door Hoogheemraadschap van Delfland

DELFLAND | Het college van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten om bij te dragen aan de versnelling van de bodemsanering in de Broekpolder in Vlaardingen.

Historie

Met het oog op toekomstige woningbouw is de Broekpolder tussen 1954-1975 opgehoogd met baggerslib uit de Rotterdamse havens. Het slib bleek verontreinigd, waardoor van woningbouw geen sprake kon zijn. Het gebied heeft nu een recreatieve functie.

De waterkwaliteit in de Broekpolder wordt nadelig beïnvloed door de verontreinigingen in de bodem. Eind jaren ’90 heeft de gemeente Vlaardingen daarom op aangeven van Delfland een zuivering geplaatst tussen het water van de Broekpolder en het boezemwater. Deze zuivering is bij een zogenaamde herpoldering in eigendom en beheer gekomen bij Delfland.

De zuivering is geen oplossing voor de lange termijn. Voor een gezonde leefomgeving is het van belang dat de grond wordt gesaneerd. Een subsidieregeling van de provincie biedt nu de kans om dit versneld te doen. De gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer, het Rijksvastgoedbedrijf, de Federatie Broekpolder en Delfland bereiden daarom een project voor om in het oostelijk deel van de Broekpolder de bodem te saneren en het gebied opnieuw in te richten.

Omdat een versnelde sanering goed is voor de waterkwaliteit en de zuiveringsinstallatie na de werkzaamheden naar verwachting op termijn buiten gebruik kan worden gesteld, heeft het college ingestemd met een eenmalige bijdrage van €200.000,-.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.