MAASSLUIS | In Sluis­pol­der-West in Maas­sluis zijn di­ver­se par­tij­en/aan­ne­mers druk be­zig met werk­zaam­he­den om de wijk te ver­nieu­wen. De ge­meen­te Maas­sluis en Maas­del­ta wil­len hier­over graag de be­wo­ners en be­lang­stel­len­den van Sluis­pol­der-West bij­pra­ten. Zij lich­ten de plan­nen toe tij­dens een in­for­ma­tie­bij­een­komst.

De in­for­ma­tie­bij­een­komst Sluis­pol­der-West vindt plaats op: Maan­dag 25 sep­tem­ber tus­sen 18.00 en 19.30 uur Lo­ca­tie: werk­ca­fé in Ge­meen­te­huis Maas­sluis, Ko­nings­hoek 93.050, 3144 BA Maas­sluis

Me­de­wer­kers van de Ge­meen­te, Maas­del­ta, Van Wij­nen, ABB Bouw­groep, Waal en Maas Wijk­ont­wik­ke­ling zijn aan­we­zig om in­for­ma­tie te ge­ven en met de be­zoe­kers in ge­sprek te gaan.

Tij­dens de avond kun­t u informatie krijgen over:

  • Deel­plan 5 (Van Len­nepstraat, Von­del­laan, GA Bre­de­rol­aan, PC Hooft­laan)
  • Deel­plan 6 (Re­vi­us­plein, Ni­co­laas Beet­straat, Ge­nestet­straat, Bil­der­dij­klaan)
  • School/Kloos­ter­lo­ca­tie (Mgr. W.M. Bek­ker­slaan, Jan Luy­ken­straat, Zuid­vliet)
  • Het RK-Kerk­ter­rein

Bezoek voor informatie over de vernieuwing van Sluispolder-West ook de projectwebsite www.sluispolder-west.nl.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen