MAASSLUIS | Het kernteam van de BOBK (Bewonersorganisatie Bouwplannen Koningshoek) heeft onderstaande brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders en alle gemeenteraadsleden, waarin zij aangeven een handreiking te willen doen. De inhoud van deze mail spreekt voor zich. 

De handreiking kan worden gezien als de lakmoesproef voor B&W en de gemeenteraad. Indien BOBK niet serieus mag participeren is daarmee definitief vastgesteld dat inwonerparticipatie een wassen neus is. Vanavond om 21:00 uur in de raadsvergadering gaat blijken waar B&W staat.

Aan de gemeenteraad Maassluis

Aan het college van burgemeester en wethouders

Aan de fractievoorzitters van CDA, PVDA, VVD, Leefbaar Maessluys, Maassluis Belang, VSP, ChristenUnie, D66, GroenLinks en Forum voor Maassluis

Betreft:  Gebiedsvisie Maassluis-West, voorstel en handreiking BOBK

Geachte college, geachte raadsleden,

Binnenkort zal er door de gemeenteraad een besluit worden genomen over de concept Gebiedsvisie Maassluis-West.  Dit is een onderwerp dat al geruime tijd speelt, en waar de BOBK zich nadrukkelijk over heeft laten horen. Ook vorige week nog met de enquête en brief van het college van Rijksadviseurs die wij u toe hebben gezonden.

Uit de contacten met gemeente, college en raad, formeel en informeel, komt steeds meer naar voren dat er weliswaar we een traject van besluitvorming en daarna participatie voor u  ligt, maar dat dit traject aan beperkingen is gebonden.  De realisatie van de woningen in Maassluis-West kan  alleen doorgang vinden met  financiële injecties in de vorm van overheidssubsidie, samenwerkingen met partners (vlg. woningbouwvereniging) in combinatie met een (grote) dichtheid van bebouwing. Hiermee worden de stichtingskosten per vierkante meter woning laag gehouden en blijft het project voor de gemeente beperkt(er) verlieslatend.

Hiertegenover staan de belangen van de wijk, met name ten aanzien van leefbaarheid, die onder druk komt te staan vanwege die voorgenomen hoogte en dichtheid van bebouwing. Wij hebben dit verder uitgebreid toegelicht in de BOBK enquête die wij u vorige week toezonden.

Wij zien een situatie ontstaan waar deze spanning tussen belangen en de hindernissen om tot elkaar te komen onbesproken blijven.  Eigenlijk wil de gemeente 520 woningen bouwen. Onder druk van onze bemoeienissen is dat nu gewijzigd in 375 tot ongeveer 500 woningen, zonder dat hiervoor criteria zijn bekend gemaakt. Wij zien een participatieplan dat vanaf de eerste tot en met de laatste versie die nu voorligt geen ruimte geeft om over de zaken te overleggen die voor ons er toe doen: aantallen woningen, bouwkundige inrichting van het gebied, ontsluiting, en zo meer.

Het is voor ons geen begaanbare weg om deel te nemen aan een vorm van inspraak die zodanig is geformuleerd dat het slechts een panacee is geworden voor onze zorgen, vragen en verzoeken. De volgende stap is dan al gauw dat zich een geschil ontwikkelt dat uiteindelijk langs juridische weg zou moeten worden afgewikkeld. Een heel langdurig proces van daad en verzet dat wij niet willen maar wel zien opdoemen.

Wij leven allemaal in dezelfde gemeente en we willen hetzelfde: een leefbare gemeenschap waar het goed wonen is met goede voorzieningen, en waar recht gedaan wordt aan alle belangen.

Wij willen u daarom de hand bieden en stellen het volgende voor. We scheppen gezamenlijk een situatie waarin goed en constructief kan worden overlegd. Dat vereist dat de BOBK (vooralsnog) afziet van verdere escalatie en acties, en dat de raad (vooralsnog) geen besluit neemt waarmee de inspraak van de omwonenden juist op de gebieden waar wij bezwaar zien wordt ingeperkt. Gemeente en de BOBK bespreken dan de bouwplannen en details. Hierbij is het voorwaarde dat er transparantie is over wat de beperkingen zijn van de gemeente (zie hiervoor) en waarom.

Wij als BOBK denken graag mee. U zult zelden zo’n betrokken en actieve groep burgers als partner hebben gezien. De uitkomst van dit overleg is een duidelijk overzicht van overeenkomsten en verschillen. Daar kan dan over besloten worden, zowel door u als de BOBK. Naar wij natuurlijk hopen komt er een vergelijk waarmee we verder kunnen.

Natuurlijk kan de gemeente naast dit overleg participatie met andere belanghebbenden inrichten en uitvoeren. Wij zijn niet de enige belanghebbenden. Of dat naast het overleg is dat wij voorstellen of dat dit na elkaar zou moeten zou dan door de gemeente te beslissen zijn.

Wij spreken de hoop uit dat u in deze mail ook de handreiking ziet die wij willen doen en dat u bereid bent dit te wegen, en dat de raad zodanig besluit dat ons voorgestelde overleg mogelijk wordt.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Bewoners Organisatie Bouwplannen Koningshoek (BOBK)
Ons Kernteam


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek