De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de vestiging van de Russische olieterminal Shtandart. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

De beste beschikbare technieken

De geurvoorschriften, opgenomen in de recent gepubliceerde ontwerp-beschikking, zijn conform het geurbeleid van de Provincie Zuid-Holland en weerspiegelen de best beschikbare technieken. De overweging hierbij is geweest dat Shtandart slechts een geringe bijdrage in de gecumuleerde geurhinder heeft. Extra maatregelen kunnen derhalve redelijkerwijs niet van het bedrijf geëist worden. Voor explosiegevaar is voor de best beschikbare technieken uitgegaan van de relevante PGS richtlijnen, voor emissies van gevaarlijke stoffen is getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn (Ner). Voor geluid geldt dat het bedrijf wordt gevestigd op een gezoneerd industrieterrein. Shtandart voldoet aan de voor het terrein geldende grenswaarde en het Maximaal Toelaatbaar geluidsniveau (MTG).

Gezondheidaspecten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD dringen aan op een zo´n laag mogelijke emissie van risicovolle stoffen zoals bijvoorbeeld benzeen. Wij zijn het eens met dit standpunt. In het NeR geldt ook een minimalisatieverplichting vanuit gezondheidsoogpunt.  In de vergunning is daarmee rekening gehouden. Door het eisen van extra maatregelen om diffuse emissies van benzeen naar de lucht te beperken, vinden geen overschrijdingen van de streefwaarde van 1 microgram per m3 voor de immissie (concentratie van de stof  op leefhoogte) van benzeen plaats op de toetsingslocaties Landtong en Hoek van Holland.Doordat in de vergunning uitgegaan is van de minimalisatieverplichting, is de vergunning in de lijn met de gezondheidsadviezen van het RIVM en de GGD. Derhalve zijn wij van mening dat het niet nodig is om dit extra onder de aandacht te brengen bij de provincie.

Volledigheidshalve merken wij op dat het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland, recent de betreffende ontwerp-beschikking heeft afgegeven. Via bijgaande link kunt u kennis nemen van de ontwerp-beschikking die de DCMR Milieudienst Rijnmond namens de provincie heeft opgesteld: http://dcmr.gisinternet.nl/downloads/pdf/26/21635326.PDF.

In deze ontwerp-beschikking vindt een inhoudelijke afweging plaats over de milieu- en gezondheidsaspecten waar u vragen over heeft gesteld.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt