MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over een wijkbezoek aan de Burgemeesterswijk.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Voordat wij uw vragen beantwoorden kunnen wij u melden dat onlangs een technische wijkschouw en vrijdag 2 december een wijkschouw met bewoners uit de Burgemeesterswijk is gehouden. De door u opgemerkte zaken zijn bij de schouw betrokken geweest. De resultaten van beide schouwen worden besproken met de bewoners waarbij we zullen bepalen hoe we tot verbeteringen in de wijk kunnen komen. Een mogelijkheid hierbij kan zijn dat we een wijkdeal sluiten met de bewoners. Bij een dergelijke deal worden met bewoners afspraken gemaakt over de inzet van de gemeente enerzijds en de bewoners anderzijds in de openbare ruimte.

1. De bewoners van het Burgemeestersplantsoen geven aan dat er regelmatig met scooters en fietsen door het hofje wordt gereden, wat tot onveilig situaties kan leiden, onder andere voor de spelende kinderen. Is het mogelijk om in het noordoostelijke poortje een setje hekjes aan te brengen zodat er wel met kinderwagens door kan worden gegaan, maar de snelheid er van fietsers en scooters er flink uitgaat?

De plaatsing van snelheidsremmende hekjes vormt geen optie op deze locatie. Hekjes die daadwerkelijk een snelheidsremmende werking hebben, kennen een beperkte doorgangsbreedte. Het huidige straatprofiel biedt geen mogelijkheid om dergelijke hekjes op een functionele wijze in te passen, zonder dat deze afbreuk doen aan een comfortabele toegankelijkheid van het plantsoen voor mindervaliden, met name scootmobielrijders. Tijdens de schouw hebben bewoners aangegeven dat deze doorgang wordt gebruikt door de vuilophaaldienst en groenvoorziening. Ook voor andere hulpdiensten is het wenselijk deze doorgang open te houden.

Het vermeende doorgaande fiets- en scooterverkeer op het Burgemeestersplantsoen zal bij voltooiing van de wegenstructuur van de wijk naar verwachting afnemen. Een volledig ingerichte Burgemeester Schwartzlaan en Burgemeester Van de Brandelerlaan bieden een logischer routering voor de benoemde verkeersdeelnemers.

2. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de groenperkjes in de wijk? Sommige perkjes waren keurig in orde, bij andere perkjes lijkt er vrij weinig aan gedaan te worden. Kunt u vragen of daar meer inzet op gepleegd kan worden?

Primair is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van groenperken in de openbare ruimte. In de Burgemeesterswijk is echter wel de afspraak gemaakt met de ontwikkelcombinatie dat zij verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de groenperken tot een jaar na aanleg. De bewuste perken die op de foto’s staan vallen momenteel onder het beheer van de gemeente. Inmiddels is het achterstallige onderhoud aangepakt en liggen deze er weer goed bij. Zie onderstaande foto’s.

Wij zullen er scherp op blijven toezien dat het beheer en onderhoud op een adequaat niveau uitgevoerd blijft worden door de ontwikkelcombinatie of door ons zelf.

3. Een praktisch punt dat diverse bewoners naar voren brachten was het feit dat met de herinrichting een nieuw zebrapad is aangelegd, maar de strepen niet over de fietspaden zijn doorgetrokken. Zeker omdat dit een woon- schoolroute is, verzoeken we u alsnog duidelijkheid te scheppen voor fietsers en voetgangers en de aanduiding van het zebrapad ook aan te brengen op de fietspaden.

Om ter plaatse de duidelijkheid verder te vergroten zal dit voor deze locatie worden uitgevoerd. Daarmee verkrijgt de voetganger hier voorrang t.o.v. de fietser, in plaats van andersom.

4. Er is een innovatief systeem van drainage toegepast onder de wegen in de burgemeesterswijk. Dat blijkt op het parkeerterrein nog niet goed te werken: er blijft veel water liggen op het parkeerterrein. Kunt u er voor zorgen dat het systeem wel goed gaat werken? Zo nee, kunt u dan alsnog gewone rioolputten aanleggen zodat bewoners hun auto’s zonder natte schoenen in kunnen?

Waar in het verleden overlast geconstateerd was, zijn maatregelen genomen in de vorm van het aanbrengen van extra kolken. Bij de wijkschouw is de wateroverlast op het parkeerterrein aan de kant van de Dr. Jan Schoutenlaan besproken. We zullen hier gepaste maatregelen nemen. Overlastsituaties kunnen ook altijd gemeld worden via het Meldpunt Schoon Heel &Veilig.

5. Bewoners aan de Dr. Jan Schoutenlaan melden dat er vaak hard wordt gereden met veel geluidsoverlast tot gevolg. Vooral door motoren die daarbij een enorm kabaal maken. Bewoners hebben de indruk dat er straatraces worden gehouden. Overlastklachten krijgen wij ook vanuit andere wijken en we horen ook zelf regelmatig letterlijk dit soort geluiden. In dat verband wijzen we u ook graag opnieuw op de afspraken die hierover in het coalitieakkoord zijn gemaakt en de vragen die het CDA eind augustus instuurde. Aanvullend daarop de vraag: en staat de Dr. Jan Schoutenlaan ook op de aandachtslijst van de politie?

Nee. We hebben dit via onze gebruikelijke overleggen onder de aandacht gebracht bij de politie. De Dr. Jan Schoutenlaan staat niet bij de politie te boek als een mogelijk wegvak waar straatraces worden gehouden.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt