voortgang in de uitwerking van het Aanvalsplan?

2. Welke concrete acties zijn ondernomen om laaggeletterdheid in Maassluistegen te gaan en welke resultaten zijn geboekt?

3. De capaciteit van het Taalhuis was ten tijde van de RIB onvoldoende, maar door aanvullende maatregelen zou die op jaarbasis voorlopig afdoende zijn. Hoe is de situatie nu wat de capaciteit betreft.

4. Het budget gereserveerd ten behoeve van de inzet van een coördinator en een aanjager was in 2019 niet structureel. Wat is de status daarvan nu?

5. De gevolgen voor de schoolresultaten van veel kinderen in de huidige coronatijd zijn verontrustend, zeker voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Welke maatregelen gaat het college nemen, om te voorkomen dat de huidige schoolverlaters de nieuwe laaggeletterden worden?


 

© PR

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt