© PR

Bij de beantwoording van de vragen die D66 over vestiging van Russische olieterminal Shtandart stelde, wordt door het college van B&W geruststellend geantwoord. Dat is de conclusie bij eerste lezing van de memorie van antwoord.

Het is echter een politieke formulering en nader beschouwd, rijst de vraag wie met een kluitje in het riet wordt gestuurd. In de tweede zinsnede lezen we namelijk:

 Het uitgangspunt bij die beoordeling is dat de beste beschikbare technieken worden voorgeschreven. 

Het kan zijn dat er sprake is van een slecht op schrift gesteld antwoord, maar een uitgangspunt is heel wat anders dan een voorwaarde die dan ook nog eens gecontroleerd gaat worden. Tevens wordt alleen aandacht besteed aan stankoverlast. Hoe zit het met de overige risico’s zoals ontploffingsgevaar? Daar wordt met geen woord over gerept. Zonder vervolg schept dit niet veel vertrouwen in een goede afloop.

De antwoorden van B&W:

 

De beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning is in volle gang. Het uitgangspunt bij die beoordeling is dat de beste beschikbare technieken worden voorgeschreven. Tevens zal een  vangnetartikel worden opgenomen dat bepaalt dat geen geur in de woonomgeving waarneembaar mag zijn. Hiermee wordt geuroverlast in de woonomgeving voorkomen. Er is geen sprake van het toepassen van soepeler voorschriften dan gebruikelijk is.

 

Bij de verlening van een omgevingsvergunning moeten de gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu bij de beoordeling worden meegenomen. Daaronder valt ook de bescherming tegen gezondheidsrisico’s die veroorzaakt kunnen worden in de omgeving. Dit aspect is onder meer verdisconteerd in regelgeving en diverse BBT (best beschikbare technieken)-documenten waaraan de DCMR, namens de provincie, de vergunningaanvraag moet toetsen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt