MAASSLUIS | Op 10-08-2021 heeft de fractie van GroenLinks op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde schriftelijk vragen gesteld ten aanzien van het drangakkoord. Per brief beantwoordt B&W deze vragen in de gestelde volgorde.


1. Hoe vaak is er tot dit moment gekozen om geen dwang maar drang toe te passen en hoe effectief is dat gebleken?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden vanwege het ontbreken van een bepaalde termijn. De uitvoering van een dwang maatregel mag alleen door de Gecertificeerde Instelling worden uitgevoerd na de beslissing van de kinderrechter. Voorafgaand aan deze beslissing vindt er een onderzoek door de Raad
voor de Kinderbescherming plaats. Met ingang van 1 juli 2021 worden geen cliënten uit Maassluis en hun gezinnen ondergebracht bij de
Gecertificeerde Instelling die vallen binnen de vrijwillige hulpverlening. Vanaf deze datum is er een helder onderscheid tussen het wijkteam en de Gecertificeerde Instelling. Binnen het vrijwillig aanbod van het wijkteam wordt geen drang toegepast aangezien de inhoudelijke en wettelijke basis hiervoor ontbreekt. Dit is passend bij de visie van het MVS koersdocument.

2. Hoe verhoudt de genoemde drangaanpak en met name de ‘dwang’ zich tot de jeugdwet?

De drangaanpak, uitgevoerd door de Gecertificeerde Instelling (GI), is ontstaan om maatregelhulp te voorkomen. Deze aanpak past echter niet binnen de jeugdwet; hier is geen wettelijke basis voor. De GI heeft in de afgelopen jaren getracht om dit anders vorm te geven, maar de benaming en uitvoering ‘drang’ traject bleef nog wel bestaan. Met ingang van 1 januari 2023 wordt deze aanpak geheel weggehaald bij de GI en blijft de begeleiding geheel binnen het vrijwillig kader vallen, uitgevoerd door het wijkteam.

3. Hoe is de relatie tussen de opvangcapaciteit en beschikbaarheid en het veranderen van het advies van dwang naar drang?

Het is niet helemaal helder wat er met deze vraag wordt bedoeld maar voor het weghalen van de ‘drang’-aanpak bij de Gecertificeerde Instelling, waar het wijkteam met ingang van 1 juli 2021 mee is gestart, zijn voldoende middelen beschikbaar om deze cliënten, die vaak al in begeleiding zijn bij het wijkteam verder bij te staan. Hiervoor vindt er een verschuiving van financiële middelen plaats van regionaal naar lokaal budget.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt