© PR – 8% toename in 2014

Uit de maandelijkse overzichten van het aantal WWB uitkeringen blijkt er sprake te zijn van een groei van het aantal WWB uitkeringen in de eerste 5 maanden van dit jaar. Gemiddeld waren er over 2013 724 uitkeringen, in mei 2014 is het aantal uitkeringen opgelopen naar 780, een stijging van 8%.
De fractie van de VVD Maassluis vindt deze ontwikkeling verontrustend en heeft de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  • Welke groei/daling van het aantal WWB uitkeringen heeft het college opgenomen in de begroting?
  • Welk effect heeft dit op onze begroting en staat hiermee het beoogd positieve resultaat verder onder druk?
  • Welke hoofdoorzaak kunt u achterhalen waardoor deze stijging wordt veroorzaakt?
  • Welke instrumenten worden nu (extra) ingezet om de mensen aangewezen op een bijstandsuitkering snel aan een nieuwe baan te krijgen?
  • Welke andere maatregelen neemt het college of heeft het college genomen om de instroom verder te beperken, bijvoorbeeld door beperking van instroom uit andere gemeenten of versterking van economie ter vergroting van het aantal arbeidsplaatsen?
  • De groei bij jongeren is procentueel explosief; er is de afgelopen jaren extra inzet gepleegd ter voorkoming van instroom van jongeren; tegen deze achtergrond wat is de reden waarom er zo’n sterke groei is van het aantal jongeren met een bijstandsuitkering?
  • Welke invloed heeft het opzetten van het samenwerkingsverband Stroomopwaarts met Vlaardingen en Schiedam op de huidige dagelijkse uitvoeringspraktijk?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt