MAASSLUIS | De VNG schrijft in een brief “update coronacrisis” aan alle Nederlandse gemeenten dat het tijd is om de het nieuwe normaal te realiseren, waarbij soms vergaande maatregelen nodig zullen zijn.     

De directeur van de VNG dhr. Geluk stelt: “Gemeenten moeten in overleg en samenwerking met lokale maatschappelijke partners (ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen, sportverenigingen, scholen) en met de lokale veiligheidspartners (o.a. politie) kijken naar mogelijkheden, afspraken maken en concrete maatregelen treffen.”

Op basis van de disciplines van “crowdmanagement” en “crowdcontrol” zijn hierbij in ieder geval twee instrumenten te benoemen:

  • Management van (het gebruik van) de publieke ruimte: het plannen, voorbereiden en inrichten van de ruimte. Denk aan informatieverzameling over capaciteit en aantrekkelijkheid van gebieden, instellen van routering (eenrichtingsverkeer), het autoloos of luw maken van gebieden, het inregelen van monitoring van drukte, weghalen (of juist plaatsen) van obstakels, bebording et cetera. Aandachtspunt hierbij is uiteraard ook de fysieke veiligheid (ook bij calamiteiten) zoals o.a. vastgelegd in brandweervoorschriften
  • Control van de publieke ruimte: het bijsturen van gedrag. Denk aan instelling va toegangsbeperkingen (bv minder parkeerplekken, max aantal bezoekers) en/of afsluitingen, uitbreiden van openingstijden of tijdslots, communicatie (digitale) informatieborden, de inzet van “coaches” of “stewards”, websites en/of apps.

Eerste stappen die gemeenten kunnen zetten zijn:

  • In kaart brengen welke gebieden nu “gesloten” of rustig zijn en die opengaan en/of open kunnen worden gesteld (bijv. winkels die weer opengaan, gesloten parken, stranden, natuurgebieden, speelterreinen) om zo weer meer publieke ruimte te creëren
  • In kaart brengen welke van deze gebieden potentiele “Hot Spots” zijn waar bijzondere aandacht voor management en control van de publieke ruimte nodig is.
  • Per relevant gebied in kaart brengen welke partners en aandachtspunten er zijn
  • Uitwerken van handelingsperspectieven voor management en control samen met de partners.

lees hier de gehele: BRIEF


© PXB-CC - Reimund Bertrams

© PXB-CC – Reimund Bertrams

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt