© MNu - Zijn er maatregelen op til?

Tijdens de ideeënmarkt voor de begroting 2015, hebben wij gesproken met 2 inwoners die vragen hadden over geluidswerende maatregelen langs de A20 in de wijk Dijkpolder ter hoogte van de Esdoorn. Omdat het hier ging om vragen en niet ging om ideeën voor de begroting 2015 én omdat we weten dat dit in de hele wijk speelt en zich niet beperkt tot de Esdoorn, hebben de fracties van het CDA Maassluis en de ChristenUnie naar aanleiding van het gesprek de volgende vragen voor u op basis van artikel 51 van het reglement van orde.

  1. Kunt u aangeven van welke datum het laatste geluidsrapport is dat voor deze wijk is uitgevoerd? Wat waren de conclusies van dit rapport en welke acties heeft u destijds op basis van dit rapport ondernomen?
  2. Zijn er sinds dit geluidsrapport veranderingen geweest die nu mogelijk tot andere conclusies zouden kunnen leiden? Zo ja, kunt u deze veranderingen aangeven en de mogelijke effecten die deze veranderingen hebben op de geluid-situatie.
  3. Is het correct dat Rijkswaterstaat dit jaar de mogelijkheid heeft geboden om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen voor geluidswerende maatregelen rond de A20? Zo ja, heeft u gebruik gemaakt van deze optie en wat is in dat geval de status hier van?
  4. Zijn er voor de nabije toekomst ontwikkelingen die mogelijk een verandering in de geluidssituatie tot gevolg kunnen hebben? Wat zijn de actiepunten van u en van Rijkswaterstaat op dit vlak en op welk moment verwacht u de uitkomsten hiervan met de omwonenden te kunnen communiceren?
  5. Het huidige Actieplan geluid loopt van 2009 – 2013, kunt u aangeven wanneer er een vernieuwde actieplan zal worden opgesteld en de raad de resultaten van het oude plan kan evalueren?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt