door Hoogheemraadshsap van Delfland

Algemene Water Zuivering Installaiie

DELFLAND | Het college heeft besloten het Algemeen Bestuur van Delfland een voorstel voor te leggen om de collectieve zuivering op AWZI Nieuwe Waterweg uit te voeren met een andere techniek. 

Glastuinbouwondernemers zijn verplicht restwater uit hun teelten te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen voor zij het lozen op het riool. In 2027 moeten ook de voedingsstoffen eerst uit het water. Glastuinbouw Nederland heeft Delfland gevraagd deze plicht voor een deel van de glastuinbouw collectief uit te voeren. Delfland zuivert afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en is hiervoor dus een logische partner.

Collectief zuiveren is beter en duurzamer dan individuele zuiveringen en is bovendien een mooie gezamenlijke stap naar een circulaire waterketen, waarbij afvalwater wordt hergebruikt in eigen gebied.

Voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten is een extra zuiveringsstap nodig. Die zou worden uitgevoerd met ozon. Bij nabehandeling met ozon wordt bromide in het aangevoerde water omgezet in bromaat. Recent heeft het Rijk bepaald dat bromaat moet worden gezien als zeer zorgwekkende stof. Daarmee is deze techniek voor de collectieve zuivering niet wenselijk en niet haalbaar. Delfland en de aangesloten ondernemers hebben daarom een alternatief uitgewerkt.

De kosten voor de collectieve zuivering worden gedragen door de ondernemers die zijn aangesloten bij de Water ZuiveringsCoöperatie Westland. Deze neemt naar verwachting deze zomer een besluit over de overeenkomst met Delfland. 

© Delfland

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt